Ži­vje­li

I u nas se od­ne­dav­no mo­že­te upoz­na­ti s piv­skim maj­sto­ri­ja­ma ame­rič­kih tra­pis­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Da, do­is­ta, i u Ame­ri­ci pos­to­ji tra­pis­tič­ki sa­mos­tan. Iako, nor­mal­no, on­dje pos­to­ji broj­na ka­to­lič­ka za­jed­ni­ca, tra­pis­tič­ke smo sa­mos­ta­ne uglav­nom po­ve­zi­va­li sa Sta­rim kon­ti­nen­tom. Kao i nji­ho­va pi­va, uos­ta­lom. Tra­pis­tič­ki sa­mos­tan St. Jo­seph ne­da­le­ko od gra­di­ća Spen­ce­ra u Ma­ssac­hu­set­t­su dje­lu­je od 1950. go­di­ne. Nje­go­vi su se re­dov­ni­ci ba­vi­li ku­ha­njem dže­mo­va i pek­me­za 60 go­di­na pri­je ne­go­li su po­tre­be sa­mos­ta­na i za­jed­ni­ce pos­ta­le to­li­ke da se mo­ra­lo po­če­ti raz­miš­lja­ti o oz­bilj­ni­jem pos­lu. A što bi tra­pis­ti dru­go ne­go­li ku­ha­li pi­vo? I ta­ko su dvi­je go­di­ne obi­la­zi­li eu­rop­ske tra­pis­te ko­ji pro­izvo­de pi­vo nas­to­je­ći sa­ku­pi­ti što vi­še zna­nja. Ni­je to pro­la­zi­lo bez sum­nji­ča­vos­ti europ­skih ko­le­ga, teško im je bi­lo vje­ro­va­ti da će se u Ame­ri­ci sku­ha­ti slič­no pi­vo kak­vo ku­ha­ju oni sami. Ipak, ame­rič­ki su tra­pis­ti sru­ši­li sve pre­dra­su­de, pi­vo je do­bi­lo oz­na­ku auten­tič­nog tra­pis­tič­kog pro­izvo­da. Spen­ce­rov bel­gij­ski ale i in­dia pa­le ale dos­tup­ni su od­ne­dav­no i kod nas. Mo­že­te se ta­ko uvje­ri­ti u nji­ho­vu kva­li­te­tu, ali i osje­ti­ti da­šak ži­vo­ta ame­rič­kih tra­pis­ta.

Iz pi­vo­va­re ame­rič­kog tra­pis­tič­kog sa­mos­ta­na St. Jo­seph do­la­ze nam bel­gij­ski i in­dia pa­le ale

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.