De­to­ur svi­ra­ju na kro­vu za­gre­bač­kog MSU-a

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Na­kon ras­pro­da­nog slav­lje­nič­kog kon­cer­ta gru­pe De­to­ur u Tvor­ni­ci pri­je vi­še od po­la go­di­ne, pok­lo­ni­ci su­vre­me­nog elek­tro-akus­tič­nog pop zvu­ka 8. sr­p­nja po­nov­no će do­ći na svo­je, kad De­to­ur svi­ra­ju na kro­vu za­gre­bač­kog MSU-a. Ko­li­ko Po­ri­nom ovjen­ča­nom ben­du zna­či ovaj kon­cert, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da ovih da­na vri­jed­no odra­đu­ju pro­be, s ob­zi­rom na to da se ne­kih “za­bo­rav­lje­nih” nas­lo­va tre­ba i pri­sje­ti­ti. De­to­urov­ci su i ovo lje­to kon­cert­no vr­lo ak­tiv­ni, pa ih osim Za­gre­ba oče­ku­ju kon­cert­ni nas­tu­pi u Spli­tu, Du­brov­ni­ku, Som­bo­ru, Đur­đev­cu, Las­to­vu, Vod­nja­nu, Ši­be­ni­ku i drug­dje. Osim nas­tu­pa, us­po­red­no ra­de i na no­vim pje­sma­ma ko­je bi se tre­ba­le na­ći na nji­ho­vu če­t­vr­tom stu­dij­skom al­bu­mu či­ji se iz­la­zak pla­ni­ra sre­di­nom 2018., a nji­hov ak­tu­al­ni singl “Bi­ram” na­kon dva mje­se­ca od objav­lji­va­nja još uvi­jek vi­so­ko ko­ti­ra u ete­ru do­ma­ćih ra­di­opos­ta­ja gdje se i ovog tjed­na na­šao me­đu top 10 naj­vr­će­ni­jih pje­sa­ma. – Kon­cert na naj­po­seb­ni­joj po­zor­ni­ci u Za­gre­bu, na krov­noj te­ra­si Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti sva­ka­ko mo­že­mo pro­gla­si­ti na­šim kon­cer­tom lje­ta. Za na­šu vjer­nu pu­bli­ku pri­pre­ma­mo ma­lo iz­ne­na­đe­nje, iz­vest će­mo par pje­sa­ma ko­je ni­su dio na­šeg stan­dard­nog kon­cert­nog re­per­to­ara – naj­a­vio je vo­đa gru­pe De­to­ur Ne­nad Bor­gu­dan.

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Po­ri­nom ovjen­ča­ni bend ovih se da­na in­ten­ziv­no pri­pre­ma za kon­cert s ob­zi­rom na to da se ne­kih “za­bo­rav­lje­nih” nas­lo­va tre­ba i pri­sje­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.