Pe­te­vu tre­ba do­pus­ti­ti da se ri­je­ši onih ko­ji se ne uk­la­pa­ju

Ćo­rić i Sam­mir ni­su da­li oče­ki­va­no, a Di­na­mo je gri­je­šio i s igrač­kom po­li­ti­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

I ja sam bio mlad i imao sam mu­ši­ce, na pra­vo mjes­to pos­ta­vio me Ot­to Ba­rić, ali ta­da sam već imao 24-25 go­di­na, ka­že Cvi­ta­no­vić Proš­lo je vi­še od go­di­nu da­na ka­ko Igor Cvi­ta­no­vić ni­je u no­go­me­tu, ras­tao se s Di­na­mom i struč­nim sto­že­rom u ko­jem je bio sa Zo­ra­nom Ma­mi­ćem i Da­mi­rom Krz­na­rom po­s­ljed­njeg da­na svib­nja 2016. go­di­ne. Ni­je proš­lo du­go, a tijekom pri­pre­ma pla­vih i Ma­mić i Krz­nar otiš­li su iz Di­na­ma u bi­je­li svi­jet. A ne­koć sjaj­ni na­pa­dač pla­vih i da­nas je u Za­gre­bu. - Če­kam, i da­lje če­kam. Sva­ki dan se raz­go­va­ra i pre­go­va­ra. Na­dam se da ću do kra­ja lip­nja ili po­čet­kom sr­p­nja ima­ti ne­što kon­kret­no i on­da od­lu­či­ti gdje ću nas­ta­vi­ti tre­ner­sku ka­ri­je­ru – re­kao nam je Igor Cvi­ta­no­vić ko­ji je sa­da bli­ži an­ga­žma­nu u ino­zem­s­tvu.

Ba­rić iz­li­je­čio mu­ši­ce

- Imam ne­ke op­ci­je i ov­dje, ali mis­lim da to ni­je na ra­zi­ni ko­ju že­lim i ko­ju tre­bam. Cvi­ta­no­vić je igrao u Špa­njol­skoj, a iz te zem­lje do­šao je, na­kon Car­ril­la u Haj­du­ku, i novi tre­ner Ru­de­ša Ina­ki Alon­so. - Ne znam ga baš, vi­dio sam da je ra­dio u ni­žim špa­njol­skim li­ga­ma, znam za Irun, to je tre­ća li­ga, da je u ku­pu imao od­li­čan re­zul­tat pro­tiv Re­ala. Do­bio je sad pri­li­ku ra­di­ti u na­šoj pr­voj li­gi, Ala­ves oči­to ima važ­nu ulo­gu u Ru­de­šu. I vi že­li­te van, svi na­ši tre­ne­ri ra­do bi naš­li po­sao u ino­zem­s­tvu, a k na­ma do­la­zi sve vi­še stra­nih tre­ne­ra, ka­ko to objas­ni­ti? - To je valj­da na­ša sud­bi­na, vi­še se ov­dje vje­ru­je stra­nom ne­go do­ma­ćem tre­ne­ru. A svi na­ši tre­ne­ri ko­ji su va­ni po­ka­zu­ju da su do­bri, kva­li­tet­ni tre­ne­ri, a ov­dje se na­šim tre­ne­ri­ma sve ma­nje vje­ru­je. Na­ši su tre­ne­ri stvo­ri­li sve te na­še re­pre­zen­ta­tiv­ce, igra­če ko­ji su igra­li u fi­na­li­ma i po­lu­fi­na­li­ma Li­ge pr­va­ka. Zna­te, na­ši su tre­ne­ri ma­dži­oni­ča­ri, po­go­to­vu s ob­zi­rom na uvje­te u ko­ji­ma ra­de, s ob­zi­rom na pla­će, no­go­met­no okru­že­nje, te­re­ne, tvr­dim da ov­dje tre­ne­ri ra­de vr­hun­ski. Ja­ko ma­lo tre­ne­ra iz ino­zem­s­tva bi se snaš­lo ov­dje. Ka­ko ste vi vi­dje­li Di­na­mo u proš­loj se­zo­ni u ko­joj je os­tao bez tro­fe­ja i što ga sad če­ka? - Teško mi je re­ći što ga če­ka, a ono u proš­loj se­zo­ni ni­je bi­lo do­bro, bi­lo je pre­vi­še lu­ta­nja, ka­drov­skih po­gre­ša­ka kad je o igra­či­ma ri­ječ. Dak­le, ni­ka­ko to ni­je bi­la za­do­vo­lja­va­ju­ća se­zo­na, ne sa­mo zbog to­ga što ni­je osvo­je­no pr­vo mjes­to, ko­je mo­žda i ni­je bi­lo pri­ori­tet, pro­blem je bi­la igra, kva­li­te­ta igre ni­je bi­la do­bra, igra­či ko­ji su tre­ba­li donijeti ne­što, ni­su to do­ni­je­li. Na ko­ga kon­kret­no mis­li­te? - Pr­vo na An­tu Ćo­ri­ća, a on­da na Sam­mi­ra, to su naj­zvuč­ni­ja ime­na ko­ja ni­su u toj se­zo­ni na­pra­vi­la ni­šta od oče­ki­va­nog. To je ve­za­no za tu ka­drov­sku pri­ču ko­ju sam spo­me­nuo. Zna­te, ka­žu da mla­di igrač tre­ba igra­ti na bi­lo ko­joj po­zi­ci­ji na ko­ju ga tre­ner sta­vi. Sla­žem se, ali ako znaš ka­rak­te­ris­ti­ke ne­kog igra­ča, znaš na ko­joj je po­zi­ci­ji naj­bo­lji, a ri­ječ je o Ćo­ri­ću, gu­ra­nje na kri­lo je kri­vi ko­rak. No, i sam Ćo­rić po­ka­zao je da ima mu­ši­ca.

Na­še se tre­ne­re ne ci­je­ni, a oni su ma­di­oni­ča­ri s ob­zi­rom na uvje­te ra­da

- Ima ih sva­ki igrač, po­go­to­vu mla­di. Pa i ja sam ih imao, mo­žda ne kao dru­gi, ali bi­lo je i kod me­ne ve­li­kih mu­ši­ca i tre­bao je do­ći net­ko da me pos­ta­vi na pra­vo mjes­to. Tko je za to zas­lu­žan? - Mis­lim da me Ot­to Ba­rić pos­ta­vio na pra­vo mjes­to, do­tad sam dos­ta lu­tao. Iako sam ta­da već imao 2425 go­di­na pa i ni­sam bio baš ta­ko mlad. Kod Ći­re sm još bio dos­ta div­lji, kod Ku­žea još ja­ko mlad, ali sve poslije Ba­ri­ća bi­lo je na pra­vo­me mjes­tu. I ja sam saz­rio, ali Ba­rić mi je dao do zna­nja što smi­jem, a što ne, što ni­je pri­hvat­lji­vo u svi­je­tu no­go­me­ta­ša i to sam pri­hva­tio. Ali, tre­ba­lo mi je vre­me­na. Što Di­na­mo tre­ba da bi vra­tio nas­lov i da bi bio ne­što u Eu­ro­pi? - Di­na­mu već du­go fa­li – dis­ci­pli­na. To je naj­važ­ni­ji i naj­pre­sud­ni­ji fak­tor u ko­jem Di­na­mo mo­že pu­no na­pre­do­va­ti. Stek­nu li dis­ci­pli­nu i red u igri, bu­de li sva­ki igrač ra­dio ono što mu tre­ner ka­že i bu­du li se me­đu­sob­no igra­či uva­ža­va­li, on­da bi mo­glo bi­ti do­bro. To su pos­tu­la­ti ko­ji se mo­gu na­do­gra­di­ti na kva­li­te­te Di­na­mo­vih igra­ča. Ri­je­ka je u dis­ci­pli­ni na­pra­vi­la pra­vi po­sao, kad to imaš, uz fi­zič­ku pri­prem­lje­nost, on­da kva­li­te­ta do­la­zi do iz­ra­ža­ja.

Ri­je­ka je dis­ci­pli­ni­ra­na

Za­ci­je­lo se zbog to­ga u mom­ča­di Ri­je­ke ni­je osje­tio ve­li­ki od­la­zak igra­ča proš­log lje­ta? - Na­rav­no, za­to što je toč­no sva­ki igrač znao ko­je mu je mjes­to, ko­je su mu obve­ze, zna­la se hi­je­rar­hi­ja, zna­lo se da je tre­ner bog. Mo­že li to Di­na­mo na­pra­vi­ti do po­čet­ka se­zo­ne? - Ni­sam do­volj­no upu­ćen u to da bih znao toč­no. Tre­ner i vod­stvo klu­ba znaju či­me ras­po­la­žu. U sva­kom pos­lu, ako ne mak­ne­te one ko­ji vam po­sao re­me­te ili ih ne do­ve­de­te u red da po­štu­ju sve ono što sam na­veo, imat ćete pro­ble­ma. I mo­ra­te mak­nu­ti sve ko­ji re­me­te jer ćete ima­ti ve­li­kih pro­ble­ma. Di­na­mo ima pu­no mla­dih, ako oni vi­de da ne­ma re­da i dis­ci­pli­ne, po­gu­be se i poč­nu ra­di­ti lo­še stva­ri jer gle­da­ju lo­še pri­mje­re. Naj­važ­ni­je je da sve bu­de ka­ko tre­ner pos­ta­vi. Na­rav­no, ako mu klub do­pus­ti da se rje­ša­va onih ko­ji re­me­te po­sao. To mo­že bi­ti sku­po za klub, ne­ki od tih, kao Ćo­rić, pro­jek­ti su klu­ba. - Zna bi­ti sku­po, ali ako gle­da­te du­go­roč­no, on­da je ma­nja šte­ta mak­nu­ti sva­ko­ga tko se ne uk­la­pa, is­ti­na je da iz­gu­bi­te igra­ča ko­je­ga mo­ra­te još i pla­ti­ti, ali du­go­roč­no klub na oni­ma ko­ji do­la­ze do­bi­je pu­no vi­še. Na kva­li­te­ti, re­zul­ta­tu, bo­ljem us­tro­ju mom­ča­di, ne vi­dim da bi uda­lja­va­nje tak­vih iz mom­ča­di bi­lo loš ko­rak.

An­te Ćo­rić Di­na­mo­va zvi­jez­da po­sva­di­la se s tre­ne­rom Ivaj­lom Pe­te­vom na kra­ju proš­le se­zo­ne, ras­plet to­ga još se če­ka AN­TE ĆO­RIĆ Ni­je dao ono što se oče­ki­va­lo od nje­ga, ali ni to što ga se gu­ra­lo na kri­lo ni­je bi­lo pra­vi po­tez, uvi­jek je naj­bo­lje igra­ča sta­vi­ti na po­zi­ci­ju za ko­ju zna­te da mu je naj­bo­lja

Igor Cvi­ta­no­vić Usko­ro bi mo­gao pro­na­ći tre­ner­ski po­sao, vr­lo vje­ro­jat­no neg­dje u ino­zem­s­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.