Le­cjaks: Do­la­zio sam u Hr­vat­sku kao kli­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pla­vi su s če­škim li­je­vim be­kom pot­pi­sa­li ugo­vor na tri go­di­ne i sad ima­ju tri li­je­va be­ka, uz Jo­si­pa Pi­va­ri­ća i Bor­nu So­su Ne ra­ču­na­ju­ći po­vrat­ni­ke s po­sud­be, Rrah­ma­ni­ja (ko­ji ni­kad ni­je ni za­igrao za Di­na­mo) i Fer­nan­de­sa, Di­na­mo je do­veo pr­vo po­ja­ča­nje za no­vu se­zo­nu, na tri go­di­ne pot­pi­sao je Jan Le­cjaks (26). Do­šao je iz švi­car­skog klu­ba Yo­ung Boys u ko­je­mu je pro­veo če­ti­ri go­di­ne, iz­da­nak je Vik­to­ri­je iz Pl­ze­nja, a bio je i igrač An­der­lec­h­ta te nor­ve­ške Va­le­ren­ge. - Vra­tio sam se na mjes­to sport­skog di­rek­to­ra, vje­ru­jem da ću taj po­sao ra­di­ti kva­li­tet­no - ka­zao je Ma­ri­jan Vlak ko­ji je okon­čao pr­vi po­sao na no­voj/sta­roj funk­ci­ji do­vo­đe­njem Če­ha. - Le­cjak­sa smo pra­ti­li šest mje­se­ci, če­ti­ri pu­ta sam ga gle­dao uži­vo i vje­ru­jem da će bi­ti po­ja­ča­nje, da smo s njim do­bi­li ono što smo že­lje­li - ka­zao je Vlak ko­ji is­ti­če da to ne zna­či i od­la­zak Pi­va­ri­ća ili So­se. Di­na­mo sad ima tri li­je­va be­ka. - Ne­ma naj­a­ve od­la­za­ka, ima­mo pu­no utak­mi­ca, po­go­to­vu na je­sen. A do­la­za­ka, Pe­tev je po­že­lio i igra­ča u sre­di­ni, de­fen­ziv­nog vez­nog, mo­gu­će i na­pa­da­ča? - Ima pu­no na­ga­đa­nja, za­sad ima­mo igra­če ko­ji su ov­dje, mis­lim da smo kva­li­tet­ni, da će­mo do­la­skom Rrah­ma­ni­ja i Fer­nan­de­sa te s os­ta­lim unu­tar­njim re­zer­va­ma ko­jih ima, bi­ti pu­no bo­lji ne­go proš­le se­zo­ne - za­klju­čio je Vlak. Kad je o de­fen­ziv­nom vez­nom igra­ču ri­ječ, če­ka se po­vra­tak Ade­mi­ja ko­ji će po­če­ti tre­ni­ra­ti s pla­vi­ma u ko­lo­vo­zu, a dva mje­se­ca kas­ni­je smi­je po­če­ti i igra­ti. I ma­lo ko­me je jas­no za­što su se pla­vi odrek­li Jo­na­sa, a sad tra­že baš tak­vog igra­ča. Iako Vlak ka­že da ne­ma naj­a­va od­la­za­ka, pla­vi bi ra­do pro­da­li Jo­si­pa Pi­va­ri­ća ako se po­ja­vi ka­kav so­li­dan ku­pac. Do­tad će se bo­ri­ti sa So­som i Ja­nom Le­cjak­som. - Bi­lo je na­ga­đa­nja da me že­le još ne­ki klu­bo­vi, ali Di­na­mo je pr­vi sa mnom kon­tak­ti­rao i ni­sam dvo­jio čim mi je to moj me­na­džer re­kao. Znam za tro­fe­je Di­na­ma, igranje u Li­gi pr­va­ka i Eu­rop­skoj li­gi, poz­na­jem i va­še re­pre­zen­ta­tiv­ce. I znam za der­bi s Haj­du­kom, za hr­vat­sko mo­re jer sam ova­mo do­la­zio tri-če­ti­ri pu­ta kao kli­nac, to nam je bi­lo naj­jef­ti­ni­je lje­to­va­nje. Su­igra­če ću upoz­na­ti, pri­je do­la­ska znao sam sa­mo za al­žir­skog na­pa­da­ča (So­uda­ni, nap.a.), a os­ta­lo sam po­tra­žio na in­ter­ne­tu - ka­zao je Le­cjaks te o se­bi do­dao: - Vo­lim ići pre­ma na­pri­jed, mo­gu re­ći da sam brz i da čes­to asis­ti­ram pri go­lo­vi­ma. Mo­gu po­mo­ći Di­na­mu i svo­jim is­kus­tvom, igrao sam u Eu­rop­skoj li­gi i u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Na­kon što se pred­sta­vio, Čeh je ot­pu­to­vao u Mo­rav­ske To­pli­ce na pri­pre­me Di­na­ma.

Jan Le­cjaks sti­gao je u Mo­rav­ske To­pli­ce i upoz­nao se s igra­či­ma Di­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.