Po­vra­tak u Di­na­mo za­sad mi ni­je cilj

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Igor Cvi­ta­no­vić oti­šao je iz Di­na­ma, klu­ba u ko­jem je pro­veo naj­ve­ći dio ka­ri­je­re kao igrač, a on­da je du­go on­dje ra­dio kao tre­ner. Je li po­vra­tak u Mak­si­mir u ne­kom tre­nut­ku bio op­ci­ja ili bi mo­gao pos­ta­ti? - Tre­nu­tač­no ne, u Di­na­mu je po­zi­ci­ja tre­ne­ra prve mom­ča­di “za­ce­men­ti­ra­na”, pa i B mom­ča­di, ta­ko da to sa­da ni­je op­ci­ja, ali u ne­ko dru­go vri­je­me, si­gur­no – da. I že­lja mi je da jed­no­ga da­na pos­ta­nem tre­ner prve mom­ča­di pla­vih. Za­što ste uop­će otiš­li iz Di­na­ma pri­je ne­go što je oti­šao ci­je­li sto­žer pla­vih? - Bio sam de­vet go­di­na tre­ner u Di­na­mu, šest go­di­na ra­dio sam u no­go­met­noj ško­li, tri go­di­ne kao po­moć­nik u pr­voj mom­ča­di. Vri­je­me je za sa­mos­tal­ni po­sao, že­lim bi­ti tre­ner prve mom­ča­di ne­kog klu­ba i to mi je cilj, a Di­na­mo za­sad ni­je - ka­zao je Cvi­ta­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.