Ivan Bu­lju­ba­šić: I ova­ko la­ga­ne utak­mi­ce za nas mo­gu bi­ti ko­ris­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net

Ku­ri­ozi­tet utak­mi­ce s Ka­zah­s­ta­nom je da su na­ši igra­či bi­li sto­pos­tot­ni u na­pa­du s igra­čem vi­še, za­bi­li su de­vet od de­vet An­ton Fi­lić Hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja bez ve­ćih je te­ško­ća sti­gla do po­lu­fi­na­la za­vr­š­nog tur­ni­ra ovo­go­diš­nje Svjet­ske li­ge ko­ji se igra u ru­skom gra­di­ću Ru­zi. U če­t­vr­t­fi­nal­nom dvo­bo­ju iz­a­bra­ni­ci Ivi­ce Tuc­ka po­bi­je­di­li su re­pre­zen­ta­ci­ju Ka­zah­s­ta­na sa 19:3. U jed­nom tre­nut­ku uči­ni­lo se da bi na­ši su­par­ni­ci mo­gli os­ta­ti na nu­li, vo­di­li smo 9:0, ali ipak su, ma­lo i uz po­moć su­da­ca, po­če­li za­bi­ja­ti. No, ku­ri­ozi­tet utak­mi­ce je da su na­ši igra­či bi­li sto­pos­tot­ni u na­pa­du s igra­čem vi­še: za­bi­li su de­vet od de­vet. Iz­bor­nik Tu­cak ni­je se mo­gao sje­ti­ti tak­ve utak­mi­ce od kad vo­di re­pre­zen­ta­ci­ju. Tak­ve utak­mi­ce ne sje­ća se ni­ti naš si­draš Lu­ka Lon­čar ko­ji je niz od­lič­nih iga­ra iz Ju­ga nas­ta­vio i u re­pre­zen­ta­ci­ji. Is­ti­če: - U ovom nas je su­sre­tu išao na­pad i po­seb­no igrač vi­še. A ni­smo lo­ši bi­li ni­ti u obra­ni. Odi­gra­li smo svom sna­gom jer ta­ko igra­mo sva­ku utak­mi­cu. Mo­žda bi­smo ih os­ta­vi­li i na nu­li da im su­ci ni­su po­ma­ga­li i u jed­nom im raz­dob­lju stal­no da­va­li igra­ča vi­še. Uglav­nom do­sad smo na­pra­vi­li sve po pla­nu i mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni ka­zao je Lu­ka Lon­čar. - Odra­di­li smo utak­mi­cu u skla­du s oče­ki­va­nji­ma, i pri­je su­sre­ta zna­li smo da smo znat­no ja­či od Ka­zah­s­ta­na. I do­bro smo uš­li u utak­mi­cu, vr­lo br­zo smo ri­je­ši­li pi­ta­nje po­bjed­ni­ka - go­vo­rio je na­kon tog su­sre­ta Ivan Mar­ce­lić, vra­tar na­še re­pre­zen­ta­ci­je ko­ji, oče­ki­va­no, ni­je imao pu­no pos­la me­đu vrat­ni­ca­ma. - Bez ob­zi­ra što je ovo bi­la la­ga­na utak­mi­ca, ima­la je svo­ju svr­hu jer sva­ka utak­mi­ca do­bro nam do­đe, ma­kar kao pri­pre­ma ili pro­vje­ra za utak­mi­ce ko­je sli­je­de - is­kus­no će Ivan Bu­lju­ba­šić. Os­ta­li re­zul­ta­ti: SAD - Ru­si­ja 8:6, Sr­bi­ja - Ja­pan 19:10.

Lu­ka Lon­čar pro­tiv Ka­zah­s­ta­na za­bio je dva po­got­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.