No­bi­lo: Po­vi­jes­ni dan za ko­rej­ski po­lu­otok

Od na­ših bo­ra­ca pr­vi će u žr­vanj, da­nas, To­ni Ka­na­et (74 kg) i Kris­ti­na To­mić (49 kg)

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Juž­no­ko­rej­ski pred­sjed­nik Mo­on Jae-in ru­ko­vao se sa svih 16 čla­no­va sje­ver­no­ko­rej­skog de­mo-ti­ma i nji­ho­vim duž­nos­ni­ci­ma Dra­žen Braj­dić Uz raz­bi­je­no ci­je­lo skla­di­šte gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la od stra­ne dva­ju ko­rej­skih de­mo ti­mo­va, u juž­no­ko­rej­skom zi­mo­va­li­štu Muju u su­bo­tu je za­po­če­lo Svjet­sko pr­vens­tvo u te-kvon-dou. Da­ske i ci­gle raz­bi­ja­li su mom­ci ša­ka­ma, gla­va­ma, sto­pa­li­ma, koljenima, sve je pr­šta­lo, a bi­lo je i sjaj­nih po­te­za u prve dvi­je ka­te­go­ri­je na pr­vens­tvu (že­ne do 46 kg, mu­ški do 54 kg) pa je već pr­vi dan bio atrak­ti­van. No, da­le­ko ‘naj­a­trak­tiv­ni­ji’ po­tez iz­veo je juž­no­ko­rej­ski pred­sjed­nik Mo­on Jae-in i to u po­dru­čju sport­ske di­plo­ma­ci­je.

Po­zvao ih i na ZOI

Prem­da Sje­ver­na Koreja ni­je me­đu onih 208 čla­ni­ca Svjet­skog te-kvon-do sa­ve­za (WTF) ko­jeg priz­na­je MOO, do­ma­ći­ni su u gos­te po­zva­li ci­je­lu de­le­ga­ci­ju su­par­nič­kog Me­đu­na­rod­nog tek­von-do sa­ve­za (ITF) ko­jeg vo­de lju­di iz ko­mu­nis­tič­ke Sje­ver­ne Ko­re­je. Ges­ta je to do­bre vo­lje usred vr­lo na­pe­tih po­li­tič­kih od- no­sa na ko­rej­skom po­lu­oto­ku. Što­vi­še, go­vor juž­no­ko­rej­skog pred­sjed­ni­ka Mo­on Jae-ina bio je pun snaž­nih, ali po­mir­lji­vih, po­ru­ka sje­ver­no­ko­rej­skoj bra­ći u sti­lu “te-kvon-do je je­dan”, “Koreja je jed­na”, a na kra­ju go­vo­ra po­zvao je sje­ver­ne su­na­rod­nja­ke da nas­tu­pe na Zim­skim olim­pij­skim igra­ma slje­de­će go­di­ne u Pye­on­g­c­han­gu. Ve­lik ko­rak ka to­me uči­njen je upra­vo na otva­ra­nju ovog SP-a jer su na is­toj po­zor­ni­ci nas­tu­pi­la dva opo­zit­na de­mo ti­ma. Naj­pri­je juž­no­ko­rej­ski (WTF), a po­tom sje­ver­no­ko­rej­ski (ITF). Atrak­tiv­ni­ji su nam do­jam os­ta­vi­li Juž­no­ko­rej­ci jer su ima­li vi­še akro­bat­skih iz­ved­bi, dok su Sje­ver­no­ko­rej­ci nu­di­li raz­bi­jač­ku kla­si­ku. No, po­bjed­nik i ovog dvo­bo­ja bi­la je mi­rov­na po­ru­ka is­pi­sa­na na tran­s­pa­ren­tu “mir je dra­go­cje­ni­ji od bi­lo ko­jeg tri­jum­fa”. - Ov­dje pri­sut­ni spor­ta­ši mo­žda ni­su ni­ti svjes­ni da je ovo bio po­ten­ci­jal­no po­vi­jes­ni trenutak. Novi pred­sjed­nik Juž­ne Ko­re­je čovjek je ko­ji je sklon flek­si­bil- nom od­no­su sa Sje­ver­nom Ko­re­jom. Sklon je po­pu­šta­nju u ime na­ci­onal­ne uni­fi­ka­ci­je. Li­be­ral­nog je opre­dje­lje­nja, za raz­li­ku od svo­je pret­hod­ni­ce ko­ja je bi­la des­no ori­jen­ti­ra­na. Pred­sjed­nik Mo­on Jae-in je po­zvao da se kroz te-kvon-do us­pos­ta­vi ka­nal i da se kre­ne u za­top­lja­va­nje od­no­sa - ka­zao nam je To­ni No­bi­lo, pred­sjed­nik Hr­vat­skog te-kvon-do sa­ve­za, do­bar poz­na­va­telj po­li­tič­kih pri­li­ka na ko­rej­skom po­lu­oto­ku jer je još do pri­je tri go­di­ne bio do­pred­sjed­nik ITF-a pa is­ti­če: - Po­s­ljed­njih mje­se­ci ov­dje se do­is­ta za­oš­tri­lo, sko­ro do usi­ja­nja i za­to je pred­sjed­nik Juž­ne Ko­re­je pos­lao po­li­tič­ke po­ru­ke ko­je su sa­svim u skla­du s na­če­li­ma tek­von-doa pa se tu ne mo­že go­vo­ri­ti o is­ko­ri­šta­va­nju sporta u po­li­tič­ke svr­he.

Po­tez sport­ske di­plo­ma­ci­je

S ob­zi­rom da je i sam bio “raz­bi­jač”, od­nos­no do­pr­vak svi­je­ta u raz­bi­ja­nju ša­kom (1974.), No­bi­lo je bio po­zvan i da ka­že ne­što o dvo­bo­ju dva­ju de­mons­tra­cij­skih ti­mo­va. - ITF-ova raz­bi­ja­nja su kla­si­ka ko­ju su WTF-ov­ci na­pus­ti­li. Oni ne raz­bi­ja­ju ve­li­ke ko­li­či­ne da­sa­ka, ali sve kroz pre­zen­ta­ci­ju uči­ne atrak­tiv­ni­jim. Oni ra­de “per­for­man­ce”, ima­ju bo­lji ri­tam i os­tav­lja­ju umjet­nič­ki do­jam. ITF-ov nas­tup bio je, u smis­lu po­treb­ne sna­ge, zah­tjev­ni­ji ali ni­je bio re­ži­ran te je uz pu­no pa­uza za za­pad­nja­ke bio po­ma­lo do­sa­dan. No, ono što je na­kon sve­ga učinio pred­sjed­nik Mo­on Jae-in ni­ko­me ni­je bi­lo do­sad­no. Na­ime, čovjek je si­šao u bo­ri­li­šte i ru­ko­vao se sa svih 16 čla­no­va sje­ver­no­ko­rej­skog de­mons­tra­cij­skog ti­ma, ali i sa nji­ho­vim sport­skim duž­nos­ni­ci­ma. A da bi­smo vam to ne­ka­ko pris­po­do­bi­li po­ku­šaj­te za­mis­li­ti ka­ko po­koj­ni pred­sjed­nik Tuđ­man, na­kon utak­mi­ce Di­na­ma i Par­ti­za­na (odi­gra­ne u sr­p­nju 1997.), si­la­zi na mak­si­mir­ski trav­njak i osob­no se ru­ku­je sa sva­kim par­ti­za­nov­cem. Mo­onov po­tez je mo­žda i naj­ja­či po­tez u sfe­ri sport­ske di­plo­ma­ci­je još od 70-go­di­na i ping-pong di­plo­ma­ci­je ta­daš­njeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Nixon na re­la­ci­ji s Ki­nom. Ono što na­ma pak sli­je­di je­su nas­tu­pi hr­vat­ski tek­von­da­ša ko­ji je na SP-u 12. Pet mo­ma­ka i se­dam cu­ra. A pr­vi će u bo­ri­li­šte, da­nas, europ­ski do­pr­vak To­ni Ka­na­et (54 kg) i Kris­ti­na To­mić (49 kg), dje­voj­ka ko­ja je usko­či­la u ka­te­go­ri­ju “pri­vre­me­no” (!?) umi­rov­lje­ne Lu­ci­je Za­ni­no­vić.

No­bi­lo:To je kao da se dr. Tuđ­man u Mak­si­mi­ru spus­tio i ru­ko­vao sa svi­ma iz Par­ti­za­na

Juž­no­ko­rej­ski bo­rac atrak­tiv­no je no­gom slo­mio na de­set­ke da­sa­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.