Hr­vat­ska kre­će u na­ba­vu bor­be­nih zra­ko­plo­va

MORH će sre­di­nom sr­p­nja pos­la­ti zah­tjev u če­ti­ri dr­ža­ve da dos­ta­ve po­nu­de za kup­nju bor­be­ne eska­dri­le

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić

Plan je da se od­mah ugo­vo­ri i obu­ka teh­ni­ča­ra (njih 40-50), te de­se­tak pi­lo­ta u pr­voj fa­zi, te da već u lje­to 2020. poč­nu sti­za­ti pr­vi zra­ko­plo­vi

Sre­di­nom sr­p­nja ove go­di­ne Mi­nis­tar­stvo obra­ne RH pos­lat će u če­ti­ri dr­ža­ve zah­tjev u ko­je­mu sto­ji da je Hr­vat­ska za­in­te­re­si­ra­na za kup­nju nji­ho­vih bor­be­nih zra­ko­plo­va i da tra­ži nji­ho­vu po­nu­du. Taj će zah­tjev za dva­de­se­tak da­na MORH upu­ti­ti u Šved­sku (Gri­pen JAS-39), SAD (F-16), Juž­nu Ko­re­ju (FA-50) i Iz­ra­el (F-16 Ba­rak). U MORH-u ra­ču­na­ju da bi u idu­ća dva mje­se­ca, dak­le sre­di­nom ruj­na, mo­gle sti­ći kon­kret­ne po­nu­de, ko­je bi on­da MORH-ovi ti­mo­vi eva­lu­ira­li idu­ćih mje­sec ili dva. Bu­de li sve tek­lo po pla­nu, pot­kraj lis­to­pa­da ili u stu­de­no­me sve bi bi­lo sprem­no za iz­bor fa­vo­ri­ta, bor­be­nog lov­ca ko­ji bi pos­tup­no tre­bao za­mi­je­ni­ti na­še vi­še ne­go is­lu­že­ne MiG-ove 21.

‘To­tal­ni paket’

Mno­gi će ova­kav plan, iza ko­je­ga sto­ji Da­mir Kr­sti­če­vić, pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar obra­ne, oci­je­ni­ti is­u­vi­še am­bi­ci­oz­nim jer su pret­hod­ne hr­vat­ske vla­de po­ka­za­le da se pro­ces iz­bo­ra rje­še­nja za bor­be­no zra­ko­plov­s­tvo ote­že ili su na­tje­ča­ji pro­pa­da­li. No, ne tre­ba ni pod­ci­je­ni­ti Kr­sti­če­vi­će­vu upor­nost, on je uvje­ren da se u ovaj pos­tu­pak i tre­ba ući am­bi­ci­oz­no, ne i na “ho-ruk” na­čin. MORH će in­zis­ti­ra­ti da se po­sao na­ba­ve eska­dri­le oba­vi me­đu­dr­žav­nim ugo­vo­rom, dak­le dr­ža­va s dr­ža­vom, či­me se u star­tu znat­no sma­nju­je mo­guć­nost “po­go­do­va­nja”. U MORH-u oče­ku­ju da bi ugo­vor s is­po­ru­či­te­ljem zra­ko­plo­va bio pot­pi­san 2018., a da bi već 2020. u lje­to tre­ba­lo do­ći pr­vih ne­ko­li­ko zra­ko­plo­va. Plan je da se od­mah ugo­vo­ri i obu­ka na­ših teh­ni­ča­ra (njih 40-50) te de­se­tak pi­lo­ta u pr­voj fa­zi. A on­da bi oni, kao što se već do­ga­đa ti­je­kom obu­ke teh­ni­ča­ra i pi­lo­ta na bor­be­nim hek­li­kop­te­ri­ma Ki­owa OH-58 D, obu­ča­va­li os­ta­le pi­lo­te i teh­ni­ča­re. Pre­ma tom pla­nu, ti­je­kom 2021. i 2022. Hr­vat­ska bi već ima­la eskadrilu funk­ci­onal­nu za os­nov­ne po­tre­be “air-po­li­cin­ga”, pri­mje­ri­ce. No, MORH-ov plan je znat­no am­bi­ci­oz­ni­ji od “air-po­li­cin­ga” jer že­li da bor­be­na eska­dri­la omo­gu­ći i za­šti­tu zrač­nog pros­to­ra i te­ri­to­ri­ja RH te prev­last u zra­ku, a da ti zra­ko­plo­vi bu­du spo­sob­ni i za na­val­ne ope­ra­ci­je u du­bi­ni te­ri­to­ri­ja pro­tiv­ni­ka. To zna­či da će Hr­vat­ska od dr­ža­va is­po­ru­či­te­lja tra­ži­ti po­nu­du za tzv. “to­tal pac­king”, dak­le da zra­ko­plo­vi ima­ju sve te mo­guć­nos­ti. Na­rav­no, za do­vo­đe­nje pi­lo­ta i teh­ni­ča­ra do tih ra­zi­na spo­sob­nos­ti tre­ba­ju go­di­ne (od 5 do 7) obu­ke. Na­ši pi­lo­ti, od ko­jih je ve­ći­na već pres­ta­ra (u pro­sje­ku 38 go­di­na) za vi­še­go­diš­nju “pre­obu­ku”, upo­zo­ra­va­ju svog am­bi­ci­oz­nog mi­nis­tra da tre­ba već sa­da po­če­ti s oda­bi­rom mla­dih pi­lo­ta ko­ji će mo­ći za oko če­ti­ri go­di­ne le­tje­ti na dru­gim zra­ko­plo­vi­ma. Što se oda­bi­ra mo­de­la zra­ko­plo­va ti­če, re­al­no je pro­ci­je­ni­ti da će pra­vi fi­na­lis­ti bi­ti JAS-39 Gri­pen, ko­ji Šve­đa­ni nu­de već 10 go­di­na, te iz­gled­no F-16 ko­ji je u Iz­ra­elu “up­gra­de­an” na ra­zi­nu “Ba­rak” (C/D, blok 40). Sa­da će, na­rav­no, nas­ta­ti broj­ne di­sku­si­je o ma­na­ma i pred­nos­ti­ma kup­nje no­vog Gri­pe­na, ko­ji jest dvos­tru­ko skup­lji i na li­zing je, i 20 do 30 go­di­na sta­rog “Iz­ra­el­ca”, do­ka­za­nog u kon­kret­nim ra­to­vi­ma i uz teh­nič­ki “bac­kup” Iz­ra­ela. Na­rav­no, za tran­sfer ta­ko oprem­lje­nog F-16 tre­ba i

Tre­ba po­če­ti s oda­bi­rom mla­dih pi­lo­ta ko­ji će mo­ći za če­ti­ri go­di­ne le­tje­ti na dru­gim avi­oni­ma

pri­vo­la SAD-a, a va­lja pri­če­ka­ti i nji­ho­vu po­nu­du. “Bla­gos­lo­ve” li Vla­da i pred­sjed­ni­ca RH taj plan MORH-a, pred­sto­ji za­vr­š­no nad­me­ta­nje pris­ta­li­ca Gri­pe­na i rab­lje­nih, no moć­no mo­der­ni­zi­ra­nih F-16.

Za­hva­ti na pis­ta­ma i teh­ni­ci

Ugo­vor o na­ba­vi zra­ko­plo­va, plan je MORH-a, mo­ra is­to­dob­no ri­je­ši­ti i neo­p­hod­ne in­fras­truk­tur­ne za­hva­te na pis­ta­ma, han­ga­ri­ma i teh­ni­ci. Os­tva­re li se te am­bi­ci­oz­ne naj­a­ve, “kon­kret­na” će bi­ti i ci­je­na ugo­vo­ra. Gri­pe­ni C/D ge­ne­ra­ci­je sta­ja­li su u pret­hod­nim po­nu­da­ma do 70 mi­li­ju­na eura po ko­ma­du, a mo­de­li F-16 iz­me­đu 20 i 30 mi­li­ju­na do­la­ra. Sto­ga će RH tra­ži­ti od dr­ža­ve s ko­jom pot­pi­su­je “de­al” da se uklju­či i gos­po­dar­ski in­te­res RH za inves­ti­ci­je i iz­voz pro­izvo­da.

FAVORITI ZA BORBENU ESKADRILU Iz­ra­el­ski F-16 Ba­rak ili šved­ski Gri­pen U igri su i ame­rič­ki F-16 i juž­no­ko­rej­ski FA-50

Hr­vat­ska oče­ku­je da će, na­kon 16 Ki­owa iz SAD-a, na­ba­vi­ti i dva Black Hawka za svo­je spe­ci­jal­ne sna­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.