Hr­vat­ski voz­ni park

Bro­do­vi su nam pro­sječ­no sta­ri 46 go­di­na, vla­ko­vi 30, auti 12, auto­bu­si 11...

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Je­dan je od ci­lje­va Stra­te­gi­je pro­met­nog ra­zvo­ja RH (2017.2030.) ve­ći broj put­ni­ka u jav­nom pri­je­vo­zu, a ma­nji u osob­nim automobilima

Od svih vi­do­va pri­je­vo­za u Hr­vat­skoj naj­po­pu­lar­ni­ji je pri­je­voz auto­mo­bi­lom ko­ji či­ni čak 51 pos­to svih pu­to­va­nja. Pje­ša­če­nje je dru­go po po­pu­lar­nos­ti s udje­lom od 30 pos­to u ukup­nom bro­ju pu­to­va­nja, a oko 12 pos­to svih pu­to­va­nja odvi­ja se sred­stvi­ma jav­nog pri­je­vo­za. Vož­nja bi­cik­lom či­ni go­to­vo pet pos­to svih pu­to­va­nja. Po­da­ci su to iz no­ve Stra­te­gi­je pro­met­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske (2017. – 2030.) ko­ju je Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ovih da­na da­lo na jav­no sa­vje­to­va­nje. S ob­zi­rom na na­ve­de­ne po­dat­ke, je­dan od glav­nih ci­lje­va ko­ji su na­ve­de­ni u Stra­te­gi­ji je pro­mje­na ras­po­dje­le put­ni­ka u pri­log jav­nog pri­je­vo­za. A da bi se to pos­ti­glo, po­treb­no je pro­ves­ti broj­ne mje­re ka­ko bi se put­ni­ke pri­vuk­lo da ko­ris­te auto­bu­se, vla­ko­ve, tra­mva­je, tra­jek­te. Jed­na od tih mje­ra mo­der­ni­za­ci­ja je voz­nog par­ka. Pre­ma po­da­ci­ma iz Stra­te­gi­je, hr­vat­ski voz­ni park iz­ra­zi­to je star što se ti­če svih vi­do­va pri­je­vo­za, uz po­ne­ki iz­u­ze­tak. Struč­nja­ci su u Stra­te­gi­ji obra­đi­va­li po­dat­ke iz 2015. go­di­ne, pre­ma ko­ji­ma je pro­sječ­na sta­rost osob­nih auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj bi­la 12,5 go­di­na dok je pri­mje­ri­ce 2010. nji­ho­va pro­sječ­na sta­rost bi­la 10,4 go­di­ne. Do tog po­ve­ća­nja doš­lo je pri­dru­ži­va­njem Hr­vat­ske Eu­rop­skoj uni­ji kad je nas­tao trend uvo­za rab­lje­nih vo­zi­la iz ze­ma­lja EU či­ja je pro­sječ­na sta­rost de­set go­di­na.

Oso­bi­to lo­še u Osi­je­ku

No još su po­raz­ni­ji po­da­ci o sta­ros­ti voz­nog par­ka u jav­nom pri­je­vo­zu. Ta­ko se u Stra­te­gi­ji na­vo­di da je ve­ći­na voz­nog par­ka jav­nog pri­je­vo­za u če­ti­ri naj­ve­ća hr­vat­ska gra­da – Za­gre­bu, Spli­tu, Osi­je­ku i Ri­je­ci, pri kra­ju oče­ki­va­nog ži­vot­nog vi­je­ka ili ga je već preš­la. Oso­bi­to lo­ša si­tu­aci­ja je u Osi­je­ku i Spli­tu. U Osi­je­ku je ta­ko pro­sječ­na sta­rost tra­mva­ja čak 45 go­di­na, a pro­sječ­na sta­rost auto­bu­sa 10 go­di­na. Voz­ni park split­skog Pro­me­ta je u 2015. go­di­ni bio u pro­sje­ku star 12,2 go­di­na, a sta­rost vo­zi­la kre­ta­la se u ras­po­nu od 2,6 go­di­na do 31 go­di­ne. Ri­ječ­ki jav­ni pri­je­voz­nik Au­to­tro­lej ima auto­bu­se pro­sječ­ne do­bi 11 go­di­na. Je­di­no je u Za­gre­bu sta­nje do­nek­le za­do­vo­lja­va­ju­će. Tre­nu­tač­na pro­sječ­na dob ZET-ovih auto­bu­sa je 9,2 go­di­ne. Voz­ni park HŽ Put­nič­kog pri­je­vo­za u pro­sje­ku je sta­ri­ji od 30 go­di­na. U Stra­te­gi­ji se na­vo­di da je po­treb­no za­mi­je­ni­ti ve­lik broj lo­ko­mo­ti­va s ob­zi­rom na pro­cje­nu da će 70 pos­to lo­ko­mo­ti­va u idu­ćih de­set go­di­na do­ći do kra­ja svog rad­nog vi­je­ka. Pro­sječ­na sta­rost flo­te Ja­dro­li­ni­je je 33,15 go­di­na, a pro­sječ­na sta­rost flo­te na ra­zi­ni dr­ža­ve je čak 46,2 go­di­ne. U Stra­te­gi­ji ni­su na­ve­de­ni po­da­ci o sta­ros­ti flo­te Cro­atia Air­li­ne­sa, no za po­tre­be ovog član­ka mi će­mo ih ipak na­ves­ti. Pro­sječ­na sta­rost 12 zra­ko­plo­va CA je 12,8 go­di­na, što, s ob­zi­rom na du­gi rad­ni vi­jek zra­ko­plo­va i ni­je ta­ko lo­še. U Stra­te­gi­ji se na­vo­di da bi za po­pu­la­ri­za­ci­ju jav­nog pri­je­vo­za, osim mo­der­ni­za­ci­je flo­te, tre­ba­lo ra­zvi­ti i in­fras­truk­tu­ru pa se, iz­me­đu os­ta­log, kao jed­na od mje­ra pred­la­že odva­ja­nje tra­ka za jav­ni pri­je­voz i na auto­ces­ti od Za­gre­ba do Kar­lov­ca i na za­gre­bač­koj obi­laz­ni­ci.

Pri­je­voz na zah­tjev

Jed­na od mje­ra je u uvo­đe­nje je­dins­tve­ne ili “pa­met­ne kar­te” za raz­li­či­te vi­do­ve pri­je­vo­za – auto­bus, vlak, tra­jekt. Is­to ta­ko, za po­dru­čja ko­ja su sla­bo na­se­lje­na i na ko­ji­ma ne­ma re­dov­nih pro­met­nih li­ni­ja pred­la­že se uvo­đe­nje us­lu­ge jav­nog pri­je­vo­za na zah­tjev.

Jed­na od mje­ra je i odvo­je­ni trak za jav­ni pri­je­voz na auto­ces­ti Za­greb – Kar­lo­vac Pred­la­že se uvo­đe­nje je­dins­tve­ne, “pa­met­ne” kar­te za raz­li­či­te vi­do­ve pri­je­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.