De­set pos­tu­la­ta za bo­lji­tak Hr­vat­ske

Di­ljem dr­ža­ve ju­čer su dr­žav­ni vrh, de­le­ga­ci­je, lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri i gra­đa­ni obi­lje­ža­va­li go­diš­nji­cu po­vi­jes­ne od­lu­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Pred­sjed­ni­ca RH ma­lo je ra­ni­je na­pus­ti­la mi­su zbog krat­ko­traj­ne sla­bos­ti ko­ju su uz­ro­ko­va­li bo­lo­vi u kra­ljež­ni­ci i spa­ri­na

Hr­vat­ska je ju­čer pros­la­vi­la Dan dr­žav­nos­ti, obi­lje­ža­va­ju­ći ta­ko 26. ob­ljet­ni­cu od pro­gla­še­nja neo­vis­nos­ti i su­ve­re­nos­ti. Dan dr­žav­nos­ti obi­lje­žen je di­ljem Hr­vat­ske, a grad­ski i žu­pa­nij­ski vi­jeć­ni­ci u svo­jim su se kra­je­vi­ma po­la­ga­njem vi­je­na­ca i pa­lje­njem svi­je­ća pri­sje­ti­li i svih po­gi­nu­lih nes­ta­lih bra­ni­te­lja.

Mi­mo­hod i svi­je­će

U Ri­je­ci je Dan dr­žav­nos­ti tra­di­ci­onal­no obi­lje­žen mi­mo­ho­dom Hr­vat­skog po­no­sa i sla­ve od mu­ra­la “Vu­ko­var” u Vu­ko­var­skoj uli­ci do Mos­ta hr­vat­skih bra­ni­te­lja, gdje su upa­lje­ne svi­je­će i odr­ža­na mo­li­tva za po­gi­nu­le. Dr­žav­ni vrh u Za­gre­bu dan je za­po­čeo pa­lje­njem svi­je­ća i pos­tav­lja­njem vi­je­na­ca na Mi­ro­go­ju, ka­ko za stra­da­le bra­ni­te­lje, ta­ko i za pr­vog pred­sjed­ni­ka Fra­nju Tuđ­ma­na, a na­kon to­ga su pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić te pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić su­dje­lo­va­li na mi­si u Za­gre­bač­koj ka­te­dra­li ko­ju pre­dvo­di za­gre­bač­ki nad­bi­skup, kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić. Mi­su je ra­ni­je na­pus­ti­la pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić jer je osje­ti­la sla­bost. Iz nje­zi­na ure­da objaš­nje­no je ka­ko su krat­ko­traj­nu sla­bost uz­ro­ko­va­li bo­lo­vi u kra­ljež­ni­ci i spa­ri­na u cr­k­vi, no do pre­dve­čer­ja, ka­da je or­ga­ni­zi­ra­la sve­ča­ni pri­jam na Pan­tov­ča­ku, pred­sjed­ni­ca se osje­ća­la pu­no bo­lje. Ina­če, pred­sjed­ni­ca je pri­mi­la čes­tit­ke broj­nih stra­nih dr­žav­ni­ka, me­đu nji­ma i čel­ni­ka SAD-a, Ki­ne i Ru­si­je, upu­će­ne svim hr­vat­skim gra­đan­ka­ma i gra­đa­ni­ma. Ia­ko je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci Vla­de re­kao mi­nis­tri­ma ka­ko ih sve oče­ku­je na mi­si u ka- te­dra­li te na do­mjen­ku kod pred­sjed­ni­ce, na mi­si za do­mo­vi­nu uz pre­mi­je­ra je bi­lo sve­ga osme­ro čla­no­va Vla­de – pot­pred­sjed­ni­ci Mar­ti­na Da­lić, Da­mir Kr­sti­če­vić i Ma­ri­ja Pej­či­no­vić, Bu­rić te mi­nis­tri To­mis­lav Ćo­rić, Bla­žen­ka Div­jak, Dra­žen Boš­nja­ko­vić, Ni­na Obu­ljen, To­mo Me­dved i Mi­lan Ku­jun­džić. Pri­mi­je­ćen je iz­os­ta­nak pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Pre­dra­ga Štro­ma­ra.

Ne­ke dru­ge obve­ze

Na pi­ta­nje za­što se ni­je oda­zvao na pre­mi­je­rov po­ziv, Štro­mar nam je ka­zao ka­ko Dan dr­žav­nos­ti, kao i sva­ke go­di­ne, obi­lje­ža­va u kru­gu obi­te­lji. Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić u to je vri­je­me bio na sve­ča­nom otva­ra­nju spo­me­ni­ka po­gi­nu­lim bra­ni­te­lji­ma u Gor­njoj Bis­tri, dok mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić objaš­nja­va da na ta­ko va­žan da­tum mo­ra jed­na­ko pa­zi­ti i na Za­greb i na svo­ju Dal­ma­ci­ju. – Ne­će­mo valj­da sad do­bi­ti pac­ke kao da ni­smo doš­li na vje­ro­na­uk – ša­li­li su se ju­čer mi­nis­tri.

Pred­sjed­ni­ca je pri­mi­la čes­tit­ke broj­nih stra­nih dr­žav­ni­ka, me­đu nji­ma i čel­ni­ka SAD-a, Ki­ne i Ru­si­je

IZ­OS­TA­NAK DIJELA MINISTARA Ia­ko je pre­mi­jer na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci Vla­de po­zvao sve mi­nis­tre da bu­du na mi­si u za­gre­bač­koj ka­te­dra­li, ipak ni­su doš­li svi, pa ni pot­pred­sjed­nik Vla­de Pre­drag Štro­mar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.