PO NOVIM AUTOCESTAMA VOZIMO SE U STARIM AUTOMOBILIMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Gra­di­li smo auto­ces­te i sve smo kar­te ba­ci­li na njih. Do­bi­li smo u ovih 20-ak go­di­na ta­ko vi­še od 1000 ki­lo­me­ta­ra auto­ces­te, utuk­li u njih ne­ko­li­ko de­se­ta­ka mi­li­jar­di ku­na i sad se po tim novim, mo­der­nim pro­met­ni­ca­ma vozimo u starim automobilima. To je je­dan od za­klju­ča­ka ko­ji se mo­že iz­vu­ći či­ta­ju­ći pri­jed­log Stra­te­gi­je pro­met­nog ra­zvo­ja Hr­vat­ske od 2017. do 2030. go­di­ne ko­ji je tre­nu­tač­no u jav­noj ras­pra­vi. O sta­ros­ti voz­nog par­ka hr­vat­skih gra­đa­na već se pi­sa­lo, auto­mo­bi­li su nam iz go­di­ne u go­di­nu sve sta­ri­ji, po­go­to­vo na­kon što smo uš­li u EU i ta­ko po­če­li uno­si­ti sve vi­še rab­lje­nih auto­mo­bi­la iz dr­ža­va čla­ni­ca Uni­je. No u Stra­te­gi­ji su na jed­nom mjes­tu iz­ra­ču­na­te u de­ta­lje i go­di­ne dru­gih pri­je­voz­nih sred­sta­va u Hr­vat­skoj – auto­bu­sa, vla­ko­va, tra­mva­ja, bro­do­va od­nos­no tra­je­ka­ta. A ti po­da­ci su vi­še ne­go za­bri­nja­va­ju­ći. U Osi­je­ku se ta­ko lju­di vo­ze u tra­mva­ji­ma pro­sječ­ne sta­ros­ti 45 go­di­na, u Spli­tu su ne­ki auto­bu­si jav­nog pri­je­vo­za preš­li 30 go­di­na, pro­sječ­na

U Hr­vat­skoj lju­di ra­di­je pje­ša­če ne­go se vo­ze u starim auto­bu­si­ma, tra­mva­ji­ma, vla­ko­vi­ma

sta­rost bro­do­va Ja­dro­li­ni­je ve­ća je od 31 go­di­nu. I sto­ga ni­je ni čud­no da se kod nas jav­nim pri­je­vo­zom ko­ris­ti­ti sve­ga 12 pos­to put­ni­ka. Njih 51 pos­to vo­zi se u automobilima, a čak je lju­di­ma kod nas pu­no dra­že pje­ša­či­ti ne­go se truc­ka­ti u starim auto­bu­si­ma, tra­mva­ji­ma, vla­ko­vi­ma. Ta­ko u Hr­vat­skoj pje­ša­či 30 pos­to put­ni­ka. Voz­ni park jav­nog pri­je­vo­za kao uglav­nom i in­fras­truk­tu­ra ko­jom se on ko­ris­ti sta­ri su jer jed­nos­tav­no ni­smo ima­li nov­ca da ih mo­der­ni­zi­ra­mo. A onaj no­vac ko­ji smo mo­gli po­su­di­ti, po­tro­ši­li smo na uglav­nom na auto­ces­te. Do­bra stvar nam se do­go­di­la u me­đu­vre­me­nu, a to je što smo pos­ta­li čla­ni­ca EU. Ta­ko su nam se osim mo­guć­nos­ti uno­sa rab­lje­nih auto­mo­bi­la, otvo­ri­le i broj­ne pri­li­ke za pov­la­če­nje sred­sta­va iz EU fon­do­va. Na po­li­ti­ča­ri­ma je sad da pro­ve­du mje­re na­ve­de­ne iz Stra­te­gi­je i za­su­ču ru­ka­ve oko EU fon­do­va. S tom kom­bi­na­ci­jom vr­lo se la­ko mo­že po­ve­ća­ti onih onaj udio od 12 pos­to lju­di ko­ji ko­ris­te jav­ni pri­je­voz i sma­nji onih 51 pos­to ko­ji pu­tu­ju osob­nim automobilima.

Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.