Mo­že i opor­ba ofor­mi­ti ve­ći­nu ako Ban­dić bu­de nes­po­so­ban za to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go

HDZ-u pa­šu po­nov­ni iz­bo­ri za Skup­šti­nu jer ta­ko loš re­zul­tat ne mo­že­mo vi­še po­no­vi­ti, nes­luž­be­no tvr­di iz­vor bli­zak Mi­ku­li­ću

Si­tu­aci­ja se uoči 29.lip­nja, za ka­da je naj­av­lje­na pr­va sjed­ni­ca za­gre­bač­ke Skup­šti­ne (na ko­joj se naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će for­mi­ra­ti ve­ći­na) do­dat­no us­lož­nja­va. Za­gre­bač­ki HDZ, kao što je Ve­čer­nji list pr­vi pi­sao, ne že­li re­fe­ren­dum o pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta, na če­mu in­zis­ti­ra gra­do­na­čel­nik Ban­dić, ne­go da se o Ti­tu gla­sa u Skup­šti­ni, a zas­tup­ni­ci HDZ-a po­dr­žat će da se Ti­to­vu tr­gu pro­mi­je­ni ime bu­du­ći da su, pre­dvo­đe­ni An­dri­jom Mi­ku­li­ćem, i sa­mi to tra­ži­li još u stu­de­nom la­ni, ali ta­da ih je Ban­dić od­bio in­zis­ti­ra­ju­ći na re­fe­ren­du­mu. Dak­le, u tom di­je­lu grad­ski HDZ je na stra­ni ne­za­vis­ne Bru­ne Esih i nje­zi­nih pe­te­ro zas­tup­ni­ka, ali ona pre­ime­no­va­nje Ti­to­va tr­ga u Skup­šti­ni uvje­tu­je za do­go­vor o ve­ći­ni s Ban­di­ćem, dok za­gre­bač­ki HDZ to ne pos­tav­lja kao uvjet.

Ve­ći­na sa San­drom Šva­ljek?

I tu je su­šti­na tre­nu­tač­nog pro­ble­ma. Pe­tor­ka Bru­ne Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća ne pris­ta­je na for­mi­ra­nje ve­ći­ne u Skup­šti­ni dok zas­tup­ni­ci iz po­ten­ci­jal­ne ve­ći­ne (14 Ban­di­će­vih, 7 HDZo­vih i pe­te­ro B. Esih) ne pot­pi­šu spo­ra­zum u ko­jem će se jam­či­ti da će se na­kon kons­ti­tu­ira­nja Skup­šti­ne ići pre­ko skup­štin­skog Od­bo­ra za ime­no­va­nje uli­ca i tr­go­va u mi­ca­nje Ti­to­va ime­na s tr­ga. HDZ-ov Dra­go Pr­go­met, ko­ji je bio kan­di­dat za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka, još nam je pri­je re­kao da uvje­ti ni­su te­melj za su­rad­nju, a to nam je ju­čer po­no­vio i Mi­li­jan Br­kić, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Za­gre­bač­ki HDZ danas ima sjed­ni­cu Grad­skog od­bo­ra, pr­vu na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra, na ko­joj će ana­li­zi­ra­ti re­zul­ta­te iz­bo­ra i valj­da od­lu­či­ti o pre­go­va­rač­kom ti­mu za skup­štin­sku ve­ći­nu, no Pr­go­met nam je već re­kao da će HDZ in­zis­ti­ra­ti na pro­gra­mi­ma iz nje­go­ve kam­pa­nje. Za­gre­bač­ki HDZ po­di­je­ljen je na stru­ju An­dri­je Mi­ku­li­ća, še­fa za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je, i onu Dra­ge Pr­go­me­ta. Izvo­ri bli­ski Mi­ku­li­ću pak ka­žu da HDZ-u pa­šu po­nov­ni iz­bo­ri za Skup­šti­nu (što će se i do­go­di­ti ako se Skup­šti­na ne us­pi­je kons­ti­tu­ira­ti u idu­ćih 90 da­na) jer sma­tra­ju da vi­še ne mo­gu po­no­vi­ti ta­ko loš re­zul­tat kao na ne­dav­nim iz­bo­ri­ma ka­da je lis­tu no­sio Pr­go­met. Ban­di­ću još je­di­no pre­os­ta­je ve­ći­nu tra­ži­ti u re­do­vi­ma San­dre Šva­ljek, či­ja je lis­ta osvo­ji­la osam man­da­ta. No Da­rin­ko Ko­sor, šef HSLS-a, iz­a­bran s te lis­te, tvr­di da ne­ma šan­se da ti zas­tup­ni­ci da­ju po­dr­šku Ban­di­ću. Što­vi­še, okre­će pi­lu na­opa­ko i nu­di sce­na­rij pre­ma ko­jem se skup­štin­ska ve­ći­na mo­že for­mi­ra­ti i na dru­ga­či­ji na­čin.

Ne­dos­ta­je je­dan zas­tup­nik

– Bu­de li Mi­lan Ban­dić nes­po­so­ban u 90 da­na kons­ti­tu­ira­ti

Grad­ski HDZ na stra­ni je Bru­ne Esih i nje­zi­nih zas­tup­ni­ka za no­vo ime Tr­ga mar­ša­la Ti­ta

Skup­šti­nu, za­što opor­be­ne stran­ke ne bi for­mi­ra­le ve­ći­nu? Uz na­ših osam man­da­ta, tu je i 13 SDP-ovih (me­đu ko­ji­ma su tri An­ke Mrak Ta­ri­taš i HNS-ov Sto­jak) te če­ti­ri op­ci­je Za­greb je naš, što je ukup­no 25 ru­ku. Dak­le, ne­dos­ta­je sa­mo je­dan zas­tup­nik za nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu od 26 man­da­ta. Lak­še je do­bi­ti jed­nog na na­šu stra­nu ne­go pet, ko­li­ko ne­dos­ta­je Ban­di­ću – po­ru­čio je ju­čer Ko­sor. Ka­da je ri­ječ o Ti­tu, Ko­sor ka­že da lis­ta S. Šva­ljek i da­lje sto­ji iza to­ga da se o nje­mu tre­ba od­lu­či­ti na re­fe­ren­du­mu. Ka­da bi se do­go­di­lo da se o Ti­tu od­lu­ču­je u Skup­šti­ni, Ko­sor ka­že da bi tri HSLS-ova zas­tup­ni­ka s te lis­te bi­la za pro­mje­nu ime­na Ti­to­va tr­gu. – Još je Dra­žen Bu­di­ša 1997. go­di­ne tra­žio da se Ti­to uk­lo­ni s tr­ga, ali je ta­da HDZ bio pro­tiv – re­kao je Ko­sor.

Ko­sor: Još je Dra­žen Bu­di­ša 1997. tra­žio da se Ti­to uk­lo­ni s tr­ga, ali je ta­da HDZ bio pro­tiv...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.