Hr­vat­ska pu­tov­ni­ca uz ru­munj­sku i bu­gar­sku naj­sla­bi­ja je u EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net El­vis Spre­čić

Pre­ma ren­kin­gu Pa­ss­port In­dexa, naj­bo­lje su nje­mač­ka i sin­ga­pur­ska pu­tov­ni­ca s ko­ji­ma se bez vi­ze mo­že pu­to­va­ti u 159 dr­ža­va

Da je Nje­mač­ka jed­na od “naj­ja­čih” svjet­skih dr­ža­va u mno­gim as­pek­ti­ma – od auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je do za­vid­nih sport­skih re­zul­ta­ta – i ni­je ne­ka no­vost, a me­đu po­pi­som nje­mač­kih stva­ri ko­je su naj­bo­lje na svi­je­tu već dru­gu go­di­nu za­re­dom naš­la se i pu­tov­ni­ca te zem­lje. Pre­ma is­tra­ži­va­nju or­ga­ni­za­ci­je Pa­ss­port In­dex, naj­ve­ću slo­bo­du pu­to­va­nja u svi­je­tu ima­ju upra­vo Ni­jem­ci ko­ji sa svo­jom pu­tov­ni­com, bez po­tre­be da va­de vi­zu, mo­gu po­sje­ti­ti čak 159 ze­ma­lja.

U Afri­ku te­ško bez vi­ze

Vri­jed­nost pu­tov­ni­ca odre­đu­je se pre­ma ni­zu pa­ra­me­ta­ra, ali naj­važ­ni­ji je upra­vo vi­za. Ia­ko je hr­vat­ska pu­tov­ni­ca od svo­jih pr­vih iz­da­nja de­ve­de­se­tih do danas do­gu­ra­la do pet­na­es­tog mjes­ta ko­je di­je­li s Ru­munj­skom, Bu­gar­skom i Ar­gen­ti­nom, i da­lje je me­đu naj­sla­bi­ji­ma u EU. Hr­va­ti, pre­ma po­da­ci­ma Pa­ss­port In­dexa, bez vi­ze mo­gu pu­to­va­ti u 143 dr­ža­ve, a me­đu oni­ma za ko­je je vi­za ipak po­treb­na go­to­vo su sve afrič­ke i bli­sko­is­toč­ne zem­lje. Hr­vat­ska je pu­tov­ni­ca “ja­ča” od pu­tov­ni­ca svih bal­kan­skih ze­ma­lja, što i ne ču­di s ob­zi­rom na to da su pri sa­mom vr­hu upra­vo mno­ge pu­tov­ni­ce ze­ma­lja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, ali tre­ba na­po­me­nu­ti da smo, pre­ma ren­kin­gu Pa­ss­port In­dexa, u od­no­su na proš­lu go­di­nu pa­li za jed­no mjes­to. Za­nim­lji­vo je da se, pre­ma zad­njem is­tra­ži­va­nju, na sa­mom vr­hu uz Nje­mač­ku, ka­da je u pi­ta­nju slo­bo­da kre­ta­nja, svr­stao i Sin­ga­pur ko­ji je pro­tek­lih mje­se­ci za Nje­mač­kom ka­skao ne­ko­li­ko mjes­ta. Ta­ko se, pri­mje­ri­ce, po­čet­kom go­di­ne sa sin­ga­pur­skom pu­tov­ni­com mo­glo u 157 ze­ma­lja, s Nje­mač­kom u njih 158, a sa­da su obje zem­lje iz­jed­na­če­ne na njih 159. Is­ti­če se i pu­tov­ni­ca SAD-a ko­ja je do pri­je dvi­je go­di­ne bi­la “naj­ja­ča”, a sa­da ni­je ni me­đu pr­vih de­set. Ta mjes­ta pri­pa­la su europ­skim zem­lja­ma, s iz­u­zet­kom Sin­ga­pu­ra i Juž­ne Ko­re­je ko­ja je na če­t­vr­to­me mjes­tu. Tre­ća je Šved­ska, a od pe­tog do de­se­tog mjes­ta re­dom se na­la­ze Dan­ska, Fin­ska, Ita­li­ja, Fran­cu­ska, Špa­njol­ska i Nor­ve­ška. Od hr­vat­ske pu­tov­ni­ce “ja­ča je” pu­tov­ni­ca Slo­ve­ni­je či­ji dr­žav­lja­ni bez vi­ze mo­gu u 149 dr­ža­va, dok su Sr­bi­ja i Bos­na i Her­ce­go­vi­na u do­njem di­je­lu lis­te, baš kao i pri­mje­ri­ce Ru­si­ja od ko­je je osim Sr­bi­je ja­ča i Ukra­ji­na. Na sa­mom dnu već go­di­na­ma je Af­ga­nis­tan či­ji dr­žav­lja­ni bez vi­ze mo­gu u

Me­đu dr­ža­va­ma ko­je su me­đu de­set naj­bo­ljih ne­ma ni SAD-a ni Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

sa­mo 22 zem­lje, a me­đu pet naj­go­rih su i Pa­kis­tan, Irak, Si­ri­ja i So­ma­li­ja.

Ko­so­vo naj­sla­bi­je u Eu­ro­pi

Hr­va­ti bez vi­ze mo­gu pu­to­va­ti u 143 zem­lje, baš kao i pri­mje­ri­ce Ar­gen­tin­ci

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, ko­ja je go­di­na­ma bi­la me­đu pr­vih pet ze­ma­lja, pa­la je na ljes­tvi­ci na je­da­na­es­to mjes­to, po­naj­vi­še zbog Brexi­ta, a iza nje se, na dva­na­es­to­me mjes­tu, na­la­zi Ja­pan, dok su Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve tri­na­es­te. Od bli­sko­is­toč­nih ze­ma­lja, naj­bo­lji je Iz­ra­el, iza ko­jeg su Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti. Ka­da je u pi­ta­nju Juž­na Ame­ri­ka, pr­vo mjes­to, baš kao i u no­go­me­tu, za­uzeo je Bra­zil, ko­jeg u sto­pu pra­ti Ar­gen­ti­na ko­ja je sla­bi­ja sa­mo za jed­nu dr­ža­vu – Bra­zil­ci bez vi­ze mo­gu u 144 zem­lje, a Ar­gen­tin­ci u njih 143. U druš­tvu europ­skih ze­ma­lja tre­nu­tač­no je naj­sla­bi­je Ko­so­vo či­ji dr­žav­lja­ni bez vi­ze mo­gu u sa­mo 41 dr­ža­vu.

Hr­va­ti, pre­ma Pa­ss­port In­dexu, bez vi­ze mo­gu pu­to­va­ti u 143 dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.