Sud ne mo­že na­ći že­nu ko­ja je go­di­na­ma ra­di­la u Vla­di

Pre­bi­va­li­šte ima u Vu­ko­va­ru, a ne­pri­jav­lje­na ži­vi u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Iva­na Ja­ke­lić Ovo je dru­gi put da je vi­je­će vra­ti­lo spis su­cu, a pr­vi put je pro­blem bio što on jed­nu od­lu­ku ni­je pos­la­lo obra­na­ma OLIVER MITTERMAYER uki­nuo je rje­še­nje o pro­vo­đe­nju i pro­ši­re­nju is­tra­ge

Sud svo­je od­lu­ke ne mo­že dos­ta­vi­ti San­dri Zelj­ko jer se dos­tav­ni­ce s adre­se ko­ju sud ima vra­ća­ju. Sla­ne su joj i na za­gre­bač­ku adre­su Ko­li­ko je te­ško doz­na­ti adre­su oso­be ko­je je go­di­na­ma bi­la za­pos­le­na u Vla­di, toč­ni­je u Ure­du pre­mi­je­ra? Ako je su­di­ti po onom što se do­ga­đa u afe­ri Dnev­ni­ce, vr­lo te­ško. Jer sud već vi­še od mje­sec i pol da­na mu­ku mu­či s dos­ta­vom svo­jih od­lu­ka San­dri Zelj­ko, ko­ju se s To­mis­la­vom Sa­uc­hom sum­nji­či da je pre­ko fik­tiv­nih put­nih na­lo­ga i va­ra­ju­ći na dnev­ni­ca­ma pro­ra­čun ošte­ti­la za oko mi­li­jun ku­na. Pa sto­ga iz­van­ras­prav­no vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da proš­li tje­dan po­no­vo ni­je ras­prav­lja­lo o žal­bi USKOK-a na od­lu­ku su­ca is­tra­ge Oli­ve­ra Mit­ter­maye­ra ko­ji je uki­nuo rje­še­nje o pro­vo­đe­nju i pro­ši­re­nju is­tra­ge.

Si­gur­nos­na pro­vje­ra

Raz­log to­me je što ta od­lu­ka ni­je dos­tav­lje­na San­dri Zelj­ko, jer se dos­tav­ni­ce s adre­se ko­ju sud ima vra­ća­ju na sud, što zna­či da ona od­lu­ku ni­je pri­mi­la. A ka­ko od­lu­ka mo­ra bi­ti dos­tav­lje­na stran­ka­ma, iz­van­ras­prav­no vi­je­će od­lu­či­lo je spis po­no­vo re­mi­sor­no vra­ti­ti su­cu is­tra­ge s upu­tom da od­lu­ku sta­vi na oglas­nu plo­ču su­da. To se či­ni ka­da je osum­nji­če­nik ne­dos­tu­pan, a obja­vom na oglas­noj plo­či sma­tra se da je oba­vi­je­šten. Tek kad to bu­de na­prav­lje­no, ras­prav­ljat će se o žal­bi USKOK-a. Ina­če, ovo je dru­gi put da je vi­je­će re­mi­sor­no vra­ti­lo spis su­cu Mit­ter­maye­ru, a pr­vi put je pro- blem bio što on svo­ju od­lu­ku o uki­da­nju rje­še­nja o pro­vo­đe­nju i pro­ši­re­nju is­tra­ge ni­je pos­la­lo obra­na­ma. A ka­da je to po­ku­šao na­pra­vi­ti, po­ja­vio se pro­blem s adre­som San­dre Zelj­ko. Pro­blem je mo­žda u to­me što ona ne ži­vi na adre­si na ko­joj je pri­jav­lje­na. Na­ime, služ­be­no pre­bi­va­li­šte ima u Vu­ko­va­ru, a us­tva­ri ži­vi u Za­gre­bu bez pri­jav­lje­nog bo­ra­vi­šta. Tu za­gre­bač­ku adre­su u svo­jim je po­da­ci­ma da­la ka­da je is­pi­ti­va­na na USKOK-u i na tu joj je adre­su sud u vi­še na­vra­ta slao oba­vi­jes­ti. No ka­ko sud ni­je do­bio do­kaz, tj. dos­tav­ni­cu, da joj je po­šilj­ka uru­če­na, sma­tra se da ona ni­je oba­vi­je­šte­na o onom što se do­ga­đa u is­tra­zi po­kre­nu­toj pro­tiv nje. To­me će se sa­da do­sko­či­ti obja­vom na oglas­noj plo­či su­da, a u me­đu­vre­me­nu će valj­da sud do­ku­či­ti gdje uis­ti­nu ži­vi že­na ko­ja je go­di­na­ma ra­di­la u ure­du Vla­de, kao oso­ba od naj­ve­ćeg po­vje­re­nja vi­še od jed­nog pre­mi­je­ra. Kao tak­va oso­ba, doz­na­lo se nak­nad­no, ni­je proš­la si­gur­nos­nu pro­vje­ru, ia­ko bi to bi­lo lo­gič­no s ob­zi­rom na to da su pre­ko nje­zi­na sto­la pro­la­zi­le broj­ne in­for­ma­ci­je ko­je su se mo­gle sma­tra­ti po­vjer­lji­vi­ma pa čak i taj­ni­ma.

Fi­nan­cij­ski pro­ble­mi

Uz to, ti­je­kom is­tra­ge po­kre­nu­te pro­tiv nje, doz­na­lo se i da je bi­la u ve­li­kim fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma, s blo­ki­ra­nim ra­ču­ni­ma, što je mo­gu­ći mo­tiv ko­ji ju je po­tak­nuo da la­ži­ra­njem put­nih na­lo­ga, za što ju se sum­nji­či, uzi­ma dnev­ni­ce na­mi­je­nje­ne pre­mi­je­ro­vim sa­vjet­ni­ci­ma. O sve­mu to­me San­dra Zelj­ko će mo­žda pro­go­vo­ri­ti ti­je­kom pos­tup­ka po­kre­nu­tog pro­tiv nje. Uz uvjet na­rav­no, da pri­je to­ga, dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je ot­kri­ju gdje ona uis­ti­nu ži­vi i bo­ra­vi.

San­dra Zelj­ko za­gre­bač­ku adre­su da­la je ka­da je is­pi­ti­va­na u USKOK-u i na tu joj je adre­su sud u vi­še na­vra­ta slao oba­vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.