Sa­da­mo­vi gar­dis­ti na če­lu ISIL-a

Objav­lje­ne fo­to­gra­fi­je mr­tvog Al-Bag­h­da­di­ja, dvo­ji­ca irač­kih čas­ni­ka favoriti za na­s­ljed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Vi­je­će Shu­ra, sas­tav­lje­no od osam čla­no­va – šest Ira­ča­na, Jor­dan­ca i Sa­udij­ca – bi­ra no­vog vo­đu te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ha­ssan Ha­idar Di­ab Ia­ko se te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va još služ­be­no ni­je ogla­si­la o sud­bi­ni vo­đe te zlo­glas­ne tvo­re­vi­ne, pre­ma vi­jes­ti­ma ko­je pu­šta na svo­jim druš­tve­nim mre­ža­ma i por­ta­li­ma, sa­mo­pro­zva­ni ka­lif Abu Bakr al-Bag­h­da­di si­gur­no je mr­tav. Na­ime, na nje­zi­nim druš­tve­nim mre­ža­ma objav­lje­ne su fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma se vi­di mr­tvo ti­je­lo Abu Bakr al-Bag­h­da­di­ja. Ta­ko­đer, u štu­rim in­for­ma­ci­ja­ma ko­je pu­šta u jav­nost, te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va pri­pre­ma se za iz­bor no­vo­ga vo­đe.

Ru­ski na­pad

Da pod­sje­ti­mo, ru­sko mi­nis­tar­stvo obra­ne obja­vi­lo je da je u ru­skom zrač­nom na­pa­du u bli­zi­ni si­rij­sko­ga gra­da Ra­ke, glav­nog upo­ri­šta ISIL-a u Si­ri­ji, pot­kraj svib­nja ubi­jen čel­nik Is­lam­ske dr­ža­ve Abu Bakr al-Bag­h­da­di, ro­đen kao Ibra­him al-Sa­mar­rai, 46-go­diš­nji Ira­ča­nin ko­ji je na­pus­tio AlQa’idu 2013., dvi­je go­di­ne na­kon smak­nu­ća Osa­me bin La­de­na, i os­no­vao te­ro­ris­tič­ku or­ga­ni­za­ci­ju Is­lam­sku dr­ža­vu. Me­ta na­pa­da bi­li su čel­ni­ci Is­lam­ske dr­ža­ve ko­ji su se sas­ta­li 28. svib­nja, me­đu ko­ji­ma i sam vo­đa te zlo­glas­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ji se zad­nji put u jav­nos­ti po­ja­vio u Mo­su­lu 2014., na vi­de­os­nim­ci na ko­joj je odje­ven u cr­nu kle­ri­kal­nu odje­ću te iz sred­njo­vje­kov­ne dža­mi­je Grand al-Nu­ri, ko­ju su ne­dav­no bor­ci ISIL-a sru­ši­li, pro­gla­ša­vao svoj ka­li­fat. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va pu­šta u jav­nost na svo­jim por­ta­li­ma ka­ko bi svo­je sljed­be­ni­ke oba­vi­jes­ti­la o svim do­ga­đa­ji­ma, mo­že se za­klju­či­ti da će ISIL-ovo Vi­je­će Shu­ra, sas­tav­lje­no od osam čla­no­va, šest Ira­ča­na, Jor­dan­ca i Sa­udij­ca, od­lu­či­va­ti iz­me­đu dvo­ji­ce kan­di­da­ta o na­s­ljed­ni­ku vo­đe te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, Iya­da Ab­del-Rah­ma­na al-Obe­idi­ja, poz­na­tog kao Abu Sa­leh Ha­ifi, še­fa voj­nog i fi­nan­cij­skog vi­je­ća, i Aya­da Ha­me­da Kha­la­fa Al-Ju­ma­ili­ja, poz­na­tog kao Abu Ab­dul Rah­man, za­du­že­nog za si­gur­nos­ne služ­be. Obo­ji­ca su bi­li čas­ni­ci Sa­da­mo­ve Re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de ko­ji su se na­kon ame­rič­ke inva­zi­je na Irak pri­dru­ži­li is­la­mis­tič­koj sku­pi­ni pru­ža­ju­ći ot­por ame­rič­koj voj­s­ci. Obo­ji­ca su 2006. uhi­će­na i slu­ži­la su za­tvor­sku kaz­nu u Bag­da­du.

Svjet­ska umre­že­nost

Osim njih dvo­ji­ce, glav­ni lju­di u te­ro­ris­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Is­lam­skoj dr­ža­vi su Ta­rik Jar­ba, poz­nat kao Abu Mo­ham­med Al- Sha­ma­li Jaz­rawi, ko­ji je za­du­žen za sek­tor mi­gra­na­ta, te Wa­el Adel Hu­se­in, poz­na­ti­ji kao Abu Mo­ham­med, ko­ji vo­di ured mi­nis­tar­stva za od­no­se s jav­noš­ću. Ia­ko je uboj­stvo Abu Bakr al-Bag­h­da­di­ja te­žak uda­rac za tu or­ga­ni­za­ci­ju, eks­per­ti za te­ro­ri­zam sma­tra­ju da se nje­go­vom lik­vi­da­ci­jom ni­šta ne­će pro­mi­je­ni­ti s ob­zi­rom na ve­li­ku umre­že­nost te te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je i nje­zi­nu po­ve­za­nost u ci­je­lom svi­je­tu. Pre­ma miš­lje­nju eks­pe­ra­ta, uboj­stvo Abu Bakr al-Bag­h­da­di­ja mo­ral­na je sa­ti­sfak­ci­ja sva­ke obi­te­lji žr­tve za ko­ju je on od­go­vo­ran. U me­đu­vre­me­nu, irač­ki voj­ni izvo­ri po­t­vr­di­li su da je u Mo­su­lu me­đu po­gi­nu­lim pri­pad­ni­ci­ma ISIL-a i Boš­njak Edin Ka­hri­man iz Ma­gla­ja ko­ji je bio na In­ter­po­lo­voj cr­ve­noj tje­ra­li­ci jer se ra­di­lo o iz­u­zet­no opas­nom te­ro­ris­tu.

Sna­ge tzv. Is­lam­ske dr­ža­ve pod uda­ri­ma su kop­ne­nih sna­ga, po­put onih irač­kih u Mo­su­lu (na sli­ci), ali i onih zrač­nih

REUTERS

Ru­sko mi­nis­tar­stvo obra­ne obja­vi­lo je da je u ru­skom zrač­nom na­pa­du u Si­ri­ji pot­kraj svib­nja ubi­jen čel­nik Is­lam­ske dr­ža­ve

INTERPOL

Boš­njak Edin Ka­hri­man iz Ma­gla­ja po­gi­nuo je u Mo­su­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.