BA­REM ĆE SE NE­KI SJETITI KOTLOVINE KAD OPET BU­DE TRE­BA­LO ZAOKRUŽIVATI

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Čo­vjek se ra­đa s ta­len­tom, ali ako že­li us­pje­ti, sve os­ta­lo je “šlja­ka”. Ili kak bi mi u Za­gre­bu rek­li, rad do is­treb­lje­nja – obra­tio se tim ri­je­či­ma gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić okup­lje­ni­ma na Bun­de­ku, pa im šest pu­ta, po jed­nom za sva­ki man­dat, za­hva­lio što su ga po­nov­no oda­bra­li za čel­no mjes­to me­tro­po­le. Pre­diz­bor­ne sku­po­ve ni­je ra­dio jer je, ka­ko je sam re­kao, umjes­to to­ga obi­la­zio “svo­je su­gra­đa­ne u po­tre­bi”, ali se za­to der­ne­kom na je­ze­ru od­lu­čio is­ku­pi­ti za sva­ko pro­pu­šte­no čaš­će­nje ti­je­kom kam­pa­nje. Ko­tlo­vi­na, ro­štilj, pi­vo i so­ko­vi, a i pom­no oda­bra­ni miks iz­vo­đa­ča ko­ji su svi­ra­li od kla­si­ke do roc­ka, za­do­vo­lji­li su, u na­če­lu, okup­lje­ne Za­grep­ča­ne, ko­ji ipak ni­su pro­pus­ti­li pri­go­vo­ri­ti što ni­je pos­tav­lje­no ma­lo vi­še sun­co­bra­na ili pak, uz me­so, na­prav­ljen i ne­ki pri­log ili sa­la­ta. Ali bi­lo je kru­ha, a baš to je ono što, uz igre, lju­di naj­vi­še i vo­le. Jer fo­to­gra­fi­ra­li su se “sa svo­jim gra­do­na­čel­ni­kom”, ple­sa­li uz Dra­gu Dik­li­ća, a us­ta su im bi­la, osim ro­šti­lja, pu­na ri­je­či

Umjes­to pre­diz­bor­nih, Ban­dić je na­pra­vio svoj pos­tiz­bor­ni skup. Ko­jim ta­ko­đer “ma­mi”

hva­le za “je­di­nog Ban­di­ća”. – On nam je i ure­dio ovo je­ze­ro. Pa kad nas po­zo­ve, red je da i do­đe­mo – objas­ni­la je jed­na umi­rov­lje­ni­ca u su­bo­tu pre­dve­čer na Bun­de­ku, pa do­da­la ka­ko “gra­do­na­čel­nik ni­je ra­dio fe­šte u iz­bor­noj kam­pa­nji jer on ni­je htio ma­mi­ti bi­ra­če”. A red je, rek­la je, za­hva­li­ti. Ono što joj je ma­lo pro­mak­nu­lo jest či­nje­ni­ca da i “za­hva­lom” Ban­dić “ma­mi”. Kam­pa­nja ko­ja tra­je či­ta­ve go­di­ne nje­gov je za­štit­ni znak, pa je po kons­tant­nom “de­la­nju” na­zvao i svo­ju stran­ku, a čes­to će is­tak­nu­ti ka­ko svoj po­sao on ži­vi. – Taj­na je na­šeg i mog us­pje­ha, taj­na na­ših šest man­da­ta, strast i lju­bav. Ja jed­nos­tav­no vo­lim lju­de – po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik Za­grep­ča­ni­ma na Bun­de­ku. Vo­li lju­de, ali vo­li i svo­ju po­zi­ci­ju te sve što ona no­si. Za­to je su­gra­đa­ni­ma i od­lu­čio “za­hva­li­ti” ve­li­kom pros­la­vom u or­ga­ni­za­ci­ji svo­je stran­ke. Jer ko­li­ko god to mo­žda ba­nal­no iz­gle­da­lo, ne­ki od njih će se je­zer­ske kotlovine si­gur­no sjetiti kad ga slje­de­ći put bu­du tre­ba­li za­okru­ži­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.