Evo gdje se i do ka­da ovo­ga lje­ta ko­pa

Na lis­ti su 22 lo­ka­ci­je, me­đu ko­ji­ma i Pre­ra­do­vi­će­va uli­ca, ia­ko je ob­nov­lje­na 2014. Mo­ra se, pa vi­di­te da je već pu­na ru­pa, oprav­da­va­ju pro­jekt “te­žak” 3,6 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pla­ni­ra­ju sa­ni­ra­ti dio od Ma­saryko­ve do Ha­uli­ko­ve, ko­ja će us­to do­bi­ti bi­cik­lis­tič­ku sta­zu

Na red će do­ći i Ul. Gra­da Ma­in­za, Omla­din­ska u Se­sve­ta­ma, Ko­va­či­će­va, a “ušmin­ka­va­ju” se i Žur­kov­ska, Še­no­ina... Ma­nje lju­di i auto­mo­bi­la – vi­še ra­do­va. Već pro­vje­re­ni re­cept za ko­pa­nje ovog će lje­ta po­nov­no is­ko­ris­ti­ti Grad­ski ured za pros­tor­no ure­đe­nje, ko­ji u slje­de­ća dva mje­se­ca pla­ni­ra “ušmin­ka­ti”, re­kons­tru­ira­ti i iz­gra­di­ti 22 pro­met­ni­ce.

Ula­zi u če­t­vr­tu fa­zu

– Naj­z­na­čaj­ni­je od tih lo­ka­ci­ja, u smis­lu pro­met­ne op­te­re­će­nos­ti, je­su Rad­nič­ka ces­ta, Uli­ca Gra­da Ma­in­za, Omla­din­ska u Se­sve­ta­ma, Pri­mor­ska, Ko­va­či­će­va, Kranj­če­vi­će­va, ras­križ­je Bu­ko­vač­ke, Pe­tro­ve i Pri­le­sja te Pre­ra­do­vi­će­va od Ma­saryko­ve do Ha­uli­ko­ve – objaš­nja­va pro­čel­nik ure­da Din­ko Bi­lić. Na ne­kim od tih lo­ka­ci­ja ra­do­vi su u pu­nom je­ku, a pro­teg­nut će se i kroz či­tav sr­panj, pa i ko­lo­voz. Re­kons­truk­ci­ja ras­križ­ja Bu­ko­vač­ke, Pe­tro­ve i Pri­le­sja po­če­la je još 18. svib­nja, a bu­du­ći da se pro­jekt ko­ji bi tre­bao sma­nji­ti pro­met­ne gu­žve pre­ma Re­bru re­ali­zi­ra u tri fa­ze, ne oče­ku­je se da će se ta­moš­nji ro­tor u pu­nom sja­ju po­ka­za­ti pri­je sre­di­ne ko­lo­vo­za. Još du­lje, čak neg­dje do kra­ja ruj­na, tra­jat će ra­do­vi na tre­ćoj fa­zi Rad­nič­ke ces­te, na ko­joj se gra­de tri na­dvož­nja­ka, a već je ras­pi­san i na­tje­čaj za če­t­vr­tu, po­s­ljed­nju eta­pu pro­jek­ta, ko­ja po­dra­zu­mi­je­va de­ni­ve­la­ci­ju pro­met­ni­ce pre­ma Do­mo­vin­skom mos­tu. Ko­pa­nje u Rad­nič­koj, me­đu­tim, tu ne­će sta­ti jer tek on­da bi tre­ba­la po­če­ti grad­nja pru­ge za la­ku že­ljez­ni­cu do Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man. Ne­što kra­ći rok, do 2. ko­lo­vo­za, ima­ju rad­ni­ci u Pri­mor­skoj uli­ci, ko­ji kol­nik re­kons­tru­ira­ju od pr­vog tjed­na svib­nja, a i oni ko­ji sa sa­na­ci­jom tra­mvaj­skog ko­lo­si­je­ka na kri­ža­nju Sav­ske, Ju­ki­će­ve i Vod­ni­ko­ve mo­ra­ju bi­ti go­to­vi za mje­sec da­na. A upra­vo u vri­je­me kad oni za­vr­še, s pos­lom će se po­če­ti na “iz­van­red­nom odr­ža­va­nju” u Pre­ra­do­vi­će­voj uli­ci, gdje će se dva mje­se­ca re­kons­tru­ira­ti kol­nik i no­gos­tup. Ka­ko ne bi odu­da­ra­la od su­sjed­ne Ga­je­ve, ko­ja je ne­dav­no u pot­pu­nos­ti ob­nov­lje­na, ure­dit će se ta­ko i uli­ca ko­ja vo­di do Cvjet­nog tr­ga, ia­ko se u njoj ra­di­lo i pri­je tri go­di­ne.

Po re­cep­tu i u kvar­to­vi­ma

– Mo­ra se, vi­di­te i sa­mi da je već pu­na ru­pa. Dos­tav­na vo­zi­la ko­ja do­la­ze u cen­tar, lju­di sa svo­jim automobilima, sve to utje­če – oprav­da­li su u Mjes­nom od­bo­ru “Kralj Pe­tar Sva­čić” 3,6 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko će se po­tro­ši­ti na re­kons­truk­ci­ju Pre­ra­do­vi­će­ve uli­ce. Osim što će se ob­nav­lja­ti kol­nik, ra­do­vi obu­hva­ća­ju i iz­ved­bu sliv­ni­ka, ali ne pla­ni­ra se, sto­ji u na­tje­ča­ju ko­jim se tra­ži iz­vo­đač re­kons­truk­ci­je, do­dat­na ko­mu­nal­na in­fras­truk­tu­ra. No, za­to će se u vri­je­me ra­do­va u Pre­ra­do­vi­će­voj na­pra­vi­ti bi­cik­lis­tič­ka sta­za u Ha­uli­ko­voj. Što se, pak, ti­če ko­pa­nja po ma­njim za­gre­bač­kim pro­met­ni­ca­ma, tre­nu­tač­no se ra­di u Žur­kov­skoj, uli­ca­ma Ša­fra­ni­ći i Klju­či, Še­no­inoj, Praj­zo­vu bre­gu, Mi­tro­vač­koj, Me­se­ko­vu i Ple­ha­no­vu pu­tu, Du­beč­koj, Ko­la­riš­ča­ku i Fa­bi­ja­ni­će­voj.

Osim ošte­će­nog kol­ni­ka, sre­dit će i sliv­ni­ke, a tre­nu­tač­no se tra­ži iz­vo­đač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.