Že­li­te li “smu­ti­ti” ti­ra­mi­su za Mic­he­li­no­vu zvjez­di­cu? Chef Ali­ber­ti sa­vje­tu­je ka­ko

Važ­ne su, is­ti­če, dvi­je stva­ri: bi­ti kre­ati­van i za­ba­vi­ti se

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Ra­di u res­to­ra­nu La Fi­ori­da ne­da­le­ko od Mi­la­na i nje­go­ve spe­ci­ja­li­te­te, u ko­je idu sa­mo svje­že na­mir­ni­ce, do­la­ze ku­ša­ti lju­di iz ci­je­le Ita­li­je ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net Za uku­san ko­lač važ­ne su dvi­je stva­ri – bi­ti kre­ati­van i do­bro se za­ba­vi­ti. Tvr­di ba­rem ta­ko chef res­to­ra­na s Mic­he­li­no­vom zvjez­di­com Fran­co Ali­ber­ti, ko­ji se u slas­ti­ce za­lju­bio još kao ti­nej­džer. Jed­na­ko ih, ka­že, vo­li i pra­vi­ti i jes­ti, a bu­du­ći da vi­še na­gi­nje tra­di­ci­onal­ni­ma, pri­pre­mu sva­ke od njih tru­di se usa­vr­ši­ti ka­ko bi is­pa­la još ukus­ni­ja.

Na toč­no 121 stu­panj

– Ne ide to vi­še ka­ko su ne­kad ra­di­le na­še ma­me – sa smi­je­škom pre­pri­ča­va slas­ti­čar dok za ti­ra­mi­su ko­ji pri­pre­ma na toč­no 121 stu­panj Cel­zi­jus gri­je še­ćer i vo­du pet mi­nu­ta. U kla­sič­noj pri­pre­mi ili onoj nje­go­ve ma­me, ka­že, še­ćer bi se di­rek­t­no umi­je­šao sa žu­tanj­kom, do­da­li bi se os­ta­li sas­toj­ci i jed­na od naj­poz­na­ti­jih ta­li­jan­skih pos­las­ti­ca bi­la bi na sto­lu. – Ja­ko je važ­no da se ja­je pas­te­ri­zi­ra. Za­to še­ćer s vo­dom i za­gri­ja­va­mo, da bi­smo ja­je, od­nos­no žu­ta­njak, od­mah ter­mič­ki obra­di­li kad ga pri­dru­ži­mo smje­si – go­vo­ri Ali­ber­ti, a za­tim se “ba­ca” na mas­car­po­ne. Ne­izos­ta­van sas­to­jak ti­ra­mi­sua, ta­li­jan­ski kre­mas­ti sir, ne­kad mo­že bi­ti pre­t­vrd, pa tak­va is­pad­ne i kre­ma, go­vo­ri slas­ti­čar, ko­ji i za taj pro­blem ima rje­še­nje. Pr­sto­hvat so­li tre­bao bi se do­da­ti sva­kom re­cep­tu jer on is­tak­ne slat­ko­ću ko­la­ča Pri­je pe­če­nja pro­tvan na­ma­ži­te mas­la­cem, a pa­pir za pe­če­nje ko­ris­ti­te po­ne­kad Bez lju­ba­vi pre­ma hra­ni ne­ma ni do­bre slas­ti­ce. Pe­če­nje tre­ba bi­ti za­do­volj­stvo – Do­volj­no je sa­mo u nje­ga umi­je­ša­ti vrh­nja – ka­že Ali­ber­ti, ko­ji slas­ti­ce sva­kod­nev­no pri­pre­ma u “La Fi­ori­di”, res­to­ra­nu ne­da­le­ko od Mi­la­na, a svo­je je umi­je­će po­ka­zao i na ma­ni­fes­ta­ci­ji Slat­ki gu­šti na Zri­njev­cu.

A ka­va bez še­će­ra

Upra­vo nje­go­vo rad­no mjes­to, ka­že, još je je­dan raz­log za­što ko­la­če ko­je on pri­pre­ma do­la­ze is­pro­ba­ti sta­nov­ni­ci svih di­je­lo­va Ita­li­je. – Lju­di iz “La Fi­ori­de” se ba­ve agro­tu­riz­mom i 70 pos­to ono­ga što nu­di­mo on­dje i uz­go­ji­mo. Ta­ko da u slas­ti­ce idu sa­mo na­mir­ni­ce ko­je su svje­že, a i si­gu­ran sam u nji­ho­vo po­ri­jek­lo – objaš­nja­va Ali­ber­ti dok sla­že pi­ško­te u pro­tvan ne bi li do­vr­šio de­sert. I tu pos­to­ji je­dan trik: na­ma­ka­nje pi­ško­ta u ka­vu u ko­joj ne­ma še­će­ra. – A že­li­te li ti­ra­mi­su tor­tu, sa­mo u pri­prem­lje­nu kre­mu do­daj­te že­la­ti­nu – sa­vje­tu­je chef. Sas­toj­ci: Pri­pre­ma:

300 gra­ma ja­go­da, 60 mi­li­li­ta­ra mli­je­ka, 30 gra­ma gra­nu­li­ra­nog še­će­ra, 30 gra­ma braš­na, jed­no ja­je, po­la ma­hu­ne va­ni­li­je, pr­sto­hvat so­li

U po­su­du raz­bi­ti ja­je te ga po­mi­je­šta­ti sa še­će­rom i va­ni­li­jom. Braš­no pro­si­ja­ti pa u nje­ga do­da­ti sol i za­tim ga sta­vi­ti u po­su­du s ja­jem. U smje­su po­la­ko uli­je­va­ti mli­je­ko i sve za­jed­no mi­je­ša­ti. Pro­tvan, ili vi­še njih, na­ma­za­ti mas­la­com i na dno pos­ta­vi­ti ja­go­de ko­je su pret­hod­no pre­re­za­ne na po­la. Pa­zi­ti da su po­lo­vi­ce pos­tav­lje­ne ta­ko da su ja­go­de “tr­bu­hom” okre­nu­te pre­ma go­re. U pro­tvan s ja­go­da­ma iz­li­ti smje­su i sve sku­pa pe­ći 15 mi­nu­ta u peć­ni­ci na 180 stup­nje­va. Uz ja­go­de u pro­tva­nu mo­že se pos­lu­ži­ti jo­gurt ili kre­ma

po že­lji.

De­mons­tri­rao je mi­je­ša­nje kre­me te pos­lu­žio mi­ni­kek­se ko­ji mo­gu za­mi­je­ni­ti pi­ško­te. Go­tov pro­izvod ser­vi­rao je u ma­loj do­zi KBC Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce: Je­le­na Ke­la­va Me­da­ko­vić, Ve­ro­ni­ka Ju­ra­to­vac, Ire­na Bu­din­š­čak, Kris­ti­na Vu­čić, Pa­uli­na Ma­ta­ija i Iva­na Ku­kor ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Ber­nar­da Ka­čel, Kris­ti­na Fa­bi­ja­nec, Pe­tra Pr­ša, Ju­li­ja­na Hor­va­tić, Zrin­ka Ha­ram­ba­šić i Iva­na Ko­sić dje­ča­ke. Je­le­na Ra­šić Ra­da­uš ro­di­la je bli­zan­ce, dje­voj­či­cu i dje­ča­ka. KB Mer­kur: Mar­ti­na Kri­žek, Ti­ha­na Olu­jić i Đe­na Džon­ga­lić ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Iva­na Men­deš dje­ča­ka. KB Sve­ti Duh: Mar­ga­re­ta Sta­ni­šić, Ar­b­no­re Ali­ju, Kris­ti­na Mar­ko­vić, Sa­nja Oko­rić, Iva­na Bre­ka­lo, Iva­na Pod­nar i Lu­ce Be­gan ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Lju­bi­ca Glas­no­vić i La­na Ju­go dje­ča­ke.

Spro­vo­di i is­pra­ća­ji u po­ne­dje­ljak 26. lip­nja Mi­ro­goj: Ne­ven­ko Ko­lić (77) u 12.30, Evi­ca Rk­man (69) u 14.10, Ve­zi­re Aga­no­vić (92) u 15, Mi­loš Bra­čić (68) u 15.50 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ve­li­ka dvo­ra­na: Ir­ma Ver­stov­šek (86) u 10, Ra­de Po­po­vić (75) u 10.40, Ma­ri­ja Mo­gu­ljak (73) u 11.20, Bra­nis­lav Hor­vat (86) u 12.10, Vla­do Ba­uman (80) u 12.50, Su­za­na Hr­đok (45) u 13.35, Ivan­ka Kri­ža­nić (77) u 14.30, To­mis­lav Ću­rić (48) u 15.15, Ma­ti­ja Bel­ko (85) u 16 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ma­la dvo­ra­na: Živ­ko Do­mi­jan (95) u 10.15, Mi­le Bla­go­je­vić (74) u 11.35, Ma­ri­jo Ro­ško (56) u 12.15, Kris­ta Mu­žić (78) u 12.55, Je­an Eu­ge­ne Ma­upin (93) u 13.40, Bo­ris Mar­ko­vić (70) u 14.20 sa­ti. Mi­ro­še­vac: Ma­ri­ja Ko­ro­šec (95) u 12.30, Ru­ža Ćur­ko­vić (77) u 13.20, Sa­mir Mu­lić (39) u 14.10, Dra­gi­ca Pe­vec (78) u 15 sa­ti. Mar­ko­vo po­lje: Ivan Đu­re­ta (69) u 10.30, Bra­noj­ka Če­re­dar (72) u 10.50, Bo­žo Čuk (67) u 11.40, Mi­lan Boj­čić (80) u 12.30, Ivan An­dri­ja­nić (81) u 13.20, Ni­ko­la Iš­tva­nić (62) u 14.10 sa­ti. Mar­ku­še­vec: Ma­to Mar­čin­ko­vić (79) u 15 sa­ti. Bre­zo­vi­ca: Ka­ti­ca Mar­ge­tić (78) u 15 sa­ti. Luč­ko: Jo­sip Vad­la (82) u 13 sa­ti. Ču­če­rje: Jal­ža Huk­man (92) u 15 sa­ti. Vu­gro­vec Do­nji: Ma­ri­ca Do­men­kuš (83) u 15 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.