Agen­ci­je spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za di­gi­tal­ni mar­ke­ting sve vi­še iz­vo­ze i pos­ta­ju glo­bal­ne

Bez di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga danas je go­to­vo ne­mo­gu­će pos­lo­va­ti, sto­ga pre­pus­ti­te po­sao struč­nja­ci­ma jer oni vla­da­ju ala­ti­ma i ka­na­li­ma na do­bro­bit va­šeg bren­da

Vecernji list - Hrvatska - - Smart - Pi­še: Ta­nja Ivan­čić

Po­ku­ša­li smo od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje što do­no­si di­gi­tal­ni mar­ke­ting, tko se nji­me ba­vi i što sve oni zna­ju, u če­mu su vje­šti i ka­ko će vam po­mo­ći Ima­te li ne­ki svoj pro­izvod ili pak nu­di­te us­lu­gu, vje­ro­jat­no ste već odav­no spoz­na­li da bez mar­ke­tin­ga i ogla­ša­va­nja ne­će­te us­pje­ti os­tva­ri­ti že­lje­ne re­zul­ta­te. Ni­ti će po­ten­ci­jal­ni kup­ci i kli­jen­ti doz­na­ti da pos­to­ji­te a sa­mim ti­me i sva­ki pla­ni­ra­ni pri­hod će iz­os­ta­ti. Ka­da se po­ve­de pri­ča o di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu, ne­ki još uvi­jek ni­su sto pos­to si­gur­ni da zna­ju o če­mu se ra­di, no stvar je vr­lo jed­nos­tav­na, ra­di se i da­lje o mar­ke­tin­gu, ali uz mo­der­ne ala­te da­naš­nji­ce i na ka­na­li­ma ko­ji se na­la­ze u onli­ne svi­je­tu. A bez onli­ne pri­če i pre­poz­nat­lji­vos­ti u tom svi­je­tu ni­je­dan biz­nis ne mo­že ra­ču­na­ti na us­pjeh. Dak­le, svr­ha ula­ga­nja je uvi­jek is­ta, vid­lji­vost pro­izvo­da i us­lu­ge, do­seg do ci­lja­ne pu­bli­ke od­nos­no ku­pa­ca, po­zi­ci­oni­ra­nje bren­da i tvrt­ke i, na kra­ju pri­če, sva­ka­ko pro­fit. Iz ku­ta vlas­ni­ka bren­da sve je os­ta­lo is­to, no iz ku­ta mar­ke­tin­ga­ša do­go­dio se ci­je­li no­vi niz mo­guć­nos­ti. U ovom tek­s­tu dak­le, ne­će­mo se ba­vi­ti oni­ma ko­ji ne zna­ju če­mu slu­ži di­gi­tal­ni mar­ke­ting, već oni­ma ko­ji se upra­vo nji­me ba­ve.

Glo­bal­no ši­re­nje kao iz­a­zov

I ka­ko stva­ri sto­je, nji­ma u Hr­vat­skoj, ba­rem na­šim su­go­vor­ni­ci­ma, uop­će ni­je lo­še. Pos­la ima, svi za­pos­le­ni u toj bran­ši za­pra­vo su kon­ku­rent­ni na tr­ži­štu, ono što im je tu i ta­mo pro­blem jest kao i kod svih u IT sek­to­ru, ne­dos­ta­tak struč­nih lju­di, po­ne­kad ih još uvi­jek mu­če ne­do­volj­no upu­će­ni i edu­ci­ra­ni kli­jen­ti, no sve u sve­mu ve­ćih ža­lo­poj­ki ne­ma. O tr­ži­štu, po­pu­lar­nim ka­na­li­ma, pos­lu, ka­dru, raz­go­va­ra­li smo s Ili­jom Braj­ko­vi­ćem iz agen­ci­je Kon­tra, Ma­ri­om Fran­če­še­vi­ćem, di­rek­to­tom Se­ekAn­dHit agen­ci­je, Idom Pan­dur ko­ja je os­no­va­la ENTG di­gi­tal­nu agen­ci­ju, te Pe­trom Ig­nja­to­vić, mar­ke­tin­ga­ši­com i PR me­na­dže­ri­com De­gor­di­ana. Svi oni ne smiš­lja­ju na­či­ne pre­živ­lja­va­nja, već ra­de kon­ti­nu­ira­no na stra­te­gi­ja­ma iz­vo­za svo­jih pro­izvo­da i us­lu­ga na glo­bal­no tr­ži­šte. Nji­hov je cilj glo­bal­no ši­re­nje pos­lo­va­nja. Sla­žu se da pos­to­ji ve­li­ka pri­li­ka za hr­vat­ske struč­nja­ke. Za­što? Jer nu­de kva­li­te­tu uz pris­toj­ne ci­je­ne. - Ka­da se ra­di o vanj­skim kli­jen­ti­ma, vje­ru­jem da nas pri­je sve­ga do­živ­lja­va­ju kao po­uz­da­ne part­ne­re. Do­go­vo­re­ni po­sao je uvi­jek is­po­ru­čen na vri­je­me. Kva­li­te­tom uop­će ne za­os­ta­je­mo

od za­pad­nja­ka, dok je ci­je­na pris­toj­na. Ni­smo pre­sku­pi. Ta­kav sta­tus uz nas ima­ju mo­žda još Sr­bi, Ru­mu­nji i Ukra­ji­ni­ci. Sto­ga vje­ru­jem da di­gi­tal­ne agen­ci­je do­is­ta ima­ju pri­li­ku - ka­že Ili­ja Braj­ko­vić, član upra­ve di­gi­tal­ne agen­ci­je Kon­tra. - Kon­tra je sljed­nik agen­ci­je Ak­ci­ja i star­tu­pa Fe­nixAp­ps. Obje­di­ni­li smo te dvi­je tvrt­ke u jed­nu upra­vo za­to što se že­li­mo po­sve­ti­ti iz­vo­zu. A pri­mje­ri­ce Fe­nixAp­ps već je ra­dio apli­ka­ci­je i igre za kli­jen­te po­put Walt Dis­neya, Dis­co­very Chan­ne­la, Re­na­ul­ta, Mi­cro­sof­ta i mno­gih dru­gih i već ta­da smo zna­li da svo­jom kva­li­te­tom mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti na svjet­skom tr­ži­štu. Obje­di­nje­ni, nu­di­mo ci­je­li set di­gi­tal­nih us­lu­ga, od so­ci­al me­dia mar­ke­tin­ga, in­ter­net­skog ogla­ša­va­nja do iz­ra­de mo­bil­nih i web apli­ka­ci­ja - do­da­je Braj­ko­vić, ko­ji je iz Spli­ta pre­se­lio sje­di­šte u Za­greb jer mu je dos­ta pu­to­va­nja. Ko­li­ko god iz­gle­da­lo da se sve odvi­ja onli­ne, do­go­vo­ri su fi­zič­ki i važ­no je bi­ti u sre­di­štu zbi­va­nja i lak­šeg po­ve­zi­va­nja. Mario Fran­če­še­vić , di­rek­tor Se­ekAn­dHit di­gi­tal­ne agen­ci­je, ipak je os­tao sa svo­jih 26 za­pos­le­nih u Spli­tu. Sla­že se da je fi­zič­ki kon­takt bi­tan, no ni­je se to­li­ko za­si­tio pu­to­va­nja. Ka­da se ra­di o iz­vo­zu us­lu­ga nje­go­ve di­gi­tal­ne agen­ci­je, pri­mje­ri­ce, ra­de i za ru­sko tr­ži­šte. Ka­ko tvr­di, vo­le is­tak­nu­ti pri­je sve­ga da su pre­mi­er part­ner Go­oglea, ali i da nu­de ra­zvoj sof­tver­skih rje­še­nja za oglas­nu in­dus­tri­ju. Na tr­ži­štu su de­vet go­di­na, a ka­da se ra­di o po­ten­ci­jal­nom manj­ku kva­li­tet­nog ka­dra, tvr­de, rje­ša­va­ju to tra­že­ći za­pos­le­ni­ke već na fa­kul­te­ti­ma. Ida Pan­dur, vlas­ni­ca agen­ci­je ENTG, ko­ja je tvrt­ku po­kre­nu­la pri­je tri go­di­ne, za­do­volj­na je pos­lom, a i tvrt­ku je kon­ci­pi­ra­la ta­ko da mo­že kli­jen­ti­ma nu­di­ti od po­čet­ne mar­ke­tin­ške stra­te­gi­je i kon­zul­tans­t­kih us­lu­ga do svih as­pe­ka­ta pra­će­nja pro­jek­ta bi­lo di­gi­tal­nog ogla­ša­va­nja ili onog tra­di­ci­onal­nog. De­gor­di­an, pri­je poz­nat kao iStu­dio, od 2014. naj­ve­ća je di­gi­tal­na agen­ci­ja me­đu tvrt­ka­ma na­ših su­go­vor­ni­ka. Ima oko 130 za­pos­le­nih i ure­de u Mos­ta­ru i Be­ogra­du te naj­du­ži staž, de­se­tak go­di­na, ili od pro­cva­ta Fa­ce­bo­oka, ka­da su os­ni­va­či Da­ni­el Ac­ker­mann i To­mis­lav Gru­bi­šić ot­kri­li ko­li­ko je važ­no ima­ti stra­ni­cu na Fa­ce­bo­oku i ba­vi­ti se ogla­ša­va­njem na druš­tve­nim mre­ža­ma. – U me­đu­vre­me­nu smo iz­ras­li u pu­no­krv­nu full-ser­vi­ce di­gi­tal­nu agen­ci­ju što zna­či da kli­jen­ti kod nas mo­gu do­bi­ti sve što im tre­ba iz do­me­ne di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga. To je je­dan od raz­lo­ga za­što nas sve češ­će tra­že i kli­jen­ti iz­van re­gi­je od­nos­no sa Za­pa­da. Oni nam či­ne već i vi­še od po­lo­vi­ce pri­ho­da što do­ka­zu­je ve­li­ki po­ten­ci­jal iz­vo­za ovih us­lu­ga _ ka­že Pe­tra Ig­nja­to­vić. Ka­da se go­vo­ri o di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu, ka­že se na jed­nom edu­ka­tiv­nom blo­gu: naj­bo­lji struč­nja­ci su oni ko­ji svoj set vje­šti­na i zna­nja ne mo­gu str­pa­ti u sa­mo jed­nu la­di­cu ili je­dan sek­tor.

Nfaj­bo­lji ima­ju miks vje­šti­na

Pri­je sve­ga, mo­ra­ju ba­ra­ta­ti os­no­va­ma mar­ke­tin­ga i pro­ce­si­ma ko­ji se odvi­ja­ju u kla­sič­nom mar­ke­tin­gu, kao i u di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu. Is­to­dob­no, stal­no mo­ra­ju uči­ti, ot­kri­va­ti i tes­ti­ra­ti no­ve ka­na­le, mre­že, teh­ni­ke i me­to­de. Su­štin­sko ra­zu­mi­je­va­nje in­ter­ne­ta i svih pra­te­ćih oglas­nih plat­for­ma, kao što su Go­ogle, Yo­uTu­be i Fa­ce­bo­ok, neo­p­hod­no je zna­nje svih struč­nja­ka za di­gi­tal­ni mar­ke­ting. Poz­na­va­nje in­ter­net­skih teh­no­lo­gi­ja je nuž­no. Na in­ter­ne­tu se mo­ra­ju “osje­ća­ti kao kod ku­će” vi­še od bi­lo ko­ga. I uvi­jek bi­ti ba­rem ko­rak is­pred’. Ne mo­ra­ju bi­ti pro­gra­me­ri, ali mo­ra­ju zna­ti što oni mo­gu, mo­ra­ju bi­ti pi­sme­ni i zna­ti pi­sa­ti blo­go­ve. Ra­di se o ni­zu vje­šti­na ili mik­su, sto­ga ni­je čud­no da u agen­ci­ja­ma osim kon­ku­rent­nos­ti na tr­ži­štu vla­da i kon­ku­ren­ci­ja me­đu za­pos­le­ni­ci­ma. Ono što još ne­dos­ta­je je ba­lans ci­je­na ko­ji se pos­ti­že za ne­ke pos­lo­ve i rad. Ipak, upra­vo u di­je­lu di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga stva­ra­ju se pos­lo­vi bu­duć­nos­ti. Ka­da se ra­di o ka­na­li­ma ko­ji su naj­zas­tup­lje­ni­ji po ogla­ša­va­nju ili pla­si­ra­nju sa­dr­ža­ja, ne­pri­kos­no­ve­ni vla­da­ri su Fa­ce­bo­ok i Go­ogle. S ti­me se svi sla­žu, uz iz­nim­ke po­je­di­nih industrija ko­je mo­žda ima­ju i svo­je ni­še ili ni­su po­god­ne baš za sva­ki biz­nis, no u ve­li­koj ve­ći­ni je­su. Ka­da se ra­di o os­ta­lim ka­na­li­ma, u ve­li­kom uz­le­tu je Ins­ta­gram, dok su sve os­ta­le druš­tve­ne mre­že ma­nje zas­tup­lje­ne. Ka­ko tvr­de na­ši su­go­vor­ni­ci, Twit­ter u Hr­vat­skoj po ko­ri­šte­nju ni­je jak kao pri­mje­ri­ce u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Dok Snap­c­hat kao mre­ža za mla­de ni­je još to­li­ko po­pu­la­ran u na­šim kra­je­vi­ma. A Lin­kedIn je u pra­vi­lu pre­skup, ia­ko pla­si­ra­nje sa­dr­ža­ja za po­je­di­ne ni­še i in­dus­tri­je ite­ka­ko ima smis­la. Ocje­na je to na­ših su­go­vor­ni­ka, ko­ji se u ve­ći­ni to­ga sla­žu. Na­pre­do­va­lo je to da kli­jen­ti, za raz­li­ku od pri­je če­ti­ri-pet go­di­na, sa­da zna­ju što tra­že i što mo­gu do­bi­ti. Cilj im je, na­rav­no, po­ve­ća­nje pro­da­je, no ve­ći­na us­pi­je­va shva­ti­ti i da se tu ne ra­di o di­rek­t­noj ve­zi već da klik ili sa­mo do­vo­đe­nje ku­pa­ca na nji­ho­ve stra­ni­ce ili pra­vo­dob­no po­zi­ci­oni­ra­nje i pra­će­nje kriz­nih si­tu­aci­ja, te us­mje­re­no ogla­ša­va­nje ite­ka­ko ima ve­lik in­di­rek­tan uči­nak na sve seg­men­te pos­lo­va­nja, od ugle­da tvrt­ke do po­di­za­nja svi­jes­ti o bren­du i na kra­ju pro­da­je pro­izvo­da i us­lu­ga.

Fa­ce­bo­ok i Go­ogle ne­pri­kos­no­ve­ne su plat­for­me od­nos­no ka­na­li ko­je da­naš­nji mar­ke­tin­ga­ši ne mo­gu za­obi­ći Di­gi­tal­ne agen­ci­je u Hr­vat­skoj ima­ju do­volj­no pos­la, no svi­ma je cilj eta­bli­ra­ti se i uze­ti dio ko­la­ča i glo­bal­nim kli­jen­ti­ma

De­gor­di­an je ve­li­ka agen­ci­ja i ka­ko ka­žu vi­še od po­lo­vi­ce pri­ho­da već im či­ne kli­jen­ti sa Za­pa­da

Se­ekan­dHit agen­ci­ja iz Spli­ta i dje­lu­je de­vet go­di­na, a ono što vo­le is­t­ka­nu­ti da nu­de i sof­tver­ska rje­še­nja za ogla­ši­va­če

Agen­ci­ja Ide Pan­dur pru­ža cje­lo­kup­nu us­lu­gu uz mar­ke­tin­ško sa­vje­to­va­nje

Kri­la­ti­cu “Go big or go ho­me” u Kon­tri su osmis­li­li jer tvr­de da bi se svat­ko na tr­ži­štu tre­bao ta­ko po­na­ša­ti, a i nji­ma je upra­vo to cilj

Pred­nos­ti hr­vat­skih di­gi­tal­nih agen­ci­ja su struč­nost, kva­li­te­ta, po­uz­da­nost i pris­toj­na ci­je­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.