Po­po­vi­će­va že­lja za mi­re­njem je spin

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Na in­ter­v­ju Mi­la­na Po­po­vi­ća ko­ji je dao za Ve­čer­nji list re­agi­rao je To­mis­lav Pe­tro­vić, Se­ve­ri­nin me­na­džer: “S ob­zi­rom na sve Po­po­vi­će­ve na­vo­de ko­je je u in­ter­v­juu bi­lo po­treb­no de­man­ti­ra­ti, na ža­lost, miš­lje­nja sam da je nje­go­va že­lja za mi­re­njem sa Se­ve­ri­nom sa­mo spin i da, pre­ma nje­go­voj iz­ja­vi: ‘Moj sin pro­la­zi is­to što i ja kad sam bio di­je­te’, Po­po­vić frus­tra­ci­ju iz vlas­ti­tog dje­tinj­stva pre­no­si na svo­je di­je­te. Ne mo­gu to sa si­gur­noš­ću po­t­vr­di­ti, ali na­vod­no Po­po­vić sa­da su­ra­đu­je s poz­na­tim ‘spin-dok­to­rom’ Rat­kom Ma­če­kom, a za nje­ga sam u jed­nom član­ku pro­či­tao da je u vri­je­me ka­da je ra­dio sa Sa­na­de­rom pos­to­ja­la me­đu no­vi­na­ri­ma uz­re­či­ca: ‘La­žeš kao Ma­ček’. Zbog sve­ga što smo do sa­da ču­li i do­ži­vje­li od Po­po­vi­ća, me­đu mo­jim su­rad­ni­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma pos­to­ji uz­re­či­ca: ‘La­žeš kao Mi­lan’. Pa da kre­nem re­dom: Ni­je is­ti­na da Po­po­vić po pri­vre­me­noj mje­ri sut­ki­nje Ve­ri­ce Ni­kić pro­vo­di s dje­te­tom po­la vre­me­na, a Se­ve­ri­na os­ta­lih po­la vre­me­na. Is­ti­na je da Po­po­vić s dje­te­tom pro­vo­di vi­še od 200 da­na go­diš­nje za ko­je vri­je­me Se­ve­ri­na ne mo­že vi­đa­ti di­je­te ko­je je s njom sret­no ži­vje­lo pu­nih pet go­di­na, a te­le­fo­nom se mo­gu ču­ti sa­mo jed­nom dnev­no, i to u 20 sa­ti. Na­ime, pri­vre­me­na mje­ra, za raz­li­ku od pri­jaš­nje pre­su­de su­da, ne sa­dr­ža­va ni jed­nu mo­guć­nost do­go­vo­ra ro­di­te­lja. Sve što je iz­van od­lu­ke sut­ki­nje Ve­ri­ce Ni­kić, zna­či kr­še­nje sud­ske od­lu­ke, a ti­me i mo­guć­nost kaz­ne­nog pro­go­na pro­tiv ro­di­te­lja. Po­po­vić iz­ja­va­ma da maj­ka mo­že vi­dje­ti di­je­te i na­zva­ti ga kad god to po­že­li, na­vo­di Se­ve­ri­nu da kr­ši sud­sku od­lu­ku i ob­ma­nju­je jav­nost. Di­je­te će pro­ves­ti s maj­kom sa­mo je­dan tje­dan u sr­p­nju i je­dan tje­dan u ko­lo­vo­zu, na to se do­da­ju svi pra­vos­lav­ni i zim­ski praz­ni­ci i kad se sve zbro­ji di­je­te je bez maj­ke vi­še od 200 da­na go­diš­nje. Ni­je is­ti­na da je Po­po­vić re­dov­no vi­đao di­je­te od ka­da je ono pro­ho­da­lo. Is­ti­na je da on svo­je di­je­te ni­je vi­đao ukup­no vi­še od 18 mje­se­ci dje­te­to­va ži­vo­ta, a u to ra­ču­nam i vri­je­me ko­je mu je bi­lo odre­đe­no za su­sre­te i dru­že­nja. Is­to ta­ko, ni­je is­ti­na da Po­po­vić Se­ve­ri­ni ni­je pri­je­tio da će joj za­gor­ča­ti ži­vot i uze­ti di­je­te. Po­po­vić je po­kre­nuo me­dij­sku haj­ku pre­ma Se­ve­ri­ni, pla­si­ra­ju­ći ne­is­ti­ne po me­di­ji­ma ka­ko bi je dis­kre­di­ti­rao kao maj­ku i kao oso­bu i to tra­je od da­na od ka­da ga je os­ta­vi­la, za što pos­to­je do­ka­zi. In­ter­net ih je pun. Na­da­lje, Po­po­vić je po­di­gao u Sr­bi­ji tuž­bu u ko­joj tra­ži da se Se­ve­ri­ni oduz­me skr­b­niš­tvo. Za one ko­ji ni­su upu­će­ni, to zna­či da joj se pot­pu­no oduz­me pra­vo da uop­će vi­đa di­je­te, a u Hr­vat­skoj tuž­bu da di­je­te ži­vi s njim, a da ga maj­ka po­sje­ću­je sva­ki dru­gi vi­kend. Ta­ko da ne sto­ji Po­po­vi­će­va kons­ta­ta­ci­ja da on sa­mo že­li bi­ti rav­no­pra­van ro­di­telj, upra­vo su­prot­no. Po­po­vić ta­ko­đer ne go­vo­ri is­ti­nu ka­da ka­že da ni­je tra­žio od jed­nog tjed­ni­ka 50.000 eura za obja­vu fo­to­gra­fi­ja svo­ga si­na. Ja sam bio taj ko­ga je za­mo­lio da to pri­op­ćim tom tjed­ni­ku. Osim to­ga, za vri­je­me ka­da je bio sa Se­ve­ri­nom, a i ne­du­go pos­li­je, Po­po­vić je u vi­še na­vra­ta po­zi­rao s dje­te­tom za po­tre­be obja­ve fo­to­gra­fi­ja u me­di­ji­ma. Za to ta­ko­đer pos­to­je do­ka­zi, sa­mo ‘pro­gu­glaj­te’. Ta­ko­đer, ni­je is­ti­na da Se­ve­ri­na kons­tant­no ocr­nju­je Po­po­vi­ća, ka­ko se to su­ge­ri­ra u pi­ta­nju no­vi­na­ra. Upra­vo su­prot­no, is­ti­na je da je Se­ve­ri­na tek pri­je tje­dan da­na pr­vi put jav­no pro­go­vo­ri­la o Po­po­vi­ću od nji­ho­va ra­ski­da, dok Po­po­vić sva­ko ma­lo da­je in­ter­v­jue za ti­sak i TV, u ko­ji­ma bla­ti maj­ku svog dje­te­ta. In­te­res jav­nos­ti do­dat­no pod­gri­ja­va po­di­za­njem ne­bro­je­nih tuž­bi pro­tiv Se­ve­ri­ne i nje­zi­nih bliž­njih, pa se on­da opet tim po­vo­dom nas­li­ka­va po no­vi­na­ma i TV-u i pri­ča o svo­jim ‘pra­vi­ma’. Na iz­ja­vu o to­me da je Po­po­vić od po­čet­ka bio spre­man sve pla­ća­ti ve­za­no uz di­je­te, pod­sje­tio bih da je na su­du tu­žio Se­ve­ri­nu da mu vra­ti no­vac ko­ji je po­tro­šio ka­da su ži­vje­li za­jed­no. Se­ve­ri­na ta­da od Po­po­vi­ća ni­je ni­šta tra­ži­la, ni­ti ju je za­ni­mao nje­gov no­vac. Sve što je on pla­ćao, to je bi­la nje­go­va do­bra vo­lja pa tak­vo što sa­mo po­ka­zu­je o kak­vom se čo­vje­ku ra­di. Ni­je is­ti­na da je na­pad na sut­ki­nju do­vo­đe­nje u za­blu­du lju­di ko­ji o to­me či­ta­ju, ka­ko tvr­di Po­po­vić. Kao pr­vo, nit­ko ne na­pa­da sut­ki­nju Ve­ri­cu Ni­kić, ni­ti je iko­me tak­vo što na pa­me­ti. Na­da­lje, ov­dje se go­vo­ri o pri­vre­me­noj mje­ri ko­ja je lo­ša za di­je­te i ko­ja je ne­pro­ve­di­va u re­al­nom ži­vo­tu, a sva­ka­ko da je bit­no re­ći tko ju je do­nio i tko je sve ime­nom i pre­zi­me­nom u to­me su­dje­lo­vao. Na­ime, poz­na­to je da su vje­šta­ci da­li miš­lje­nje da di­je­te ko­je je pet go­di­na sret­no ži­vje­lo s maj­kom, tre­ba nas­ta­vi­ti ži­vje­ti s maj­kom, a di­je­te, pre­ma od­lu­ci sut­ki­nje, 60% vre­me­na pro­vo­di s ocem, ta­ko da ne sto­ji Po­po­vi­će­va iz­ja­va da je sut­ki­nja do­ni­je­la pre­su­du na te­me­lju ci­je­log ni­za miš­lje­nja, već da je sut­ki­nja Ve­ri­ca Ni­kić do­ni­je­la mje­ru su­prot­nu za­ključ­ci­ma vje­šta­ka. Osim to­ga, is­ti­na je da su odre­đe­ne ins­ti­tu­ci­je dr­ža­ve u naj­ma­nju ru­ku bi­le pris­tra­ne i da ni­su ra­di­le po za­ko­nu pa jav­nost že­li­mo s ti­me upoz­na­ti, ka­ko bi­smo uka­za­li na po­gre­ške i po­ku­ša­li spri­je­či­ti da se tak­vo što ne de­si i ne­kom dru­gom. Ta­ko­đer, ni­je is­ti­na da se dje­ca ras­tav­lje­nih ro­di­te­lja vr­lo la­ko pri­vi­ka­va­ju na dvi­je adre­se. Da je to­me ta­ko, to bi bi­la us­ta­lje­na prak­sa svu­da u svi­je­tu. Ni­je is­ti­na da Po­po­vić gra­di ku­ću u Za­gre­bu. On u Za­gre­bu ži­vi kao pod­sta­nar, a ku­ća o ko­joj on go­vo­ri vlas­niš­tvo je jed­ne tvrt­ke sa sje­di­štem na Ci­pru. I za kraj, ve­za­no uz pred­lo­že­ni Po­po­vi­ćev do­go­vor za do­bro­bit dje­te­ta. Osob­no sam bio sa Se­ve­ri­nom u jed­nom od­vjet­nič­kom ure­du ko­ji je po­ku­šao po­sre­do­va­ti u nji­ho­vu spo­ru s ci­ljem da se pos­tig­ne do­go­vor. On­dje je Se­ve­ri­ni re­če­no da Po­po­vić nu­di 800.000 eura, ako Se­ve­ri­na pot­pi­še spo­ra­zum ko­jim se za­pra­vo ona i di­je­te stav­lja­ju pod nje­go­vu kon­tro­lu. Se­ve­ri­nin od­go­vor je bio da di­je­te ni­je na pro­da­ju.”

“Mi­lan Po­po­vić s dje­te­tom pro­vo­di vi­še od 200 da­na go­diš­nje, a za to vri­je­me Se­ve­ri­na ne mo­že vi­đa­ti di­je­te”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.