OD BOŠKOVIĆA I PRERADOVIĆA DO JADNE SADAŠNJOSTI

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ucar­skom gra­du Be­ču pro­tek­log je tjed­na 750 no­vi­na­ra, ured­ni­ka i me­dij­skih ino­va­to­ra iz ci­je­log svi­je­ta u sklo­pu GEN sum­mi­ta ras­pre­da­lo o bu­duć­nos­ti no­vi­nar­stva i me­dij­skim ino­va­ci­ja­ma. Je­dan dio su­di­oni­ka i ugled­nih go­vor­ni­ka iz vo­de­ćih svjet­skih me­dij­skih ins­ti­tu­ci­ja bio je za­okup­ljen br­zo­ras­tu­ćom teh­no­lo­gi­jom ko­ja us­pješ­no me­lje sta­ri žur­na­li­zam, a dru­gi Trum­po­vom Ame­ri­kom u ko­joj vi­še ni­šta ni­je is­to kao la­ni. Da li je iz­me­đu te dvi­je, po­ne­kad i su­prot­stav­lje­ne gru­pe lju­di u trop­skom Be­ču u ko­jem se tem­pe­ra­tu­ra ni­ti po no­ći ni­je spu­šta­la is­pod 30 stup­nje­va pre­mo­šten jaz? Te­ško. No, bo­ra­vak u Be­ču za ko­ji je u mom slu­ča­ju zas­lu­žan za­gre­bač­ki ured Eu­ro­comm PR-a uvi­jek je pri­li­ka i za pod­sje­ća­nje na je­dan ve­li­ki dio hr­vat­ske po­vi­jes­ti. No­vi­na­ri iz re­gi­je ko­ji su na beč­ku kon­fe­ren­ci­ju dos­pje­li za­hva­lju­ju­ći Eu­ro­comm PR-u bi­li su smje­šte­ni u udob­ni, sta­rin­ski ho­tel ko­ji se jed­nim di­je­lom nas­la­nja na Un­gar­ga­sse (ili­ti Ma­džar­sku uli­cu) u ko­joj sto­ji i zgra­da gdje je svo­je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ži­vo­ta pro­veo ve­li­ki hr­vat­ski pjes­nik (ka­ko to sto­ji na spo­men-plo­či ko­ju je se­dam­de­se­tih pos­ta­vi­la Ju­gos­la­ven­ska aka­de­mi­ja zna­nos­ti i umjet­nos­ti) Pe­tar Pre­ra­do­vić. Ne­što da­lje od te zgra­de, sto­ji i ku­ća u ko­joj je Ludwig van Be­et­ho­ven do­vr­šio zna­me­ni­tu Odu ra­dos­ti iz svo­je De­ve­te sim­fo­ni­je ko­ja je pos­ta­la him­na Eu­rop­ske uni­je. Zna­ko­vi­to ili ne, u toj se zgra­di sa­da na­la­zi piv­ni­ca ko­ja u svom na­zi­vu ima i ne­sim­pa­tič­nu ri­ječ vrag... A kad smo već kod him­ni, na jed­nom od sre­diš­njih mjes­ta glav­nog beč­kog grob­lja na­la­zi se i grob pjes­ni­ki­nje Pa­uli­ne von Pre­ra­do­vić, Pe­tro­ve ses­tre i auto­ri­ce tek­s­ta aus­trij­ske him­ne. Beč­ki GEB sum­mit (ko­ji slje­de­će go­di­ne se­li u Li­sa­bon) odr­ža­vao se u Au­li zna­nos­ti, sa­mo ko­ji ko­rak od zgra­de beč­ke Aka­de­mi­je zna­nos­ti i beč­ke Je­zu­it­ske cr­k­ve te je­zu­it­skog sa­mos­ta­na na či­jem pro­če­lju se mo­že pro­či­ta­ti ime još jed­nog ve­li­kog Hr­va­ta, Ru­đe­ra Boškovića ko­ji je u toj zgra­di u dva na­vra­ta pro­ži­vi čak pet go­di­na i tu na­pi­sao svo­ja ka­pi­tal­na dje­la, ka­ko to pi­še na sa­da već po­ma­lo iz­bli­je­dje­loj spo­men-plo­či ko­ju je na nje­mač­kom je­zi­ku pe­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća pos­ta­vio beč­ki Teh­nič­ki mu­zej. Tra­go­vi hr­vat­skog pos­to­ja­nja u Be­ču mo­gu se na­ći i u cr­k­vi sv. Au­gus­ti­na nas­lo­nje­noj na dvo­rac Hof­burg gdje se na­la­zi spo­men plo­ča na ko­joj pi­še da su me­đu augus­tin­skim bo­gos­lo­vi­ma bi­li bi­skup Jo­sip Ju­raj Stro­s­smayer, po­vjes­ni­čar Mir­ko Rač­ki, bi­skup Ju­raj Do­bri­la i nad­bi­skup An­tun Ba­uer. Tra­gič­ni pod­sjet­ni­ci na Hr­va­te mo­gu se iš­či­ta­ti na oglas­noj plo­či cr­k­ve Am Hof u ko­joj se odr­ža­va­ju mi­se na hr­vat­skom je­zi­ku, a gdje maj­ka s če­tve­ro dje­ce iz Vin­ko­va­ca tra­ži po­sao u Be­ču jer je iz­gu­bi­la po­sao u do­mo­vi­ni, svo­je us­lu­ge pos­pre­ma­nja nu­di ško­lo­va­na di­zaj­ne­ri­ca iz Hr­vat­ske, a mo­gu se pro­či­ta­ti i ogla­si o pro­da­ji ku­će s ve­li­kom okuć­ni­com iz Ča­kov­ca. I ta­ko smo od Boškovića, Preradovića i Stro­s­smaye­ra doš­li do jadne hr­vat­ske sadašnjosti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.