Zar blo­ki­ra­ni­ma ne tre­ba mo­ra­to­rij?

Ako je za Agro­kor bi­lo po­li­tič­ke vo­lje da se do­ne­se spe­ci­jal­ni za­kon, ka­ko je mo­gu­će da ne­ma tak­ve is­te, ili još ja­če po­li­tič­ke vo­lje da se ko­nač­no sus­tav­no ri­je­ši pro­blem blo­ki­ra­nih gra­đa­na ko­jih ima oko 330.000, i či­ji broj sa­mo ras­te? I blo­ki­ra­nih tvrt

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvo­ni­mir Des­pot

Kad se iš­lo spa­ša­va­ti Agro­kor, go­to­vo pre­ko no­ći je do­ne­sen Lex Agro­kor ko­jim su iz­van sna­ge stav­lje­ni svi prav­ni pos­tup­ci ve­za­ni uz pos­lo­va­nje te fir­me i nje­zi­nih du­go­va­nja. Oko to­ga se uop­će ni­je dvo­ji­lo, ni­je bi­lo jav­ne ras­pra­ve, ia­ko je tak­vim za­ko­nom na­ru­šen prav­ni sus­tav, u nje­ga une­sen no­vi, do­tad ne­pos­to­je­ći ele­ment, a su­do­vi su do­ve­de­ni u si­tu­aci­ju da ne mo­gu ra­di­ti svoj za­kon­ski po­sao, od­nos­no da po tom za­ko­nu za­pra­vo sa­mo op­s­to­je kao obič­ni za­pis­ni­ča­ri u slu­ča­ju Agro­ko­ra. Bi­lo je re­če­no da se ide spa­ša­va­ti ve­li­ki sus­tav, i po­naj­pri­je rad­na mjes­ta, i da ne­će bi­ti ot­ka­za, ali oči­to da će bi­ti i ot­ka­za. Ali u pr­vom re­du iš­lo se na to, ba­rem pre­ma jav­nos­ti, da se taj po­se­ban za­kon do­nio ka­ko bi se za­šti­ti­lo oko 60.000 rad­nih mjes­ta. Is­ti­na, to ni­je ma­li broj, pa je na ra­čun tog bro­ja i ve­li­či­ne kon­cer­na Agro­kor od­mah pro­zvan fir­mom od sis­tem­skog zna­če­nja za dr­ža­vu. No još nit­ko ne mo­že sa si­gur­noš­ću re­ći ka­ko će Agro­kor za­vr­ši­ti, i što će bi­ti na­kon 15 mje­se­ci, kad spo­me­nu­ti za­kon pres­ta­ne šti­ti­ti sta­ra du­go­va­nja od prav­nih pos­tu­pa­ka. I ka­ko će se uop­će fir­ma re­or­ga­ni­zi­ra­ti vlas­nič­ki?

S ne­rje­ša­va­njem pro­ble­ma blo­ki­ra­nih odu­mi­ra­nje se sa­mo ubr­za­va! Je li to ko­nač­no po­li­ti­ča­ri­ma pos­ta­lo jas­no?

Me­đu­tim, ako je za Agro­kor bi­lo po­li­tič­ke vo­lje da se do­ne­se spe­ci­jal­ni za­kon, ka­ko je mo­gu­će da ne­ma tak­ve is­te, ili još ja­če po­li­tič­ke vo­lje da se ko­nač­no sus­tav­no ri­je­ši pro­blem blo­ki­ra­nih gra­đa­na ko­jih ima oko 330.000, i či­ji broj sa­mo ras­te? I blo­ki­ra­nih tvrt­ki ta­ko­đer. Zar nji­hov pro­blem ni­je sis­tem­ski pro­blem ove dr­ža­ve? Po če­mu su oni gra­đa­ni dru­gog re­da, obes­prav­lje­ni, os­tav­lje­ni na mi­lost i ne­mi­lost ovr­ši­te­lji­ma, Fi­ni, od­vjet­ni­ci­ma, jav­nim bi­ljež­ni­ci­ma? Ka­ko to da sve do ju­čer ni­je bi­lo uop­će slu­ha da se išta mi­je­nja u Ovr­š­nom za­ko­nu? A me­di­ji su go­to­vo sva­kod­nev­no pu­ni pri­mje­ra lju­di ko­ji su ovr­še­ni iz­van sva­ke ra­zum­ne mje­re, i u pos­tup­ci­ma ko­ji su i sa­mi po se­bi de­be­lo du­bi­oz­ni. Krat­ko i jas­no, pot­pu­no po­dr­ža­vam zah­tjev udru­ge Blo­ki­ra­ni za mo­ra­to­rij na pos­to­je­ći Ovr­š­ni za­kon od­mah, sve do do­vr­šet­ka ši­ro­ke druš­tve­ne ras­pra­ve i ši­ro­kog kon­sen­zu­sa. Ako je Agro­kor do­bio 15 mje­se­ci, mo­ra­to­rij su zas­lu­ži­li i blo­ki­ra­ni! To je je­di­ni na­čin da se ovaj pro­blem sus­tav­no i traj­no ri­je­ši! Ta­ko­đer, zbog pre­ve­li­ke važ­nos­ti ovog pro­ble­ma, po­nav­ljam što je na ne­dav­nom sa­vje­to­va­nju o ovo­me na­gla­si­la hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić: “Tre­ba re­ći da smo kao dr­ža­va do­sa­daš­njim prav­nim ok­vi­rom, ko­ji je sa­mo po­gor­ša­vao pro­blem, kao i od­ga­đa­njem rje­ša­va­nja pro­ble­ma mo­ral­no za­ka­za­li jer smo do­pus­ti­li nje­go­vu eska­la­ci­ju, što snaž­no po­gor­ša­va ina­če pri­su­tan pro­blem so­ci­jal­nog ras­lo­ja­va­nja, s broj­nim nus­po­ja­va­ma. I to tre­ba priz­na­ti. Ne za­bo­ra­vi­mo da gra­đa­ni, oso­bi­to mla­di, oče­ku­ju da se za­us­ta­vi so­ci­jal­no ras­lo­ja­va­nje, i da, s pra­vom, kraj­nje kri­tič­ki gle­da­ju na sus­tav ko­ji do­pu­šta da to­li­ki gra­đa­ni ži­ve u ne­iz­vjes­nos­ti, iz­lo­že­ni te­škim pri­tis­ci­ma svih vr­sta, da se ti­su­ća­ma na­ših gra­đa­na u blo­ka­di uzi­ma i ono ma­lo što ima­ju jer ne­ma­ju mo­guć­nos­ti rav­no­prav­no no­si­ti se sa sus­ta­vom. To mo­ra­mo is­pra­vi­ti i ra­di stva­ra­nja mo­ral­nog okruž­ja ko­je će ja­ča­ti po­vje­re­nje u dr­ža­vu i nje­zi­ne ins­ti­tu­ci­je.” Pred­sjed­ni­ca je još upo­zo­ri­la da se dr­ža­va, ali i svi dru­gi su­bjek­ti ne mo­gu po­na­ša­ti kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo te je o ovom ve­li­kom pro­ble­mu za­klju­či­la: “Mo­ra se uva­ži­ti či­nje­ni­ca da je on u ve­li­koj mje­ri nas­tao zbog bit­no pro­mi­je­nje­nih eko­nom­skih okol­nos­ti. Uzi­ma­ju­ći kre­di­te u vri­je­me po­volj­nih gos­po­dar­skih tren­do­va, gra­đa­ni su se prak­tič­no pre­ko no­ći naš­li po­go­đe­ni kri­zom. Ve­ći­ni gra­đa­na pla­ća je ra­pid­no pa­la, a mno­gi su iz­gu­bi­li po­sao. Mno­gi su zbog sve­ga to­ga pa­li na pro­sjač­ki štap, a ni­je ma­lo onih ko­ji su os­ta­li bez je­di­ne ne­kret­ni­ne, ne­ri­jet­ko zbog mi­nor­nog du­ga, što je ne­do­pus­ti­vo! Dio lju­di, u nu­ždi da ne­ka­ko pod­mi­ru­ju obve­ze, sna­šao se od­la­skom u ino­zem­s­tvo, ali mno­gi to ni­su mo­gli. A i da su mo­gli, tre­ba li ta­ko rje­ša­va­ti pro­blem? Dr­ža­va, ali i svi dru­gi su­bjek­ti uklju­če­ni u ovaj pro­blem ne mo­gu se sto­ga po­na­ša­ti kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. To mo­ral­no i prav­no mr­tvi­lo je ne­do­pus­ti­vo.” Za­to ni­kak­vo rje­še­nje za već blo­ki­ra­ne ni­je ni ono ko­je je u pro­ce­du­ru pus­tio Most, a od­mah ga pri­gr­lio HDZ, valj­da že­le­ći ta­ko smok­vin list za svo­je ne­pos­tu­pa­nje, ili za sa­mo dje­lo­mič­no mi­je­nja­nje Ovr­š­nog za­ko­na, ka­ko bi rek­li da su ne­što uči­ni­li, a za­pra­vo pro­blem opet ni­su ri­je­ši­li. Jed­nos­tav­no je kraj­nje vri­je­me da se vla­da­ju­će stis­ne uz zid. Jer Hr­vat­ska i ova­ko odu­mi­re! S ne­rje­ša­va­njem pro­ble­ma blo­ki­ra­nih odu­mi­ra­nje se sa­mo ubr­za­va! Je li to ko­nač­no po­li­ti­ča­ri­ma pos­ta­lo jas­no?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.