Le­der­ho­sen i lap­to­pi ili za­što se ne tre­ba odre­ći tra­di­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan A. Ra­čić

Žao mi je, gos­po­di­ne, no to ni­je mo­gu­će”. Mis­lim da sam ovu re­če­ni­cu čuo de­set pu­ta dnev­no dok sam 1999. ra­dio u Mün­c­he­nu. Mo­ji zah­tje­vi ni­su bi­li ne­izve­di­vi. Tra­žio sam stva­ri po­put: “Mo­gu li, mo­lim Vas, do­bi­ti svo­je čis­to rub­lje do ve­če­ras”? – “Žao mi je, gos­po­di­ne, to ni­je mo­gu­će. Do­ni­je­li ste rub­lje u 9:11, a pri­ma­mo ga do 9 uju­tro”... “Mo­gu li, mo­lim Vas, do­bi­ti još jed­no pi­će”? “Žao mi je, gos­po­di­ne, no to ni­je mo­gu­će, zad­nje run­de to­či­li smo pri­je 3 mi­nu­te”. U pos­lov­nom svi­je­tu, pi­tao bih: “Mo­že­mo li slo­ži­ti je­dan stan­dard­ni ugo­vor za pro­da­ju zra­ko­plo­va ko­ji će­mo ko­ris­ti­ti di­ljem svi­je­ta”? – “Žao mi je, to ni­je mo­gu­će, po­tre­ban nam je za­seb­ni nje­mač­ki ugo­vor”. Mo­ji uljud­ni, no ne­umo­lji­vi ba­var­ski do­ma­ći­ni tu su fra­zu stal­no ima­li na je­lov­ni­ku. Proš­li tje­dan po­nov­no sam se na­šao u Ba­var­skoj. Na­smi­jao sam se kad sam na re­cep­ci­ji pos­ta­vio pi­ta­nje mo­gu li do­bi­ti gla­ča­lo i da­sku za gla­ča­nje u svo­ju so­bu. Šar­mant­na dje­voj­ka od­go­vo­ri­la mi je: “Žao mi je, gos­po­di­ne, no to ni­je mo­gu­će, taj je odjel za­tvo­ren”. Bi­lo je to kao da sam sreo sta­rog pri­ja­te­lja. Ta­ko sam no­sio bla­go iz­gu­žva­nu ko­šu­lju na ve­če­ru s kli­jen­ti­ma jer na re­cep­ci­ji ni­su mo­gli ot­klju­ča­ti or­mar – i te­le­pat­ski sam hva­lio svo­ju že­nu što se sje­ti­la iz­gla­ča­ti ko­šu­lju pri­je ne­go što sam kre­nuo na put. Ne­moj­te me kri­vo shva­ti­ti. Vo­lim Ba­var­sku. Ci­je­nim nji­hov po­nos i sa­mos­tal­nost. Saz­nao sam da u ba­var­skom gra­du ko­ji sam po­sje­tio, ko­ji bro­ji 35.500 sta­nov­ni­ka, ži­vi i 1500 in­že­nje­ra ugrad­be­nih ra­ču­nal­nih sus­ta­va – pre­ko 4% ukup­ne po­pu­la­ci­je ko­ja se po­sve­ti­la stva­ra­nju sa­dr­ža­ja su­vre­me­nog svi­je­ta. I ne sa­mo to – Deg­gen­dorf, sta­ro­mod­ni grad smje­šten usred po­ljo­pri­vred­ne re­gi­je – pred­stav­lja cen­tar za ugrad­be­ne ra­ču­nal­ne sus­ta­ve te op­s­lu­žu­je 70% svjet­skog tr­ži­šta! Sta­nov­ni­ci ži­ve u ma­lom tra­di­ci­onal­nom mjes­tu i pra­te ko­rak s di­na­mič­nom, kon­ku­rent­nom su­vre­me­nom eko­no­mi­jom… to je pra­vo os­tva­re­nje sna o le­der­ho­sen i lap­to­pi­ma. Ba­var­ska je du­go bi­la po­put ne­kog ru­kav­ca. Danas pred­stav­lja sje­di­šte ne­kih od naj­važ­ni­jih me­đu­na­rod­nih teh­no­lo­ških tvrt­ki. To je iz­vr­s­no. No još je za­nim­lji­vi­ja či­nje­ni­ca da je ova tran­sfor­ma­ci­ja pro­ve­de­na us­pješ­no, a Ba­var­ska ni­je pro­da­la du­šu. Ba­var­ska je i da­lje ba­var­ska. On­dje nit­ko ni­je odre­zao vlas­ti­te ko­ri­je­ne ka­ko bi Ba­var­ska pos­ta­la su­vre­me­na. Odr­ža­li su ja­ku rad­nu eti­ku, pre­poz­na­li vri­jed­nost ma­lih i sred­nje ve­li­kih po­du­ze­ća te su shva­ti­li zna­čaj zna­nja – teh­no­lo­gi­ja je sa­mo pred­stav­lja­la no­vi te­ri­to­rij. Stra­te­gi­ja le­der­ho­sen i lap­to­pa u Ba­var­skoj funk­ci­oni­ra bes­pri­je­kor­no, no či­ni se da u Hr­vat­skoj ni­je ta­ko. Ma­la, no glas­na hr­vat­ska ma­nji­na ko­ja pro­mo­vi­ra mo­der­ni­za­ci­ju na­ših sus­ta­va upor­no tvr­di da to mo­že­mo pos­ti­ći sa­mo ako se odrek­ne­mo svo­jih te­melj­nih uvje­re­nja, kul­tu­re i tra­di­ci­je. Umjes­to da se osje­ća­mo kao da nam na­ša je­dins­tve­na kul­tu­ra da­je sta­bil­nost, pro­sječ­ni se Hr­vat osje­ća ugro­že­no i za­to se ins­tin­k­tiv­no hva­ta za po­du­ze­ća, sus­ta­ve i po­li­tič­ke stran­ke ko­je pro­pa­da­ju u očaj­nič­kom po­ku­ša­ju oču­va­nja “ne­če­ga” čak i kad te stva­ri ne­ma­ju ve­ze s na­šom kul­tu­rom ili tra­di­ci­jom. Ba­var­ci zna­ju ne­što što mi još ni­smo spoz­na­li – uz ja­ku tra­di­ci­ju lak­še je or­ga­ni­zi­ra­ti i uprav­lja­ti ve­li­kim pro­mje­na­ma. Ve­li­ko dr­ve­će ima i ja­ke ko­ri­je­ne. Sla­bi ko­ri­je­ni zna­če da će i sve što na­ras­te iz­nad zem­lje bi­ti tan­ko, sla­baš­no i šup­lje.

Ba­var­ci zna­ju ne­što što mi još ni­smo spoz­na­li – uz ja­ku tra­di­ci­ju lak­še je or­ga­ni­zi­ra­ti i uprav­lja­ti ve­li­kim pro­mje­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.