Zna­te li ko­ja ja­dran­ska pla­ža stal­no mi­je­nja svoj oblik?

Dva pro­du­že­na vi­ken­da u zad­nja dva tjed­na ne­ki­ma je bio od­mor, a ne­ki­ma tek pr­vi bi­jeg na mo­re. Pro­vje­ri­te što zna­te o na­šim pla­ža­ma i iz­a­be­ri­te slje­de­ću des­ti­na­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1. Za mno­ge je Sa­plu­na­ra na­ša naj­ljep­ša pješ­ča­na pla­ža, smje­šte­na u is­to­ime­noj la­gu­ni ko­jeg na­šeg oto­ka? a) Vi­ra b) Pa­ga c) Mlje­ta

2. Pješ­ča­na pla­ža na sje­ver­nom di­je­lu oto­ka Ra­ba u ma­lom tu­ris­tič­kom mjes­tu Lo­par, ide­al­na je za obi­te­lji s ma­lom dje­com, jer je na njoj mo­re plit­ko. Ime te pla­že je: a) Raj­ska pla­ža b) Lo­par­ska pla­ža c) Sa­bu­ni­ke

3. Kra­lji­či­na pla­ža u Ni­nu, ta­ko­đer je jed­na od svjet­ski poz­na­tih pla­ža na ko­joj se uži­va u tri ki­lo­me­tra vre­log pi­je­ska. Le­gen­da ka­že da je ime do­bi­la po že­ni ko­jeg hr­vat­skog kra­lja? a) Bra­ni­mi­ra b) Tr­pi­mi­ra c) To­mis­la­va

4. Pla­ža Sa­ha­run mor­ski je raj dug oko 800 me­ta­ra ko­ji ku­pa­če priv­la­či kris­tal­no čis­tim mo­rem, bje­li­nom pi­je­ska i hla­do­vi­nom pre­kras­ne bo­ro­ve šu­me. Na ko­jem se oto­ku ova pla­ža na­la­zi? a) Kr­ku b) Du­gom oto­ku c) Mo­la­tu

5. Zr­će na Pa­gu, sa­da to već zna ci­je­li svi­jet, hr­vat­ska je Ibi­za, na ko­joj za­ba­ve u ljet­nim mje­se­ci­ma ne pres­ta­ju. No zna­te li što osim klu­bo­va i mo­ra či­ni tu pla­žu? a) pi­je­sak b) sti­je­ne c) oblu­ci

6. Jed­na na­ša pla­ža pod utje­ca­jem vje­tro­va, va­lo­va i mor­skih stru­ja­nja stal­no mi­je­nja svoj oblik. To je pla­ža:

7. Pla­ža Ba­nje je jed­na od naj­poz­na­ti­jih šljun­ča­nih pla­ža u juž­noj Dal­ma­ci­ji. Na­la­zi se u ne­po­sred­noj bli­zi­ni cen­tra gra­da, a do nje vo­de ka­me­ne ste­pe­ni­ce. Vri­jed­no sva­kog tru­da, jer po­gled na grad je ne­za­bo­ra­van. Ko­ji grad? a) Ši­be­nik b) Split c) Du­brov­nik

8. Pla­ža Ko­ver­sa­da du­ga je oko 5 km te ima di­je­lo­va ko­ji su šljun­ča­ni, ka­me­ni­ti, stje­no­vi­ti i pješ­ča­ni. Ima čak i pris­tup u mo­re za oso­be s po­seb­nim po­tre­ba­ma, ali ipak ta je pla­ža u ci­je­lom svi­je­tu poz­na­ta po: a) dis­co klu­bo­vi­ma b) na­tu­ris­ti­ma c) res­to­ra­ni­ma

9. Ba­čvi­ce su naj­poz­na­ti­je split­sko ku­pa­li­šte, na ko­jem se ci­je­le go­di­ne ku­pa­ju oni naj­hra­bri­ji. To je i mjes­to gdje se odr­ža­va Svjet­sko pr­vens­tvo u: a) pi­ci­gi­nu b) od­boj­ci na pi­je­sku c) ba­lu­nu na pla­ži

10. Pla­ža Ko­lo­va­re ima Pla­vu zas­ta­vu i u stro­gom je cen­tru ko­jeg na­šeg gra­da? a) Omi­ša b) Za­dra c) Pu­le

Za­ba­ve na Zr­ću ne pres­ta­ju 24 sa­ta na dan, ali zna­te li od če­ga je ova pla­ža?

U cen­tru ko­jeg gra­da se na­la­zi pla­ža Ko­lo­va­re s Pla­vom zas­ta­vom? a) Kos­tanj b) Zlat­ni rat c) Dra­ži­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.