Kok­tel ne­jas­nog oku­sa ko­ji tra­ži sta­no­vi­tu do­pu­nu

Go­ran Bog­dan na­pra­vio is­ko­rak pre­ma Hol­lywo­odu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Je­dan od naj­tra­že­ni­jih auto­ra danas ka­da je ri­ječ o te­le­vi­zi­ji, No­ah Hawley, ne­ka­ko ni­je us­pio os­ta­ti na ni­vou na ko­ji nas je na­vik­nuo

Ima­li smo raz­log vi­še če­ka­ti tre­ću se­zo­nu Far­ga. Po obi­ča­ju, glav­ni ne­ga­ti­vac se­ri­je ima i ne­ke po­ma­ga­če, ovaj put jed­nog od njih tu­ma­čio je naš glu­mac Go­ran Bog­dan. I po­sao je do­bro oba­vio, is­ko­ris­tio je ne­ma­li pros­tor u tu­ma­če­nju Yu­ri­ja Gur­ke, is­pa­lo je, jed­nog od za­nim­lji­vi­jih li­ko­va se­ri­je. Do­bar je is­ko­rak Go­ran na­pra­vio pre­ma ula­sku u hol­lywo­od­ski ma­ins­tre­am, za na­da­ti se da će­mo ga po­no­vo vi­dje­ti u kak­voj vi­so­ko­bu­džet­noj se­ri­ji, ne­kom bloc­k­bus­te­ru, da ne urek­ne­mo. Na­ža­lost, bi­lo bi za na­šeg aglum­ca pu­no bo­lje da je tre­ći Far­go us­pio ma­lo bo­lje. Je­dan od naj­tra­že­ni­jih auto­ra danas ka­da je ri­ječ o te­le­vi­zi­ji, No­ah Hawley, ne­ka­ko ni­je us­pio os­ta­ti na ni­vou na ko­ji nas je na­vi­kao. Pa tek ne­dav­no gle­da­li smo sja­jan Le­gi­on, a ni­je bez ve­ze što sva­ki Far­go če­ka­mo s nes­trp­lje­njem. Se­ri­ja je po­ku­pi­la 113 no­mi­na­ci­ja za raz­li­či­te na­gra­de, a do­bi­la ih je 32. Sa­mo za pr­vu se­zo­nu 17 no­mi­na­ci­ja za Em­my gdje je od­ni­je­la “Pri­me­ti­me Em­my Award for Out­stan­ding Mi­ni­se­ri­es”. Ovaj put do­bi­li smo ko­ša­ri­cu mi­je­ša­nog vo­ća, kok­tel ko­ji je na kra­ju os­ta­vio ne­ja­san okus ko­ji tra­ži sta­no­vi­tu do­pu­nu. Ni­jed­nom do­sad Far­go ni­je os­tao s vi­se­ćim kra­jem ili “clif­f­han­ge­rom”, ka­ko već tko že­li. Ovaj put Hawley je od­lu­čio ta­ko i – pro­ma­šio. Vi­di se to i po re­ak­ci­ja­ma pu­bli­ke u Ame­ri­ci gdje je prak­tič­no dan na­kon pri­ka­zi­va­nja zad­nje epi­zo­de mo­rao iz­i­ći s po­jaš­nje­njem. Ko­je je is­pa­lo la­ba­vo. Ni­kak­va raz­lo­ga ni­je bi­lo da se se­ri­ja za­tvo­ri ta­ko da gle­da­te­lju os­tav­lja za­klju­čak. Kao da Hawley ima na umu Far­go 3 vol 2.0, a što, fa­no­vi zna­ju, ni­je u du­hu se­ri­je. A što je ogrom­na šte­ta. Jer vi­dje­li smo još jed­nom stan­dard­no sjaj­nog Da­vi­da Thewli­sa u ulo­zi zlo­či­nač­kog še­fa V.M. Var­ge. Te­ško će­mo se sjetiti ne­kog urat­ka u ko­jem je ne­ga­ti­vac “odra­đen” ta­ko su­ges­tiv­no, zlo­kob­no, da bu­de­mo sa­svim toč­ni, ka­ko je Thewlis pre­zen­ti­rao Var­gu. Znat­no je tu nad­ja­čao sva­ka­ko naj­ja­če ime se­ri­je Ewa­na McGre­go­ra, od ko­jeg se, či­ni se, ni­je ni tra­ži­lo pre­vi­še, kao da je Hawley sma­trao da je za­da­tak is­to­dob­nog tu­ma­če­nja bra­će Stu­ssy tom od­lič­nom glum­cu do­volj­no te­žak. Ta­ko is­pa­da da je pra­va rav­no­te­ža Thewli­su Car­rie Co­on ko­ja je tu­ma­či­la Glo­riu Bur­gle, po­li­caj­ku či­ji je lik je­dan od ri­jet­kih u se­ri­ji s ne­kom du­bi­nom. Mary Eli­sa­beth Wins­te­ad u ulo­zi Nik­ki do­pu­nju­je za­klju­čak da se­ri­ju iz­vla­če do­bre iz­ved­be žen­skih li­ko­va, no još ne do­volj­no da iz­vu­ku sce­na­ris­tič­ke ne­do­re­če­nos­ti. Sve­jed­no, na­da­mo se i če­t­vr­toj se­zo­ni se­ri­je te­me­lje­ne na fil­mu bra­će Co­en, ma­kar za­to da bi se do­ka­za­lo ka­ko je tre­ća tek iz­nim­ka ko­ja po­t­vr­đu­je pra­vi­lo. Ono pre­ma ko­jem je Far­go te­le­vi­zij­ski kult.

PROMO

U glu­mač­koj eki­pi se tre­će se­zo­ne na­šao i glu­mac Go­ran Bog­dan (kraj­nje li­je­vo) i os­ta­vio je do­bar do­jam u ne­ma­loj ulo­zi Yu­ri­ja Gur­ke

REUTERS/P. T. FALLON

Od Ewa­na McGre­go­ra ni­je se tra­ži­lo pre­vi­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.