Od­mor na­kon sni­ma­nja fil­ma “Alek­si”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mš)

Za­gre­bač­ki glu­mac Bo­ris Mi­ho­lje­vić, ko­ji ži­vi u do­mu umi­rov­lje­ni­ka, o kće­ri, glu­mi­ci Je­le­ni, uvi­jek go­vo­ri u su­per­la­ti­vi­ma. - Je­le­na je sjaj­na i glu­mi­ca i oso­ba. Čes­to je us­po­re­đu­ju sa mnom. I Le­la ka­že - is­ta ti. Ni­kad ni­je kod ku­će, ni­kad ne­ma nov­ca. Je­le­na je za druš­tvo. Od­lič­na je na sce­ni, vi­dim da do­bi­va na­gra­de. Sni­ma. Uda­na, dvo­je dje­ce. Li­je­pa, ni­šta joj ne ne­dos­ta­je - priz­na­je glu­mac. - Bi­lo mi je ja­ko li­je­po s ro­di­te­lji­ma. U to je vri­je­me na­ša pro­fe­si­ja bi­la ne­ka­ko druk­či­ja. Glum­ci su uži­va­li u mi­ru i slo­bo­di stva­ra­laš­tva, bi­li su ci­je­nje­ni, a vla­da­la je ma­nje okrut­na i ma­nje po­vr­š­na at­mo­sfe­ra. Div­no mi je bi­lo ka­da bih se uju­tro pro­bu­di­la i za­tek­la ma­mu i ta­tu kod ku­će. Ne­dos­ta­ja­li su mi je­di­no na­ve­čer - rek­la je kći Le­le Mar­gi­tić i Bo­ri­sa Mi­ho­lje­vi­ća. Pri­vi­le­gij da ra­de za­jed­no ima­li su Pe­ro i Ana Kvr­gić.

Ni­šta bez ta­len­ta i stras­ti

- Dok ra­di­mo, ne gle­dam ga kao oca ne­go kao ko­le­gu. Ne­mam kom­plek­se zbog nje­go­ve sla­ve. Ka­da me pri­pre­mao za Aka­de­mi­ju, pa­la sam na pri­jam­nom. Slje­de­će sam se go­di­ne pri­pre­ma­la sa­ma i upi­sa­la se. Imam svoj put - is­tak­nu­la je 47-go­diš­nja glu­mi­ca. U obi­te­lji Šer­be­dži­ja svi­jet glu­me ne­za­obi­la­zan je dio ži­vo­ta, a kći Lu­ci­ja tvr­di da je otac Ra­de od­li­čan u svo­me pos­lu. Ka­da je ri­ječ o glu­mi, 44-go­diš­nja glu­mi­ca is­ti­če da je va­žan ta­lent, a ne slav­ni otac. - Ra­de mi ni­je po­mo­gao da pos­ta­nem do­bra glu­mi­ca jer ti ni Bog ne mo­že po­mo­ći ako ne­maš ta­len­ta i stras­ti - objaš­nja­va Lu­ci­ja Šer­be­dži­ja. Ia­ko je još kao dje­voj­či­ca čvr­sto od­lu­či­la da ne­će kre­nu­ti maj­či­nim i oče­vim sto­pa­ma, Bo­ja­na Gre­go­rić Vej­zo­vić ipak je nas­ta­vi­la tim pu­tem. Maj­ka Bo­ži­dar­ka Frajt, glu­mi­ca, i otac Bo­ris, film­ski pro­du­cent, ohra­bri­va­li su ju da sa­ma oda­be­re pro­fe­si­onal­ni put i ni­kad joj ni­su na­me­ta­li da to bu­de glu­ma. Kao i ve­ći­na zvi­jez­da, i Bo­ja­na s ocem ima po­se­ban od­nos, a obo­ža­va­ju ga i nje­zi­na dje­ca, sin Ra­ul i kćer­ki­ca Zoe.

Vra­ti­la sam se s Pe­lješ­ca na­kon če­tr­de­set da­na sni­ma­nja i je­dva sam do­če­ka­la pro­ći za­gre­bač­kim uli­ca­ma. Bi­li smo s Iva­no­vim ne­ća­ci­ma i di­vi­li se Za­gre­bu lje­ti – rek­la je glu­mi­ca Ti­ha­na La­zo­vić, ko­ja se pri­je de­se­tak da­na s deč­kom re­da­te­ljem Iva­nom Si­ka­vi­com, za­pu­ti­la u sre­di­šte Za­gre­ba. Do­bit­ni­ca Zlat­ne are­ne za­vr­ši­la je sni­ma­nje du­go­me­traž­nog pr­vi­jen­ca “Alek­si” Bar­ba­re Ve­kić. Ti­ha­na se ba­ci­la i u por­no­graf­ske vo­de, ali sa­mo za sni­ma­nja krat­kog fil­ma Ha­ni Do­ma­zet “Ti­na&San­dy” ko­ji pra­ti dvi­je glu­mi­ce ko­je se upoz­na­ju na audi­ci­ji za por­nić.

Za­gre­bač­ki glu­mac Bo­ris Mi­ho­lje­vić o kće­ri Je­le­ni uvi­jek go­vo­ri u su­per­la­ti­vi­ma Dok ra­dim s ocem, ne gle­dam ga kao oca, ne­go kao ko­le­gu, tvr­di glu­mi­ca Ana Kvr­gić HELEN TENNISON: Re­ži­ra­la je Sha­kes­pe­are­ov “San Ivanj­ske no­ći” na du­bro­vač­koj tvr­đa­vi Lo­vri­je­nac sa stra­nim glum­ci­ma

K. PRPIĆ/ADRIAMEDIA

Glu­mi­ca Ana Kvr­gić ima­la je sre­ću da je na sce­ni nas­tu­pa­la sa svo­jim le­gen­dar­nim ocem Pe­rom Kvr­gi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.