Ne­do­dir­lji­va vlast i još uvi­jek ne­do­volj­no ja­ka opor­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

ZDRAV­KO MA­MIĆ

Biv­ši Di­na­mov iz­vr­š­ni do­pred­sjed­nik i pred­sjed­nik, danas na po­zi­ci­ji klup­skog sa­vjet­ni­ka, ap­so­lut­ni je vla­dar hr­vat­skog no­go­me­ta. Go­di­na­ma u su­ko­bu in­te­re­sa zbog pri­vat­ne me­na­džer­ske agen­ci­je ko­ja je zas­tu­pa­la Di­na­mo­ve no­go­me­ta­še te gos­po­dar si­tu­aci­je u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu, no­mi­nal­no bez funk­ci­je, ali duž­nos­nik či­jim se de­kre­ti­ma mi­je­nja­ju i pos­tav­lja­ju iz­bor­ni­ci te pred­sjed­ni­ci Sa­ve­za. Naj­moć­ni­ja no­go­met­na fi­gu­ra či­joj se vla­da­vi­ni još ne na­zi­re kraj.

DA­RIO ŠI­MIĆ

Pred­sjed­nik Udru­ge No­go­met­ni sin­di­kat, duž­nos­nik bli­zak še­fu Fi­fe In­fan­ti­nu, u ti­ši­ni ske­ni­ra si­tu­aci­ju na te­re­nu obi­la­ze­ći no­go­met­ne cen­tre u Hr­vat­skoj, pri­pre­ma­ju­ći se ta­ko za no­vi is­ko­rak u duž­nos­nič­koj ka­ri­je­ri – fo­te­lju pred­sjed­ni­ka HNS-a. Ši­mić je ugle­dan funk­ci­onar zdra­vih, mo­der­nih na­zo­ra, ne­ri­jet­ko kri­ti­čar lo­še­ga sta­nja u hr­vat­skom klup­skom no­go­me­tu. Če­ka se da Da­rio na­po­kon pro­na­đe ba­zu u ne­ko­me od žu­pa­nij­skih sa­ve­za ko­ja će ga uči­ni­ti le­gi­tim­nim kan­di­da­tom za še­fa Sa­ve­za.

DA­VOR ŠU­KER

Pred­sjed­nik Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za oda­bran i pos­tav­ljen Ma­mi­će­vom od­lu­kom, član Iz­vr­š­nog od­bo­ra Ue­fe naj­vi­še po­sve­ćen vlas­ti­tom pro­bit­ku i imi­džu, te A re­pre­zen­ta­ci­ji. Ve­ći dio go­di­ne od­su­tan iz Hr­vat­ske, pa ta­ko go­to­vo i ne­za­in­te­re­si­ran za ano­ma­li­je do­ma­ćeg klup­skog no­go­me­ta, pri­mje­ri­ce lo­še su­đe­nje u Hr­vat­skoj li­gi, po­ve­za­nost Di­na­ma i Lo­ko­mo­ti­ve... Pri­je šest go­di­na na Okruž­nom su­du u Mün­c­he­nu osu­đen za kra­đu an­tik­nih nov­či­ća u zra­ko­plo­vu.

DA­MIR VRBANOVIĆ

“Op­tuž­no vi­je­će osječ­kog Žu­pa­nij­skog su­da po­t­vr­di­lo je Usko­ko­vu op­tuž­ni­cu pro­tiv Zdrav­ka Ma­mi­ća, ko­je­ga se te­re­ti da je s bra­tom Zo­ra­nom, biv­šim di­rek­to­rom Di­na­ma Da­mi­rom Vr­ba­no­vi­ćem te po­rez­ni­kom Mi­la­nom Per­na­rom taj klub ošte­tio za go­to­vo 116 mi­li­ju­na ku­na, a dr­žav­ni pro­ra­čun za 12,2 mi­li­ju­na ku­na.” No, čak ni op­tuž­ni­ca za tak­vo te­ško kaz­ne­no dje­lo ne­će po­tak­nu­ti Vr­ba­no­vi­ća da ba­rem pri­vre­me­no, do okon­ča­nja pos­tup­ka, na­pus­ti po­zi­ci­ju pr­vo­ga ope­ra­tiv­ca HNS-a!?

JO­ŠKO JE­LI­ČIĆ

Je­di­ni tv-ko­men­ta­tor, ne sa­mo iz mi­ljea biv­ših no­go­me­ta­ša, ko­ji će bez za­dr­ške raz­go­li­ti­ti sve de­vi­ja­ci­je na­še­ga no­go­me­ta: one ko­je ti­šte klu­bo­ve, ali i re­pre­zen­ta­ci­ju, od­nos­no HNS. Je­la je je­di­ni čo­vjek s mi­kro­fo­nom na jav­noj te­le­vi­zi­ji ko­ji ima odvaž­nos­ti ar­gu­men­ti­ra­no i kom­pe­tent­no kri­ti­zi­ra­ti Di­na­mo, Haj­duk, Ma­mi­ća, Šu­ke­ra, Ča­či­ća, pa čak i naj­ve­će zvi­jez­de A re­pre­zen­ta­ci­je. Na­ža­lost, još uvi­jek je usam­lje­ni ja­hač, dok ve­ći­na nje­go­vih biv­ših su­igra­ča igra “ali­bi-igru”, vo­đe­ni is­klju­či­vo vlas­ti­tim in­te­re­si­ma.

Zvo­ni­mir Bo­ban Vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ran u Fi­fi, kao In­fan­ti­nov sa­vjet­nik, na su­prot­noj ba­ri­ka­di od vla­da­ju­će vr­hu­ške u na­šem no­go­me­tu, ali još uvi­jek dis­tan­ci­ran i na si­gur­noj uda­lje­nos­ti od sr­ži pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.