Bi­lo je ovo ču­des­no fi­na­le, za­do­vo­ljan sam una­toč po­ra­zu

Ova mo­ja igra do­bra je naj­a­va za sko­raš­nji Wim­ble­don...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Kar­lo Le­din­ski

Net­ko je mo­rao iz­gu­bi­ti, ia­ko, obo­ji­ca smo zas­lu­ži­li po­dig­nu­ti pe­har. Ipak, red je da sam na­kon 15 go­di­na osvo­jio Qu­een’s, ka­že Lo­pez Ve­li­ka, ve­li­ka dra­ma odvi­ja­la se u fi­na­lu Qu­een’sa, a na­ža­lost, pri­pa­la je Špa­njol­cu Fe­li­ci­anu Lo­pe­zu, ko­ji je pos­li­je dva sa­ta i 32 mi­nu­te igre po­bi­je­dio na­šeg Ma­ri­na Či­li­ća sa 3:6, 7:6 (2), 7:6 (8). Bio je to meč u ko­jem su od­lu­či­le sit­ni­ce, a ma­lo vi­še sre­će ipak je imao špa­njol­ski te­ni­sač. Ne mo­že se pu­no to­ga za­mje­ri­ti Ma­ri­nu, ko­ji je imao 22 as ser­vi­sa, uz od­lič­nih 87 pos­to osvo­je­nih po­ena na svoj ser­vis. – Bi­lo je ovo ču­des­no fi­na­le, od­lu­či­le su sit­ni­ce, ali Fe­li­ci­ano­va po­bje­da je pot­pu­no zas­lu­že­na. No, bio je ovo ve­lik tje­dan za me­ne, ja­ko sam za­do­vo­ljan igrom ko­jom sam po­ka­zao. Do­bra je to naj­a­va za sko­raš­nji Wim­ble­don – re­kao je Ma­rin Či­lić

Pu­bli­ka na­vi­ja­la za Lo­pe­za

Ma­rin je na­ža­lost os­tao na 17 osvo­je­nih nas­lo­va u 29 fi­na­la, a Lo­pe­zu je ovo šes­ti osvo­je­ni tur­nir u ka­ri­je­ri. Ne­ti­pič­no za Špa­njol­ca, već tre­ći na trav­na­toj pod­lo­zi. – Net­ko je mo­rao iz­gu­bi­ti, ia­ko is­kre­no, obo­ji­ca smo zas­lu­ži­li po­dig­nu­ti pe­har. Čes­ti­tam Ma­ri­nu, bio je naj­te­ži mo­gu­ći pro­tiv­nik u fi­na­lu. Sre­ćom, ključ­ni po­eni na kra­ju me­ča otiš­li su na mo­ju stra­nu. Igram ja­ko du­go na ovom tur­ni­ru, če­kao sam 15-16 go­di­na da osvo­jim tro­fej. Valj­da je za­to i pu­bli­ka to­li­ko glas­no na­vi­ja­la za me­ne. Ne­iz­mjer­no sam sre­tan – re­kao je u po­bjed­nič­kom go­vo­ru Lo­pez.

Ču­des­ni Ro­ger Fe­de­rer

Ču­des­ni Ro­ger Fe­de­rer. Ta­ko bi se mo­gla opi­sa­ti nje­go­va igra u ju­če­raš­njem fi­na­lu Hal­lea. Za svoj de­ve­ti nas­lov u tom nje­mač­kom gra­du (u 11 igra­nih fi­na­la) Fe­de­rer je bri­ljant­nom igrom svla­dao Alexan­de­ra Zve­re­va sa 6:1, 6:3 pos­li­je sve­ga 53 mi­nu­te igre. A po­seb­no im­pre­si­van Švi­ca­rac je bio u pr­vom se­tu, ko­jeg je ri­je­šio za sve­ga 21 mi­nu­tu. I to ne pro­tiv ne­kog bez­ve­z­nja­ka, već Alexan­de­ra Zve­re­va ko­ji je naj­ve­ća na­da svjet­skog te­ni­sa, te tre­nu­tač­no 12. igrač svi­je­ta. – Po­s­ljed­njih go­di­nu da­na bi­lo je te­ško za me­ne, jer pu­no sam vre­me­na pro­veo na re­ha­bi­li­ta­ci­ji. Li­je­po je opet igra­ti i osva­ja­ti tur­ni­re. Uoči po­čet­ka tjed­na ni­sam bio si­gu­ran mo­gu li osvo­ji­ti tur­nir, no re­kao sam se­bi da mo­ram uži­va­ti u sva­kom po­enu. Ta­ko je i bi­lo, a na kra­ju sam i osvo­jio ovaj tur­nir, ko­ji ima po­seb­no mjes­to u mom sr­cu – re­kao je Fe­de­rer. Če­ška te­ni­sa­či­ca Pe­tra Kvi­to­va po­bjed­ni­ca je WTA tur­ni­ra u Bir­min­g­ha­mu, u fi­na­lu je na­di­gra­la Aus­tral­ku As­hley Bar­ty sa 4:6, 6:3, 6:2. Za 27-go­diš­nju Kvi­to­vu ovo je 20. osvo­je­ni tur­nir u ka­ri­je­ri, či­me je po­ka­za­la ka­ko u od­lič­noj for­mi do­če­ku­je omi­lje­ni Wim­ble­don, ko­jeg je osva­ja­la 2011. i 2014. go­di­ne. Ina­če, ovo je bio tek dru­gi tur­nir ove go­di­ne za Kvi­to­vu, igra­la je još sa­mo u Ro­land Gar­ro­su. Pr­vu po­lo­vi­cu se­zo­ne pro­pus­ti­la je jer se opo­rav­lja­la od oz­lje­da ko­je je za­do­bi­la ka­da ju je u pro­sin­cu proš­le go­di­ne u nje­zi­nu do­mu u Pra­gu no­žem na­pao pro­val­nik.

Ne mo­že se pu­no to­ga za­mi­je­ri­ti Ma­ri­nu, ko­ji je imao 22 asa, uz 87 pos­to po­ena na 1. ser­vi­su Šku­gor iz­bo­rio glav­ni tur­nir u Eas­t­bo­ur­neu, Do­dig pre­dao svoj meč zbog oz­lje­de

Os­tao na 17 ti­tu­la Ma­ri­nu je fi­na­le Qu­een’sa bi­lo 29. fi­na­le na ne­kom ATP tur­ni­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.