Svi me se bo­je jer mis­le da sam iz­ba­ci­la Lu­ci­ju

Stu­di­ram pe­da­go­gi­ju i ta­li­jan­ski, i uz to dva­put dnev­no tre­ni­ram

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ja sam te-kvon-do po­če­la tre­ni­ra­ti tek s 13 go­di­na, a to je do­ba ka­da mno­gi već ima­ju cr­ni po­jas. A ro­di­te­lji su mis­li­li da mi je te-kvon-do sa­mo hir...

Na­kon što je ne­ko vri­je­me ži­vje­la u sjed­ni tros­tru­ke eu­rop­ske pr­va­ki­nje Lu­ci­je Za­ni­no­vić, 22-go­diš­nja Za­grep­čan­ka Kris­ti­na To­mić iz­bo­ri­la je me­da­lju već na svom pr­vom Svjet­skom pr­vens­tvu. Što­vi­še, na tek­von­da­škom SP-u u ko­rej­skom gra­di­ću Muju, Kris­ti­na je bri­lji­ra­la u tri bor­be i s bo­dov­nom raz­li­kom 44:11 iz­bo­ri­la da­naš­nji po­lu­fi­na­le. Na­ni­za­la je Aus­tri­jan­ku Stingl (18:0), Ku­ban­ku Agu­ir­re (15:7), a svo­jom fan­tas­tič­nom pred­njom no­gom do­mi­ni­ra­la je i pro­tiv Mek­si­kan­ke Ma­nja­rez (11:4). – Ne mo­gu vam opi­sa­ti ko­li­ko sam sret­na. Ovo mi je je­dan od naj­ljep­ših tre­nu­ta­ka u ci­je­lom ži­vo­tu, ovo je ono za što sam tre­ni­ra­la svih ovih de­vet go­di­na. Za­pra­vo, ja sam u te-kvon-do uš­la dos­ta kas­no, s 13 go­di­na, ka­da ne­ki već ima­ju cr­ni po­jas, no sve sam to na­dok­na­di­la. Ka­da je, na­kon šest go­di­na tre­ni­ra­nja ru­ko­me­ta, oda­bra­la bo­ri­lač­ki sport, ni­su svi u obi­te­lji bi­li sret­ni zbog te nje­zi­ne od­lu­ke. – Mo­ji ni­su mis­li­li da će to s tek­von-do­om ika­da pos­ta­ti ova­ko oz­bilj­no, ne­go da je to sa­mo još jed­na fa­za u ži­vo­tu dje­te­ta ko­je mi­je­nja spor­to­ve. No, ka­da su vi­dje­li da ni­je ta­ko, zna­lo se do­go­di­ti da mi ka­žu, ka­da se vra­tim oz­li­je­đe­na s tre­nin­ga, što mi to tre­ba ili da se bri­nu oko to­ga ho­će li me net­ko po­lo­mi­ti. No, sa­da u obi­te­lji ima svo­je naj­ve­će na­vi­ja­če. Ma­ma Dra­žen­ka, ta­ta Mar­ko, ses­tra Ire­na i brat Ivan ju­čer su li­ko­va­li. – Ses­tra stu­di­ra me­di­ci­nu, brat je biv­ši va­ter­po­list, a ro­di­te­lji vo­de fo­to­ko­pir­ni­cu kod mo­jeg fa­kul­te­ta ko­ja se zo­ve “De­set­ka”. Kris­ti­na je ju­čer vo­di­la bor­bu za de­set­ku, a na­da­mo se da će joj ovaj us­pjeh bi­ti od ko­ris­ti i na fa­kul­te­tu. A ona stu­di­ra pe­da­go­gi­ju i ta­li­ja­nis­ti­ku pa joj do­is­ta ni­je la­ko sve to us­kla­di­ti sa spor­tom. – Na dru­goj sam go­di­ni ta­li­jan- skog i tre­ćoj pe­da­go­gi­je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu i imam pri­lič­nu gu­žvu u dnev­nom ras­po­re­du. Tre­ni­ram uju­tro pri­je fak­sa i na­ve­čer pos­li­je fak­sa. Je li ova me­da­lja po­ti­caj da us­tra­je na oba ko­lo­si­je­ka? – Ovo je po­ti­caj da odus­ta­nem od fak­sa. Ša­lim se. A sa­da će bi­ti lak­še ići na tre­nin­ge jer ova je me­da­lja po­t­vr­da da se sve is­pla­ti­lo. Ovo će bi­ti po­ti­caj i nje­zi­nu deč­ku da us­tra­je u če­ka­nju na te ri­jet­ke za­jed­nič­ke tre­nut­ke. Ni­je nam htje­la o to­me re­ći ni­šta vi­še osim

Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net MUJU/JUŽ­NA KOREJA

da je spor­taš i da je us­pješ­ni­ji od nje. No, je li to­me do­is­ta ta­ko, znat će­mo danas, na­kon Kris­ti­ni­na nas­tu­pa u po­lu­fi­na­lu SP-a. A on­dje ju če­ka 19-go­diš­nja Sr­p­ki­nja, Va­nja Stan­ko­vić, ak­tu­al­na pr­va­ki­nja Eu­ro­pe do 21 go­di­nu. No, Kris­ti­na u tu bor­bu ula­zi kao fa­vo­rit­ki­nja jer je u oba do­sa­daš­nja me­đu­sob­na su­sre­ta upra­vo ona sla­vi­la. I to s uvjer­lji­vom bo­dov­nom raz­li­kom.

Ne­ću pod­ci­je­ni­ti su­par­ni­cu

– Na ra­čun to­ga net­ko bi mo­gao po­mis­li­ti da me če­ka lak po­sao, no ja ne že­lim ta­ko raz­miš­lja­ti. Uos­ta­lom, već mi se dva­put obi­lo o gla­vu to što sam pod­ci­je­ni­la pro­tiv­ni­ce. Ovaj put ću iz­a­ći mak­si­mal­no fo­ku­si­ra­na. No, mo­že li joj se do­go­di­ti da se za­do­vo­lji bron­com, ko­ja je već naj­ve­ći us­pjeh nje­zi­ne ka­ri­je­re? – Ja se na­dam da ni­sam taj tip. Že­lim vi­še od bron­ce ko­ju sam osi­gu­ra­la. Uos­ta­lom, ni­kad još ni­sam osvo­ji­la ova­ko ve­li­ku me­da­lju. La­ni sam na Eu­rop­skom pr­vens­tvu iz­gu­bi­la u bor­bi za me­da­lju od kas­ni­je pr­va­ki­nje Ti­ja­ne Bog­da­no­vić. A Ti­ja­na je na­kon to­ga, u po­lu­fi­na­lu, po­bi­je­di­la Lu­ci­ju Za­ni­no­vić či­ja je Kris­ti­na pos­ta­la le­gi­tim­na na­s­ljed­ni­ca. – Po­red Lu­ci­je je tre­ba­lo strp­lji­vo če­ka­ti svo­ju pri­li­ku. Prem­da sam ja od nje iz­gu­bi­la sva tri su­sre­ta, glav­ni tre­ner re­pre­zen­ta­ci­je To­ni To­mas ka­zao mi je da je do­bro što svi sa­da mis­le da sam ja Lu­ci­ju iz­ba­ci­la iz re­pre­zen­ta­ci­je. Ka­že To­ni da me se zbog to­ga svi u po­čet­ku pri­bo­ja­va­ju, što je su­per.

U ve­zi s us­pješ­nim spor­ta­šem

Od­lič­na tek­von­do­aši­ca Kris­ti­na To­mić ima taj peh da je is­ta ka­te­go­ri­ja s Lu­ci­jom Za­ni­no­vić, no sa­da je po­ka­za­la da je nje­zi­na dos­toj­na na­s­ljed­ni­ca

Že­lim sjaj­ni­ju me­da­lju od bron­ča­ne. U po­lu­fi­na­lu se bo­rim pro­tiv Sr­p­ki­nje ko­ju sam dva­put do­bi­la Zna­lo se do­go­di­ti da mi ro­di­te­lji ka­žu, ka­da sam se vra­ća­la oz­li­je­đe­na s tre­nin­ga, što mi to tre­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.