Do­bi­li 50.000 do­la­ra, a po­la od to­ga ide za ko­ti­za­ci­ju

Tu­ca­ku je ovo sed­ma me­da­lja na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - In Memoriam - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić RUZA SAD:

Ne bih ko­men­ti­rao na­ga­đa­nja o pu­šta­nju Ta­li­ja­ni­ma, to mo­že na­pi­sa­ti sa­mo net­ko tko se ni­kad ni­je ba­vio spor­tom, ka­že Bi­jač

Na kra­ju se pu­to­va­nje u da­le­ku Ru­zu po­ka­za­lo is­pla­ti­vim, hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja oki­ti­la se bron­ča­nom me­da­ljom na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge u Ru­si­ji. U su­sre­tu za tre­će mjes­to iz­a­bra­ni­ci Ivi­ce Tu­ca­ka su uvjer­lji­vo po­bi­je­di­li re­pre­zen­ta­ci­ju SAD-a – 10:4. Zla­to su osvo­ji­li va­ter­po­lis­ti Sr­bi­je na­kon što su u fi­na­lu po­bi­je­di­li Ita­li­ju s 10:9, ia­ko su Ta­li­ja­ni po­ve­li s 4:0.

Sjaj­ni Bi­jač na vra­ti­ma

- Na­kon stres­nog po­ra­za dan pri­je, sku­pi­li smo sna­ge i po­ka­za­li da smo pra­va mom­čad. Zas­lu­že­no smo osvo­ji­li bron­cu, či­me, mis­lim, mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni, ia­ko os­ta­je žal za pro­pu­šte­nim fi­na­lom jer smo iz­gu­bi­li već do­bi­ve­nu utak­mi­cu. No, po­gre­ške u tom po­ra­zu s Ta­li­ja­ni­ma, kao i sve dru­ge, sad tre­ba do­bro raš­čla­ni­ti i do­dat­no una­pri­je­di­ti igru do Svjet­skog pr­vens­tva u Bu­dim­pe­šti - ka­zao je vra­tar Mar­ko Bi­jač ko­ji je obra­nio čak 15 uda­ra­ca. Na zlob­ne ko­men­ta­re na druš­tve­nim mre­ža­ma da su “na­ši pus­ti­li Ta­li­ja­ni­ma da bi iz­bje­gli Sr­be”, ne že­li se, ka­že, ni os­vr­ta­ti. - To naj­ra­di­je ne bih ko­men­ti­rao, to mo­že na­pi­sa­ti sa­mo net­ko tko se ni­kad ni­je ba­vio spor­tom. Mi u sva­koj utak­mi­ci nas­to­ji­mo po- bi­je­di­ti i bo­ri­mo se za naj­sjaj­ni­je od­li­čje. I u utak­mi­ci za bron­cu, kao i na pret­hod­ni­ma, An­đe­lo Šet­ka dao je pu­ni do­pri­nos. Na pi­ta­nje ko­li­ko su na­ši­ma po­mo­gle po­bje­de na ame­rič­koj tur­ne­ji, od­go­vo­rio je: - Mo­žda je­su ma­lo, ali i Ame­ri­kan­ci su iz tih utak­mi­ca mo­gli za­klju­či­ti da su nam bli­zu. No, mi smo do­ka­za­li da smo kva­li­tet­na mom­čad, a po­vrat­kom Suk­na bit će­mo još bo­lji. Ipak smo s njim vjež­ba­li ne­ke tak­tič­ke pla­no­ve u na­pa­du i na­rav­no da nam je ne­dos­ta­jao - za­klju­čio je Šet­ka. Iz­bor­ni­ku Ivi­ci Tu­ca­ku ovo je sed­ma me­da­lja na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma - ima tri sre­bra, tri bron­ce i jed­no zla­to s Me­di­te­ran­skih iga­ra. Li­jep je to us­pjeh, ali Ši­ben­ča­nin još tre­ba raz­ra­di­ti re­cept ka­ko do­la­zi­ti do zla­ta. Is­to­dob­no, to je Hr­vat­skoj šes­to od­li­čje u Svjet­skoj li­gi, od se­dam nas­tu­pa na za­vr­š­nim tur­ni­ri­ma sa­mo jed­nom smo os­ta­li bez me­da­lje, 2005. u Be­ogra­du gdje smo bi­li če­t­vr­ti. No, i zla­to smo osvo­ji­li sa­mo jed­nom, 2012. u Al­matyju, i to s Rat­kom Ru­di­ćem kao iz­bor­ni­kom.

Opro­štaj su­ca Vla­ši­ća

Kao što je poz­na­to, Svjet­ska li­ga ima i na­grad­ni fond u ukup­nom iz­no­su od 345.000 USD. Po­bjed­ni­ku pri­pa­da 100.000 USD, po­ra­že­no­me 70.000 USD, a Hr­vat­skoj će za tre­će mjes­to pri­pas­ti 50.000 USD. U HVS-u su još pri­je od­lu­či­li da će svu za­ra­du po­di­je­li­ti igra­či­ma i struč­nom sto­že­ru, ali tek kad se od osvo­je­nog iz­no­sa oduz­me 25.000 USD ko­ti­za­ci­je. Ja­ko do­bar do­jam na ovom tur­ni­ru os­ta­vio je i naš su­dac Mi­ros­lav Vla­šić, biv­ši va­ter­po­list Mla­dos­ti a danas od­vjet­nik, ko­ji je su­dio u ne­ko­li­ko teških utak­mi­ca. - Ovo je opro­štaj. Na­pu­nio sam 55 go­di­na i pre­ma Fi­ni­nim pra­vi­li­ma vi­še ne mo­gu su­di­ti. No, va­ter­po­lo ne mo­gu is­tje­ra­ti iz se­be, os­ta­jem de­le­gat - ka­že Vla­šić. Me­đu broj­nim poz­na­ti­ma iz va­ter­pol­sko­ga svi­je­ta ko­je smo vi­dje­li na tri­bi­na­ma ba­ze­na u Ru­zi, is­tak­ni­mo An­dre­ja Bje­lo­fas­to­va, biv­šeg va­ter­po­lis­ta Mla­dos­ti i hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca. Ina­če Ukra­ji­nac po (dvoj­nom) dr­žav­ljans­tvu, ka­ri­je­ru gra­di u Ru­si­ji. Tre­ner je va­ter­po­lis­ta Sin­te­za.

Mar­ko Bi­jač S 15 obra­na je­dan je od zas­luž­ni­jih u na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji za osva­ja­nje bron­ce na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge u ru­skom gra­du Ru­zi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.