Rim­čev au­to­mo­bil jed­nos­tav­no je bri­ljan­tan

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Je­remy Clar­k­son u ko­lum­ni u The Sun­day Ti­me­su pi­še ka­ko mu je Ri­mac pot­pu­no pro­mi­je­nio miš­lje­nje o elek­trič­nim automobilima Zo­ran Vi­tas “U svi­je­tu ima tek ne­ko­li­ko iz­nim­no bo­ga­tih lju­di ko­ji će uvje­ra­va­ti ka­ko Tes­la ra­di ne­vje­ro­ja­tan po­sao sa svo­jim elek­trič­nim auto­mo­bi­lom, još ma­nje onih ko­ji će nam go­vo­ri­ti ka­ko su to auti sjaj­ni za grad. No, ve­ći­na će te­ško po­ve­za­ti stru­ju s auto­mo­bi­lom. Pri­je s tos­te­rom ili ma­ši­nom za pra­nje rub­lja. No Ri­mac bi to mo­rao pro­mi­je­ni­ti.” Pi­še to u ko­lum­ni u The Sun­day Ti­me­su Je­remy Clar­k­son, autor se­ri­ja­la o automobilima Top Ge­ar i The Grand To­ur, ne­što vi­še od dva tjed­na na­kon što je nje­gov ko­le­ga Ric­hard Ham­mond u Švi­car­skoj iz­le­tio s ces­te u Rim­če­vu autu. – Vo­zio sam ga (Rim­čev au­to­mo­bil Con­cept One, op. a.) tek ne­ko krat­ko vri­je­me i na­pros­to ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti ko­li­ko ubr­za­va. Ov­dje ne go­vo­ri­mo o autu ko­ji je brz kao Lam­bor­g­hi­ni Aven­ta­dor. Ovo je da­le­ko br­ži. Br­že je od bi­lo če­ga što sam vo­zio i to ja­ko, ja­ko pu­no – nas­tav­lja Clar­k­son pa opi­su­je – če­ti­ri elek­tro­mo­to­ra, 1200 KS, ubr­za­nje do 100 km/h ko­je vas u ba­ci do 180 km/h tre­nut­ne br­zi­ne i još mu os­ta­je do mak­si­mu­ma. – Po­mis­li­li bis­te da s tak­vom sna­gom ba­te­ri­je ne bi iz­dr­ža­le vi­še od tri i pol se­kun­de. No, Ham­mond je do­ka­zao tog kob­nog da­na u Švi­car­skoj ka­ko to ni­je ta­ko. Ia­ko se vo­zi­te kao lu­đak, do­seg­ne­te sko­ro 200 km iz­me­đu pu­nje­nja. Ni­ka­da ni­sam bio fan elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Us­po­re­đi­va­ti ih s nor­mal­nim automobilima, za me­ne je uvi­jek bi­lo kao us­po­red­ba hra­ne iz mi­kro­val­ne s naj­bo­ljim res­to­ra­nom i pe­kom. No, Ri­mac je pro­mi­je­nio mo­je miš­lje­nje. Auto je, ne­ma dru­ge ri­je­či, bri­ljan­tan. Ham­mond ga je obo­ža­vao. Još i vi­še sa­da ka­da zna da ga mo­že­te sur­va­ti niz­br­do sa 180 km/h i iz­a­ći pri­je ne­go se pre­tvo­ri u va­tre­ni pa­kao uz­ro­ko­van ne­kom stru­jom. Sa­svim si­gur­no će­te još ču­ti u nje­mu kad ga Ham­mond pred­sta­vi u slje­de­ćem se­ri­ja­lu The Grand To­ura. Osim ako Ja­mes May i ja pri­je tog ne ubi­je­mo Ham­mon­da – pi­še Clar­k­son.

Ham­mond ga obo­ža­va jer zna da ga mo­že­te sur­va­ti niz­br­do sa 180 km/h i iz­a­ći pri­je va­tre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.