HNS že­li svoje lju­de u HEP-u, Pli­na­cru, Ja­na­fu

No­vi ko­ali­cij­ski part­ner HDZ-a tra­žit će da i dr­žav­ni taj­nik za ener­ge­ti­ku bu­de nji­hov ka­dar

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić Petra Ma­re­tić Žo­nja re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Upra­va­ma mno­gih dr­žav­nih po­du­ze­ća man­da­ti su dav­no is­tek­li, a no­va ime­no­va­nja za­us­ta­vi­la je kri­za Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća Ne­po­pu­nje­na čel­na mjes­ta u upra­va­ma dr­žav­nih tvrt­ki te­ma su pre­go­vo­ra dva­ju ko­ali­cij­skih part­ne­ra, HDZ-a i HNS-a. Ka­ko se nes­luž­be­no doz­na­je, u HNS-u in­zis­ti­ra­ju da se do lje­ta pro­ve­de ka­dro­vi­ra­nje u skla­du s no­vim od­no­si­ma u Vla­di ka­ko bi se, ka­žu, ko­nač­no mo­glo kre­nu­ti s oz­bilj­nim ra­dom. Na­ši iz­vo­ri iz HNS-a ne kri­ju i da su po­seb­no za­in­te­re­si­ra­ni za sek­tor ener­ge­ti­ke una­toč to­me što u pre­go­vo­ri­ma oko for­mi­ra- nja Vla­de ni­su in­zis­ti­ra­li na tom re­so­ru. Me­đu­tim, u HNS-u ka­žu ka­ko će tra­ži­ti od HDZ-a da dr­žav­ni taj­nik za ener­ge­ti­ku bu­de iz nji­ho­ve kvo­te, a uvje­re­ni su da oko to­ga ne bi tre­bao bi­ti ve­li­kih pro­ble­ma budući da su i u mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja, ko­je vo­di nji­ho­va mi­nis­tri­ca Bla­žen­ka Div­jak, os­ta­li dr­žav­ni taj­ni­ci ko­je je pos­ta­vio HDZ.

Po­ni­štit će na­tje­čaj?

Osim dr­žav­nog taj­ni­ka, u HNS-u su za­in­te­re­si­ra­ni i za mjes­ta u upra­va­ma dr­žav­nih tvrt­ki iz ener­get­skog sek­to­ra kao što su Ja­naf, Pli­na­cro, ali i HEP. Upra­va­ma svih tih po­du­ze­ća man­da­ti su dav­no is­tek­li, kao i u mno­gim dru­gim dr­žav­nim tvrt­ka­ma, a no­va ime­no­va­nja za­us­ta­vi­la je kri­za Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Plen­ko­vi­će­va je Vla­da već u stu­to­me de­nom proš­le go­di­ne po­ku­ša­la ubr­za­ti ime­no­va­nja ta­ko da je u tvrt­ke ime­no­va­la vr­ši­te­lje duž­nos­ti še­fo­va uprava či­ji je man­dat tre­bao tra­ja­ti naj­vi­še šest mje­se­ci. No­vi ka­dar tre­bao se ime­no­va­ti na te­me­lju jav­nih na­tje­ča­ja od ko­jih su ne­ki i pro­ve­de­ni. Me­đu tak­vim tvrt­ka­ma je i Pli­na­cro pa se pos­tav­lja pi­ta­nje na te­me­lju če­ga bi Vla­da sa­da iš­la na po­ni­šte­nje već pro­ve­de­nog na­tje­ča­ja i ras­pi­si­va­nje no­vog. U HNS-u u ne vi­de ni­ka­kav pro­blem. – Na­tje­čaj se može po­ni­šti­ti, a do pro­vo­đe­nja no­vog pos­ta­vi­ti vr­ši­te­lji duž­nos­ti – ka­že iz­vor iz HNS-a.

Ov­las­ti Go­ra­na Ma­ri­ća

Me­đu HDZ-ovim mi­nis­tri­ma može se, me­đu­tim, ču­ti ka­ko o kvo­ta­ma u dr­žav­nim tvrt­ka­ma ni­je bi­lo raz­go­vo­ra. Pod­sje­ća­ju da odri­je­še­ne ru­ke za ka­dro­vi­ra­nje u ener­get­skim tvrt­ka­ma ni­je imao ni biv­ši ko­ali­cij­ski part­ner Most ia­ko je ener­ge­ti­ka bi­la nji­hov re­sor, a u Sa­bo­ru su ima­li znat­no vi­še ru­ku ne­go HNS. Ono što bi mogao pos­ta­ti “ka­men smut­nje” me­đu part­ne­ri­ma je no­va ured­ba o kri­te­ri­ji­ma za oda­bir čel­ni­ka strateških tvrt­ki pre­ma ko­joj se ni­ti jed­no ime­no­va­nje ni­ti na­tje­čaj ne može provesti bez mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­na Ma­ri­ća. U HNS-u se može ču­ti da Ma­rić ima pre­ve­li­ke ov­las­ti. Pre­ma Ured­bi sva­ki na­tje­čaj za ime­no­va­nja u stra­te­škim tvrt­ka­ma ide pre­ma Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne no to mi­nis­tar­stvo ne može na svo­ju ru­ku ras­pi­si­va­ti na­tje­ča­je, već tre­ba odo­bre­nje mi­nis­tar­stva u či­jem je re­so­ru tvrt­ka u ko­ju se ka­ni ime­no­va­ti. Ime­no­va­nja na kra­ju za­vr­ša­va­ju na Vla­di­nu po­vje­rens­tvu pa ta­ko HNS, do­go­vo­ri li se s pre­mi­je­rom, ne tre­ba stra­ho­va­ti da će ime­no­va­nja bi­ti za­us­tav­lje­na.

U HDZ-u pod­sje­ća­ju da ni Most ni­je slo­bod­no ka­dro­vi­rao u ener­ge­ti­ci, a imao je svog mi­nis­tra

PATRIK MACEK/PIXSELL

Pot­pred­sjed­nik Vla­de Pre­drag Štro­mar i mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić, za kojeg u HNS-u sma­tra­ju da ima pre­ve­li­ke ov­las­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.