Ka­to­lik uje­di­nio Al­ban­ce

Ko­šar­ka­ša i umjet­ni­ka, re­iza­bra­nog pre­mi­je­ra Al­ba­ni­je, ja­ko vo­le i na Ko­so­vu i u Ma­ke­do­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

So­ci­ja­lis­tič­ka par­ti­ja ži­vo­pis­nog še­fa vla­de Edi­ja Ra­me (52) do­bi­la je go­to­vo 50 pos­to gla­so­va na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma Pre­mi­jer Edi Ra­ma po­nov­no će for­mi­ra­ti no­vu al­ban­sku vla­du una­toč svim prog­no­za­ma da bi ove iz­bo­re mogao iz­gu­bi­ti zbog ne­za­do­volj­stva gos­po­dar­skom si­tu­aci­jom u toj zem­lji. Po pri­vre­me­nim re­zul­ta­ti­ma, na­kon što je pre­bro­je­no 35,6 pos­to gla­so­va s ne­djelj­nih par­la­men­tar­nih izbora, u vod­stvu je So­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka pre­mi­je­ra Edi­ja Ra­me s 49,5 pos­to gla­so­va, dok je De­mo­krat­ska stran­ka Lul­zi­ma Ba­she osvo­ji­la 28,4 pos­to gla­so­va, a So­ci­ja­lis­tič­ki po­kret za in­te­gra­ci­ju Pe­tri­ta Va­si­li­ja 15,13 pos­to.

Do­bar i s Vu­či­ćem

Edi Ra­ma, ko­ji je na proš­lim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2013. osvo­jio 64 zas­tup­nič­ka mjes­ta, na ovim će iz­bo­ri­ma do­bi­ti naj­ma­nje 75 man­da­ta od ukup­no 140 ko­li­ko ih ima u par­la­men­tu. Po sve­mu su­de­ći, ia­ko mu to ne­će bi­ti po­treb­no, vla­du će po­nov­no sas­ta­vi­ti sa So­ci­ja­lis­tič­kim po­kre­tom za in­te­gra­ci­ju. Ne­ma sum­nje da je Edi Ra­ma pos­tao li­der svih Al­ba­na­ca što do sa­da ni­je us­pje­lo ni­jed­nom pre­mi­je­ru. Ima ve­li­ki utje­caj na ko­sov­ske i ma­ke­don­ske Al­ban­ce, što do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da je us­pio pri­bli­ži­ti al­ban­ske stran­ke u Ma­ke­do­ni­ji, ko­je su, ia­ko raz­li­či­tih sta­vo­va, pot­pi­sa­le al­ban­sku plat­for­mu upra­vo u nje­go­voj pri­sut­nos­ti u Ti­ra­ni. Edi Ra­ma vješt je po­li­ti­čar. Ia­ko su uvi­jek vi­so­ke ten­zi­je iz­me­đu Al­ba­na­ca i Sr­ba, us­pio je us­pos­ta­vi­ti iz­u­zet­no do­bar od­nos s biv­šim pre­mi­je­rom i no­vim pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem. Is­to ta­ko, u iz­u­zet­no je do­brim od­no­si­ma s ma­ke­don­skim pre­mi­je­rom Zo­ra­nom Za­evom kao i s Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem. Svi ko­ji ga zna­ju ka­žu da upra­vo Edi Ra­ma u ru­ka­ma dr­ži sve kon­ce ka­da su u pi­ta­nju Al­ban­ci na Bal­ka­nu – go­to­vo svi ga sma­tra­ju svo­jim vo­đom. Ra­ma, al­ban­ski ka­to­lik, uži­va ve­li­ko po­vje­re­nje u zem­lji gdje je 70 pos­to mus­li­ma­na (20 pos­to je pra­vos­la­va­ca i 10 pos­to ka­to­li­ka).

Umjet­nik i di­na­mo­vac

Edi Ra­ma (52) naj­ži­vo­pis­ni­ji je po­li­ti­čar s Bal­ka­na. Spor­taš je i umjet­nik, ali i kon­tro­ver­zan. Ra­ma je ro­đen u Ti­ra­ni kao di­je­te poz­na­tog al­ban­skog ki­pa­ra Kris­taqa Ra­me i nje­go­ve su­pru­ge Ane­te, jed­ne od pr­vih že­na sto­ma­to­lo­ga u Al­ba­ni­ji. Kao ti­nej­džer vi­sok dva me­tra za­igrao je ko­šar­ku za ti­ran­ski Di­na­mo. Uz sport, otac ga je us­mje­rio pre­ma umjet­nos­ti pa je za­vr­šio li­kov­nu aka­de­mi­ju, obja­vio ne­ko­li­ko knji­ga, a po­tom po­čeo pre­da­va­ti na sve­uči­li­štu u Ti­ra­ni. Oti­šao je u Pa­riz i po­čeo pi­sa­ti os­vr­te na sta­nje u Al­ba­ni­ji, ko­je je objav­lji­va­lo ne­ko­li­ko ti­ran­skih no­vi­na. Nje­go­vi tek­s­to­vi bili su ja­ko kri­tič­ni pre­ma ta­daš­njem po­li­tič­kom vr­hu ko­ji je vo­dio sta­ri ko­mu­nis­tič­ki ka­dar i pred­sjed­nik Sa­li Be­ri­sha. Ka­da je Be­ri­sha 1997. iz­gu­bio iz­bo­re, no­vi pre­mi­jer Fa­tos Na­no Ra­mu je pos­ta­vio za mi­nis­tra kul­tu­re. Na­kon dvi­je go­di­ne Ra­ma je iz­a­bran za gra­do­na­čel­ni­ka Ti­ra­ne i dos­lov­no je pre­po­ro­dio grad. Pr­va su­pru­ga bi­la mu je poz­na­ta glu­mi­ca Ma­til­da Ra­ma, od ko­je se ra­zveo, a po­tom se ože­nio Lin­dom. Zem­lje re­gi­je na­da­ju se da će po­nov­ni iz­bor Edi­ja Ra­me za pre­mi­je­ra Al­ba­ni­je sti­ša­ti re­to­ri­ku ve­li­ke Al­ba­ni­je jer vje­ru­ju da je ona ko­ri­šte­na sa­mo u pre­diz­bor­ne svr­he.

Pre­ma pr­vim re­zul­ta­ti­ma, Ra­ma će ima­ti nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu u ti­ran­skom par­la­men­tu, a De­mo­krat­ska stran­ka Lul­zi­ma Ba­she os­ta­je naj­ja­ča opor­be­na sna­ga 75/140

Zem­lje re­gi­je na­da­ju se da će po­nov­ni iz­bor Edi­ja Ra­me za pre­mi­je­ra Al­ba­ni­je sti­ša­ti re­to­ri­ku ve­li­ke Al­ba­ni­je vje­ru­ju­ći ka­ko je ona ko­ri­šte­na sa­mo u pre­diz­bor­ne svr­he

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.