Ana Br­na­bić: Go­vo­re mi da sam fi­kus, ike­ba­na...

No­va man­da­tar­ka sr­bi­jan­ske vla­de su­tra, na Vi­dov­dan, pred­stav­lja pro­gram zas­tup­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VU­KO­VAR

Bit će za­nim­lji­vo pra­ti­ti i Vu­či­ćev po­kus u ko­jem će Br­na­bić bi­ti za­du­že­na za gos­po­dar­stvo dok će Da­čić vo­di­ti vanj­sku po­li­ti­ku Su­tra, na ve­li­ki sr­bi­jan­ski blag­dan Vi­dov­dan, ko­ji se obi­lje­ža­va 28. lipnja, Ana Br­na­bić obra­tit će se zas­tup­ni­ci­ma Skup­šti­ne Sr­bi­je i tom pri­li­kom pred­sta­vit će plan ra­da Vla­de ko­joj će bi­ti na če­lu. Zas­tup­ni­ci Skup­šti­ne do­ni­jet će od­lu­ku pre­ma ko­joj će Vla­da Sr­bi­je do­bi­ti dva no­va mi­nis­tar­stva, Mi­nis­tar­stvo europ­skih in­te­gra­ci­ja i Mi­nis­tar­stvo zaštite oko­li­ša, pa će broj mi­nis­tar­sta­va na­ras­ti na 18. S dva no­va mi­nis­tar­stva Sr­bi­ja se pri­bli­ža­va­ju stan­dar­di­ma EU. Pri to­me ne­ke po­seb­no sme­ta či­nje­ni­ca što će do­sa­daš­nji Ured za europ­ske in­te­gra­ci­je pre­ras­ti u mi­nis­tar­stvo jer to, ka­ko na­vo­de, go­vo­ri o pot­pu­nom pri­bli­ža­va­nju Sr­bi­je EU.

U EU za 10 go­di­na

Upra­vo je pri­bli­ža­va­nje Sr­bi­je EU je­dan od glav­nih ci­lje­va ko­je je pred Br­na­bić pos­ta­vio Alek­san­dar Vu­čić. – Moj osob­ni pri­ori­tet bit će ve­ći rast BDP-a, us­pješ­no za­klju­či­va­nje sed­mog aran­žma­na s MMFom, kao i cje­lo­kup­nog aran­žma­na te da­lje una­p­rje­đe­nje po­zi­ci­je Sr­bi­je na Do­ing biz­nis lis­ti Svjet­ske ban­ke jer to po­ka­zu­je re­for­me u mno­go sfe­ra od gra­đe­vin­skih do­zvo­la, pre­ko pra­vo­su­đa, do bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je. To je do­bar ok­vir u ko­jem tre­ba­mo pra­ti­ti da­lji ra­zvoj. Ba­vit ću se i pi­ta­nji­ma ko­ji­ma sam bi­la po­sve­će­na kao mi­nis­tri­ca kao što je efi­kas­na uprava – rek­la je Br­na­bić. Do­da­la je i ka­ko će se nje­na Vla­da tru­di­ti da se dr­že fi­nan­cij­ske dis­ci­pli­ne ko­ja je uve­de­na, ali i da će se po­sve­ti­ti pro­na­la­že­nju ras­ta u ne­kim oblas­ti­ma ko­je do sa­da Sr­bi­ja ni­je bi­la pre­poz­na­la po­put di­gi­ta­li­za­ci­je, po­zi­ci­oni­ra­nja Sr­bi­je kao des­ti­na­ci­je za film­sku in­dus­tri­ju… Ipak, do pu­no­prav­nog člans­tva Sr­bi­je u EU po­ći će još pu­no vre­me­na što je po­t­vr­dio i aus­trij­ski di­plo­ma­ta Wol­f­gang Pe­trit­s­ch ko­ji je re­kao ka­ko je pri­jem Bal­ka- na u EU mo­guć za de­set go­di­na. – U me­đu­vre­me­nu važ­na je bli­ža su­rad­nja ze­ma­lja u re­gi­ji u ko­jem je Sr­bi­ja je­dan od fak­to­ra sta­bil­nos­ti. Zbog svoje ve­li­či­ne i eko­nom­skog zna­ča­ja Sr­bi­ja ima mno­go od­go­vor­nos­ti za re­gi­onal­nu si­gur­nost, a sta­bi­lan Za­pad­ni Bal­kan je ne­mo­guć bez nje­ne po­sve­će­nos­ti – re­kao je Pe­trit­s­ch. Pred Sr­bi­jom je in­te­re­sant­no raz­dob­lje gdje će bi­ti za­nim­lji­vo pra­ti­ti ka­ko će jed­na nes­tra­nač­ka i pri to­me dek­la­ri­ra­na LGBT oso­ba bi­ti pre­poz­na­ta kao pre­mi­jer­ka. – Kri­ti­zi­ra­li su me da sam fi­kus, ike­ba­na, Mir­ko Cvet­ko­vić, i ču­la sam i... Ide­mo da­lje“, po­ru­či­la je Br­na­bić gos­tu­ju­ći na TV Pink.

Bruxelles ili Mo­sk­va

Bit će za­nim­lji­vo pra­ti­ti i Vu­či­ćev eks­pe­ri­ment u ko­jem će Br­na­bić bi­ti pre­mi­jer­ka i za­du­že­na za gos­po­dar­stvo dok će Da­čić vo­di­ti vanj­sku po­li­ti­ku dr­ža­ve. To bi mogao bi­ti i pro­blem jer je Br­na­bić pro­za­pad­no ori­jen­ti­ra­na dok je Da­čić čo­vjek od po­vje­re­nja Mo­sk­ve.

Kri­ti­zi­ra­li su me da sam fi­kus, ike­ba­na, Mir­ko Cvet­ko­vić, i ču­la sam i... Ide­mo da­lje“, po­ru­či­la je Br­na­bić gos­tu­ju­ći na TV Pink Ured za europ­ske in­te­gra­ci­je pre­ras­ta u mi­nis­tar­stvo što jas­no po­ka­zu­je smjer Sr­bi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.