Bri­tan­ska će pre­mi­jer­ka May da­ti mi­li­jar­du fun­ti da se za­dr­ži na vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - To­mis­lav Kras­nec re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net BRUXELLES

Spo­ra­zum sa sje­ver­no­ir­skim DUP-om bio je je­di­ni na­čin os­tan­ka na vlas­ti na­kon što je na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma iz­gu­bi­la ve­ći­nu ko­ju je ima­la Za 10 zas­tup­nič­kih ru­ku, bez ko­jih ne­ma ve­ći­nu u par­la­men­tu u Wes­t­mins­te­ru, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May ju­čer je obe­ća­la pla­ti­ti mi­li­jar­du fun­ti. De­set sje­ver­no­ir­skih zas­tup­ni­ka iz Dem­krat­ske uni­onis­tič­ke stran­ke (DUP) po­dr­ža­vat će vla­du pre­mi­jer­ke May, ko­ja će za­uz­vrat us­mje­ri­ti do­dat­nih mi­li­jar­du fun­ti u Sje­ver­nu Ir­sku u slje­de­će dvi­je go­di­ne, do­go­vo­re­no je spo­ra­zu­mom pot­pi­sa­nim ju­čer u Lon­do­nu. DUP-ov­ci će gla­sa­ti za Kra­lji­čin go­vor ovo­ga tjed­na, ne­će ima­ti pred­stav­ni­ka u sa­moj vla­di, ali po­dr­ža­vat će vla­du u svim gla­sa­nji­ma o pro­ra­ču­nu, na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti i za­ko­no­dav­s­tvu ko­je se ti­če Brexi­ta, od­nos­no iz­la­ska Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva iz Europ­ske uni­je. – Na­še stran­ke di­je­le mno­ge za­jed­nič­ke vri­jed­nos­ti – rek­la je pre­mi­jer­ka May. Na­kon 18 da­na ne­iz­vjes­nih pre­go­vo­ra, DUP-ov­ci su se obve­za­li po­dr­ža­va­ti Mayi­či­nu ide­ju “tvr­dog” Brexi­ta ko­ja po­dra­zu­mje­va i na­pu­šta­nje je­dins­tve­nog tr­ži­šta i ca­rin­ske uni­je s EU. Spo­ra­zum s DUP-ov­ci­ma bio je prak­tič­ki je­di­ni na­čin za odr­ža­va­nje pre­mi­jer­ke May na vlas­ti na­kon što je na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma iz­gu­bi­la ap­so­lut­nu ve­ći­nu ko­ju je ima­la prije ras­pi­si­va­nja tih izbora. Ne­ki od li­de­ra os­ta­lih dr­ža­va ko­je či­ne Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo žes­to­ko su kri­ti­zi­ra­li spo­ra­zum. – To je ne­pri­hvat­lji­vo, do­dat­no sla­bi Uje­di­nje­no Kra­ljes­tvo i sko­ro pa ubi­ja ide­ju po­šte­nog fi­nan­ci­ra­nja na­ci­ja i re­gi­ja u UK-u – re­kao je pre­mi­jer Wa­le­sa Carwyn Jo­nes, ina­če član la­bu­ris­ta ko­ji su oporba u par­la­men­tu u Wes­t­mins­te­ru. Li­der la­bu­ris­ta Je­remy Cor­byn oci­je­nio je ka­ko spo­ra­zum Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke i DUP-a ni­je u na­ci­onal­nom in­te­re­su UK-a: - Ni­je u na­ci­onal­nom, ne­go is­klju­či­vo u in­te­re­su Mayi­či­ne stran­ke da os­ta­nu na vlas­ti – re­kao je Cor­byn. Škot­ska pre­mi­jer­ka Ni­co­la Stur­ge­on na­zva­la je spo­ra­zum “ne­po­šte­nim” pre­ma Škot­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.