Čim za­gr­mi, u na­še do­mo­ve iz­li­je se ci­je­la ka­na­li­za­ci­ja

Jed­nom go­diš­nje u Sve­toj Kla­ri mi­je­nja­ju se par­ke­ti i na­mje­štaj

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Glavni je pro­blem ukra­de­ni ven­til u ka­na­li­za­ci­ji, a to će se ri­je­ši­ti, obe­ćao je no­vi pred­sjed­nik Grad­ske če­t­vr­ti, čim se Vi­je­će kons­ti­tu­ri­ra Čim se na­obla­či, u Hor­va­to­voj po­či­nje pa­ni­ka. Pos­tav­lja­ju se dodatni pra­go­vi, pri­pre­ma­ju kan­te i kr­pe, a u ru­ke se auto­mat­ski uzi­ma­ju te­le­fo­ni na ko­ji­ma je broj 193 na br­zom bi­ra­nju. Sve mje­re po­du­ze­li su u Sve­toj Kla­ri i prek­si­noć, ali po­mo­glo ni­je. Tri­de­set cen­ti­me­ta­ra vo­de u ku­ća­ma, objas­ni­li su ju­čer sta­na­ri u Hor­va­to­voj, zna­či po­nov­no mi­je­nja­nje par­ke­ta i na­mje­šta­ja.

Sli­je­va im se iz okol­nih uli­ca

– Ra­di­mo to jed­nom go­diš­nje mi­ni­mal­no, a rje­še­nje jed­nos­tav­no ne­ma­mo. Do prije pet go­di­na ni­jed­nom ni­smo ima­li pro­ble­ma, a sad pri sva­koj ve­ćoj ki­ši ima­mo pu­nu ku­ću vo­de. Uš­la je u sve pros­to­ri­je, pod kre­ve­tom je čak ima­mo – objaš­nja­vao nam je ju­čer Ne­boj­ša Mi­tro­vić dok se, sa svo­jom obi­te­lji, rje­ša­vao po­s­ljed­njih os­ta­ta­ka ki­še iz ku­hi­nje. Mnoš­tvo kr­pa i ruč­ni­ka su­ši­lo se na nje­go­voj te­ra­si jer su ci­je­lu noć uku­ća­ni pro­ve­li po­ku­ša­va­ju­ći is­u­ši­ti svoj dom. Uz kr­pe, sta­ja­li su i be­ton­ski blo­ko­vi jer Mi­tro­vi­ći­ma je dos­ta če­ka­nja. – Pi­sa­li smo svi­ma. Mjes­nom od­bo­ru, Grad­skoj če­t­vr­ti, Gra­du Za­gre­bu, no­si­li fo­to­gra­fi­je. Ovog smo pu­ta, osim va­tro­ga­sa­ca, na in­ter­ven­ci­ju po­zva­li i po­li­ci­ju. Ne zna­mo ho­će li nam to išta po­mo­ći, ali u slu­ča­ju da ne­će, po­mo­ći će­mo si sa­mi. Be­ton­ski zid oko sa­daš­nje ogra­de, na­da­mo se, barem će do­nek­le za­dr­ža­ti vo­du slje­de­ći put – ka­zao je Ne­boj­ša Mi­tro­vić, a nje­go­va su­sje­da An­ki­ca Pe­tr­lić objas­ni­la ka­ko je glavni pro­blem uli­ce či­nje­ni­ca da je na ni­žoj ra­zi­ni od okol­nih, pa se kiš­ni­ca iz njih sli­je­va iz­rav­no nji­ma u dvo­ri­šta.

Pr­vi su na re­du

Ka­na­li­za­ci­ja pos­to­ji, rek­la je, ali već go­di­na­ma ne­ma ne­po­vrat­nog ven­ti­la ko­ji ina­če do­pu­šta pro­tok u jed­nom smje­ru, u ovom slu­ča­ju, od Hor­va­to­ve. – Na­vod­no je ukra­den prije ne­ko­li­ko go­di­na i jed­nos­tav­no ni­ka­ko da ga se za­mi­je­ni. Ko­ji je raz­log to­me, ne zna­mo – rek­la nam je na “do­ra­đe­nom” pra­gu ku­će An­ki­ca Pe­tr­lić dok je pros­to­ri­je u pri­zem­lju proz­ra­či­va­la ne bi li se bar ma­lo ri­je­ši­la mi­ri­sa vla­ge. Da za­is­ta obi­te­lji u Hor­va­to­voj tek zbog ven­ti­la ima­ju šte­te od ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na, po­t­vr­dio je i pred­sjed­nik Grad­ske če­t­vr­ti No­vi Za­greb – za­pad Ja­dran­ko Ba­tu­rić. – Ne može ga se tek ta­ko pos­ta­vi­ti jer pos­to­je ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si, a i sa­ma ka­na­li­za­ci­ja je pot­ka­pa­ci­ti­ra­na – re­kao je Ba­tu­rić, pa obe­ćao da će pro­blem Hor­va­to­ve bi­ti pr­vi na re­du za rje­ša­va­nje kad se u če­t­vr­tak služ­be­no kons­ti­tu­ira Vi­je­će če­t­vr­ti.

30 cen­ti­me­ta­ra Vo­de do po­lo­vi­ce ka­uča u dnev­noj so­bi imao je Ne­boj­ša Mi­tro­vić (li­je­vo), a prek­si­noć je upo­moć zvao va­tro­gas­ce (go­re)

Čis­ti­li ci­je­lu noć Ruč­ni­ci i kr­pe su­ši­le su se ju­čer is­pred ku­ća u Kla­ri

“Dodatni” pra­go­vi An­ki­ci Pe­tr­lić vo­da je uš­la i pre­ko “pre­pre­ka”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.