OD­LA­ZI NUN­CIJ ZA ČIJEG JE MAN­DA­TA IMENOVANO 9 NO­VIH BI­SKU­PA U HR­VA­TA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & analize - Jo­zo Pav­ko­vić

Sto­ti­ne uzva­ni­ka ve­če­ras će u Za­gre­bu za­hva­li­ti apos­tol­skom nun­ci­ju Ale­ssan­dru D’Er­ri­cu na nje­go­voj pe­to­go­diš­njoj služ­bi u Hr­vat­skoj. Me­đu uzva­ni­ci­ma na Ksa­ve­ru bit će i broj­no iz­as­lans­tvo iz BiH. U toj dr­ža­vi bio je šest go­di­na. Ta­da je bio za­du­žen i za Cr­nu Go­ru. Ukup­no vi­še od je­da­na­est go­di­na bio je s Hr­va­ti­ma. Nje­go­va dva man­da­ta os­tat će upam­će­na po broj­nim do­ga­đa­ji­ma. Ti­je­kom služ­be nun­ci­ja D’Er­ri­ca u Hr­vat­skoj ime­no­va­na su pe­to­ri­ca bi­sku­pa (Hra­nić, Pe­ta­njek, Bog­dan, Ro­gić, Kri­žić), a u BiH če­tvo­ri­ca (Vuk­šić, Se­mren, Ku­tle­ša i Ra­jić). Pos­tig­nu­ti su broj­ni spo­ra­zu­mi iz­me­đu dr­žav­nih vlas­ti, po­put onih u RH iz­me­đu Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Druž­be Isu­so­ve i dr­žav­nog Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, te­melj­nih ugovora Sve­te Sto­li­ce s BiH i s Cr­nom Go­rom, Ugovora o os­nut­ku Voj­nog or­di­na­ri­ja­ta u BiH. Po­ku­ša­vao je unu­tar­cr­k­ve­ne pro­ble­me rje­ša­va­ti do­go­vo­rom, kom­pro­mi­som. U tom smis­lu za­la­gao se za rad Mje­šo­vi­tog po­vje­rens­tva hr­vat­skih i sr­p­skih struč­nja­ka za po­nov­no za­jed­nič­ko iš­či­ta­va­nje ulo­ge li­ka bla­že­no­ga Aloj­zi­ja Ste­pin­ca, kao i us­pos­ta­vu Me­đu­na­rod­nog po­vje­rens­tva o Me­đu­gor­ju. U obje dr­ža­ve stvo­rio je pri­ja­telj­ske od­no­se s ci­vil­nim i vjer­skim vlas­ti­ma, a sve u funk­ci­ji bolje me­đu­vjer­ske, me­đu­na­ci­onal­ne, pa čak i me­đus­tra­nač­ke to­le­ran­ci­je. Ale­ssan­dro D’Er­ri­co ni­je obič­ni di­plo­mat. On u sva­ki po­sao uno­si emo­ci­ju. Kao ta­kav, ste­kao je broj­ne pri­ja­te­lje. I po­ne­kog opo­nen­ta. Sto­ga će mu ras­ta­nak s Hr­va­ti­ma bi­ti te­žak, bo­lan. Po­seb­no je u sr­cu no­sio Hr­va­te iz BiH. Na jed­noj ve­če­ri na Žum­ber­ku, ka­da smo raz­go­va­ra­li o ak­tu­al­nim pri­li­ka­ma u RH, on me suz­nih oči­ju pi­tao: “Do­bro, Jo­zo, mi će­mo ov­dje u Hr­vat­skoj ne­ka­ko ri­je­ši­ti pro­ble­me, ali što će bi­ti s na­ma u BiH?”. Ta­da sam shva­tio – on ni­je stra­nac, on je je­dan od nas. Ko­ji se pot­pu­no po­is­to­vje­tio s pat­nja­ma hr­vat­sko­ga na­ro­da. Vje­ro­jat­no se ni­ka­da ne­će doz­na­ti što je sve do­bro­ga ura­dio za Hr­va­te. Oso­bi­to u BiH. U po­ne­kad bez­iz­laz­nim si­tu­aci­ja­ma, ka­da se či­ni­lo da smo u pot­pu­nom mra­ku, on ni­je dao vje­tru da uga­si svi­je­ću. O nun­ci­je­vih 11 go­di­na s Hr­va­ti­ma mo­gle bi se pi­sa­ti knji­ge i knji­ge. Mi iz Ve­čer­nja­ka na­pi­sa­li smo dvi­je. Jed­nu “In ho­no­rem” ka­da je za­vr­šio man­dat u BiH, a dru­gu “Pri­ja­telj Hr­vat­ske” ko­ja iz ti­ska iz­la­zi da­nas. Ve­če­ras će, u nje­go­vu čast, na Ksa­ve­ru bi­ti da­ro­va­na uzva­ni­ci­ma. Za­jed­no s mo­jom knji­gom “Ured­ni­kov pe­čat” ko­ju sam ta­ko­đer na­pi­sao na nun­ci­jev po­ti­caj. Eto, i mo­je ko­lum­ne, a po­tom i knji­ga o po­lo­ža­ju bh. Hr­va­ta ne­ki su od plo­do­va nje­go­ve stra­te­gi­je. Na­dam se ka­ko će Hr­va­ti zna­ti ci­je­ni­ti D’Er­ri­co­ve zas­lu­ge. On zas­lu­žu­je bi­ti naš po­čas­ni gra­đa­nin. Valj­da će­mo ga pro­gla­si­ti, da­ti ime uli­ci po nje­mu, sje­ti­ti ga se u mo­li­tva­ma... Ako bu­de ne­za­hval­nih, nun­cij će i to ra­zu­mje­ti. Upoz­nao je hr­vat­ski jal. Si­gu­ran sam da će i na svo­joj no­voj služ­bi na Mal­ti i u Li­bi­ji lo­bi­ra­ti i mo­li­ti se za Hr­va­te jer ne­ri­jet­ko se či­ni ka­ko nam sa­mo Bog može po­mo­ći u prev­la­da­va­nju unu­tar­njih su­ko­ba ili se, po­put onih u BiH, iz­bo­ri­ti za rav­no­prav­nost s dru­gim na­ro­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.