Ži­vio an­ti­fa­ši­zam, ali Ti­to mo­ra pas­ti!

Ti­tov re­žim for­ma­ti­rao je “hr­vat­sku sti­je­nu” zva­nu Vla­do Go­to­vac, to si­dri­šte slo­bo­de, mo­ra­la, po­sve­će­nos­ti do­mo­vi­ni i osje­ća­ju za raz­li­či­tos­ti. Da je pa­me­ti i čo­vje­ko­ljub­lja naj­ljep­ši hr­vat­ski trg do­bio bi ime po tom ve­li­ka­nu hr­vat­sko­ga du­ha ko­ji sa­vr­šen

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Kak­va prin­ci­pi­jel­nost! Na­kon što je pod ja­kom do­zom nos­tal­gič­ne po­eti­ke za­bo­ra­vio sve lo­še što je ra­dio ko­mu­nis­tič­ki vla­dar s pom­poz­nom ti­tu­lom či­je ime no­si naj­ljep­ši hr­vat­ski trg, Da­vor Ber­nar­dić s jed­na­kim ža­rom i do­vit­lji­voš­ću stao nas je bra­ni­ti od ver­bal­nog de­lik­ta. Tko bolje od ne­ko­ga tko se i u 21. sto­lje­ću na eu­rop­skom tlu di­vi to­ta­li­ta­ris­tič­kom du­hu Jo­si­pa Bro­za Ti­ta, zna što zna­či kad se “Hr­vat­skom ši­ri strah da se po­nov­no uvo­di ver­bal­ni de­likt”. I to sa­da zbog pri­jet­nji kla­njem i ubi­ja­njem pre­mi­je­ra i bi­sku­pa, a ne kad je u man­da­tu mi­nis­tra Ran­ka Os­to­ji­ća zbog nje­mu upu­će­nih pri­jet­nji na Fa­ce­bo­oku 2013. pri­tvo­ren član udru­ge Pra­ved­nik, a za­tim i 47-go­diš­nja že­na. Do tak­vo­ga je za­ključ­ka sa­da mogao do­ći uis­ti­nu sa­mo net­ko stu­di­ozan po­put Ber­nar­di­ća u pro­uča­va­nju li­ka i dje­la ko­mu­nis­tič­ko­ga dik­ta­to­ra, čija je jed­na od te­ko­vi­na, briž­no ču­va­na sve do slo­ma Ju­gos­la­vi­je, bio upra­vo de­likt go­vo­ra i miš­lje­nja. Do­volj­no je spo­me­nu­ti ulo­gu Ti­to­va re­ži­ma u for­ma­ti­ra­nju “hr­vat­ske sti­je­ne” zva­ne Vla­do Go­to­vac, tog si­dri­šta slo­bo­de, mo­ra­la, po­sve­će­nos­ti do­mo­vi­ni i osje­ća­ju za raz­li­či­tos­ti. Da je pa­me­ti i

Re­fe­ren­dum o mar­ša­lu Ti­tu bio je sa­vr­šen na­čin da se traj­no sa­ču­va spo­men na ju­go­ko­mu­nis­tič­ko­ga im­pe­ra­to­ra, jer ne­ma go­to­vo ni­kak­ve šan­se da vi­še od po­treb­nih 345.000 Za­grep­ča­na za­ni­ma to ime

čo­vje­ko­ljub­lja naj­ljep­ši hr­vat­ski trg do­bio bi ime po tom ve­li­ka­nu hr­vat­sko­ga du­ha. On spa­ja ide­ale i stra­ho­ve hr­vat­ske lje­vi­ce te mu­če­niš­tvo i ra­zo­ča­re­nja do­mo­ljub­ne des­ni­ce, te sa­vr­še­no sljub­lju­je ele­men­te umjet­nos­ti i prav­de, slo­bo­de i od­go­vor­nos­ti, ko­ji na tom tr­gu sto­lje­ći­ma sto­lu­ju pos­to­ja­no po­put Go­tov­ca. Tko bi bolje od nje­ga bra­nio bo­je tog tr­ga! Dra­ža mu je bi­la slo­bo­da u za­tvor­skoj će­li­ji od one nuđene mu pod uvje­tom da se odrek­ne svo­ga sta­va. Hr­vat­ski Vol­ta­ire bio je u sta­nju do svoje smr­ti bra­ni­ti svoje pra­vo da ka­že što mis­li. Zna­ju­ći što mu se spre­ma, u svo­me je dnev­ni­ku 2. pro­sin­ca 1971. za­pi­sao: “Ču­vaj­te mi Hr­vat­sku od ni­skos­ti i mrž­nje”. I na­kon to­li­ko go­di­na i to­li­ko mi­je­na i da­nas ta­ko snaž­no, dojm­lji­vo i ži­vot­no. Pi­šu­ći ka­ko je li­šen i os­nov­nih pra­va na sa­mo­za­šti­tu, Go­to­vac je za­pi­sao da Hr­vat­ska tre­ba bi­ti sva­ko­me mo­der­na, slo­bod­na do­mo­vi­na “a Ti­to tvr­di da že­lim dr­ža­vu Pa­ve­li­će­va ti­pa. To je i kao re­vo­lu­ci­onar­nost pre­vi­še”. Is­tom me­to­dom i mo­der­ni ti­to­is­ti op­tu­žu­ju za re­vi­zi­oni­zam one ko­ji tra­že pro­mje­nu ime­na naj­ljep­šeg hr­vat­skog tr­ga. Ti­to jest kon­tro­verz­na lič­nost svjet­ske po­vi­jes­ti. Ne­ka su nje­go­va dje­la ve­li­ka u svjet­skim raz­mje­ri­ma, prije sve­ga to što je bio na če­lu an­ti­fa­šis­tič­kog po­kre­ta. Čak i kad bi zlo­či­ne u ra­tu i po­ra­ću pri­pi­sa­li ono­dob­nom rat­nom mo­ra­lu ko­ji se svo­dio na to da po­bjed­ni­ci pi­šu po­vi­jest, zbog po­to­ma­ka žr­ta­va tih zlo­či­na, i ovo­dob­nog od­no­sa pre­ma sva­či­jem ži­vo­tu, ne­pri­mje­re­no je i kroz sim­bo­li­ku ime­no­va­nja tr­ga ve­li­ča­ti tak­vo an­ti­ci­vi­li­za­cij­sko pos­tu­pa­nje. Mo­ral­no je ne­do­pus­ti­vo da­nas sla­vi­ti sa­vez­nič­ko bom­bar­di­ra­nje Dre­sde­na ili atom­ske bom­be na Hi­ro­ši­mu i Na­ga­sa­ki. U pro­tiv­nom, ot­kud nam pra­vo da su­di­mo bi­lo ko­jem hr­vat­skom bra­ni­te­lju u Do­mo­vin­skom ra­tu i ni­je li on­da toč­no da onaj tko se bra­ni ne može po­či­ni­ti zlo­čin. Ne­ke od he­ro­ja Do­mo­vin­sko­ga ra­ta hr­vat­ska prav­na dr­ža­va je osu­di­la i odu­ze­la im je or­de­nje i či­no­ve. Je­dan od njih s 19 go­di­na je oti­šao ra­to­va­ti i u do­bi kad ne­ki još ni­ti ne odras­tu pos­tao je za­po­vjed­nik i, po­gri­je­šio je, u rat­nim okol­nos­ti­ma. Za­što smo mu on­da su­di­li, ako opra­šta­mo Ti­tu sve što je u mi­ru ra­dio kao zreo, odras­tao i od­go­vo­ran li­der. Ti­to uz to ima na du­ši sve one žr­tve kr­še­nja te­melj­nih ljud­skih pra­va kroz 35 go­di­na svoje vla­da­vi­ne, uklju­ču­ju­ći i pra­va na ži­vot onih ko­je je ju­gos­la­ven­ski re­žim lik­vi­di­rao jer su dru­ga­či­je mis­li­li. Ako Ti­tu mo­že­mo opros­ti­ti sav onaj kra­ljev­ski kič po nje­go­vim so­ci­ja­lis­tič­kim dvo­ri­ma, vi­le, jah­te, voz­ni park od, ka­ko su za­bi­lje­ži­li kro­ni­ča­ri, 234 Mer­ce­de­sa, Rol­ls Royce, Ca­dil­la­ce..., za­što on­da sa­da su­di­mo oni­ma ko­ji su u od­no­su na Ti­ta “ja­mi­li si­ću”. Ne bi li i po nji­ma on­da tre­ba­lo na­zva­ti barem ne­ku sli­je­pu uli­cu. Uos­ta­lom, tre­ba se pi­ta­ti i ni­je li Ti­to­va du­hov­na os­tav­šti­na i obi­čaj da za po­li­tič­ke vo­đe vo­li­mo bi­ra­ti one ko­ji se zna­ju sna­ći za se­be i svoje bliž­nje. Sto­ga, ži­vio an­ti­fa­ši­zam, ali Ti­to mo­ra pas­ti! Re­fe­ren­dum o mar­ša­lu Ti­tu kao iz­raz “vo­lje na­ro­da” bio je sa­vr­šen na­čin da se traj­no sa­ču­va spo­men na ju­go­ko­mu­nis­tič­ko­ga im­pe­ra­to­ra, jer ne­ma šan­se da vi­še od po­treb­nih 50 pos­to Za­grep­ča­na (vi­še od 345.000) za­ni­ma “ru­še­nje” Ti­ta ili ka­ko bi to bi­lo pre­do­če­no – an­ti­fa­šiz­ma. To­li­ko ih ni­je iz­aš­lo ni na pro­tek­le lo­kal­ne iz­bo­re, pa i za re­fe­ren­dum o bra­ku bi­lo ih je 49,17 %, a 55,13 % za re­fe­ren­dum o pris­tu­pa­nju EU. Uos­ta­lom, tak­vo bi pi­ta­nje Us­tav­ni sud u cilju zaštite žr­ta­va Ti­to­va re­ži­ma, tre­bao za­bra­ni­ti, kao što se svo­je­dob­no po­zvao na te­melj­ne vred­no­te us­tav­no­ga po­ret­ka za­bra­nju­ju­ći da iz­bor­ne lis­te no­si osu­đe­ni rat­ni zlo­či­nac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.