Že­li­mo li svijet ko­ji bo­les­ne bez nov­ca tre­ti­ra ka­ko lo­po­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Tre­ba mi no­va so­fa. U tr­go­vi­ni na­la­zim ne­što što mi ap­so­lut­no od­go­va­ra, ali ima jed­na ve­li­ka ne­vo­lja! Ja si taj sa­vr­še­ni ko­mad na­mje­šta­ja ne mo­gu pri­ušti­ti. Nov­ca ne­mam, ne da­ju ni na ra­te. To je ro­ba iz­van mog fi­nan­cij­skog do­se­ga. Ne spa­dam u ni­šu za ko­ju je ta ro­ba pro­izve­de­na. Pri­ča dru­ga ni­je ta­ko jed­nos­tav­na kao ova s ka­učem. Ri­ječ je o dje­te­tu obo­lje­lom od ri­jet­kog tu­mo­ra. Pos­to­ji li­jek ko­ji on na­suš­no tre­ba, ali taj li­jek je ro­ba ko­ju on ne može pla­ti­ti. Ni­je u nje­go­vu fi­nan­cij­skom do­se­gu. Strašna je i okrut­na ova us­po­red­ba ka­uča i spa­so­nos­nog li­je­ka, no u da­naš­njem svi­je­tu i jed­no i dru­go su ro­ba ko­ja se na­la­zi na tr­ži­štu i ima svo­ju ci­je­nu. Na­rav­no, ja ću odus­ta­ti od svo­ga ide­al­nog ka­uča i ku­pi­ti ne­što znat­no jef­ti­ni­je, no ka­da je ži­vot u pi­ta­nju, jef­ti­ni sup­s­ti­tu­ti ni­su op­ci­ja. Mno­gi kon­zer­va­tiv­ni po­li­ti­ča­ri i mis­li­oci di­ljem svi­je­ta, a po­go­to­vo u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma, sma­tra­ju da pra­vo na li­je­če­nje i naj­bo­lje dos­tup­ne li­je­ko­ve ni­je jed­no od te­melj­nih ljud­skih pra­va, ne­go ne­što što tre­ba pla­ti­ti kao svu dru­gu ro­bu na tr­ži­štu. Ako ne ra­diš do­volj­no i ne za­ra­đu­ješ do­volj­no nov­ca, ka­žu oni, li­je­če­nje ni­je ne­što što bi ti tre­bao pla­ti­ti net­ko dru­gi, pa bi­la to i dr­ža­va. Iza tak­ve na­opa­ke i u ve­li­koj mje­ri ne­ljud­ske fi­lo­zo­fi­je sto­ji i ame­rič­ki pred­sjed­nik Trump, ia­ko su znans­tve­ni­ci iz­ra­ču­na­li da će na­kon Trum­po­va po­ho­da na dos­tup­no zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje bez nje­ga os­ta­ti naj­ma­nje 23 mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca i da će ih naj­ma­nje 45.000 go­diš­nje ne­po­treb­no umri­je­ti za­to što ne­ma­ju ni osi­gu­ra­nje, ni no­vac za li­je­če­nje i li­je­ko­ve. Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Ber­nie San­ders, ko­ji se­be na­zi­va de­mo­krat­skim so­ci­ja­lis­tom, ka­zao je da će tak­vi lju­di mo­žda i sku­pi­ti ne­ki no­vac da odu kod li­ječ­ni­ka gdje će sa­mo saz­na­ti da bo­lu­ju od ne­če­ga od če­ga se ne mo­gu li­je­či­ti jer ne­ma­ju nov­ca za to. To je svo­je­vr­s­na smrt­na kaz­na bez ikak­vog zlo­či­na. Ov­dje ni­je sa­mo ri­ječ o si­ro­maš­nom cr­nom dje­ča­ku ko­ji bo­lu­je od ne­uro­blas­to­ma već o lju­di­ma ko­ji bo­lu­ju od pu­no ba­nal­ni­jih bo­les­ti, po­put hi­per­ten­zi­je ili di­ja­be­te­sa. Pred­sjed­nik Ro­ose­velt sma­trao je da je pra­vo na do­bro zdrav­lje i na li­je­če­nje jed­no od te­melj­nih pra­va ko­je jam­či ame­rič­ki us­tav. De­mo­kra­ti i li­ječ­nik De­nis Ku­ci­nich ta­ko­đer tvr­de da us­tav sva­kom gra­đa­ni­nu obe­ća­va da će se bri­nu­ti i skr­bi­ti za nje­go­vu do­bro­bit. No taj is­ti us­tav re­pu­bli­kan­ski se­na­tor i li­ječ­nik Rand Pa­ul tu­ma­či dru­ga­či­je, a one ko­ji tra­že zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje sma­tra na­sil­ni­ci­ma i pljač­ka­ši­ma ko­ji po­ku­ša­va­ju od dru­gih ote­ti ne­što na što ne­ma­ju pra­vo. Da, on ih za­pra­vo na­zi­va zlo­čin­ci­ma ko­ji u os­no­vi za taj svoj zlo­čin ne zas­lu­žu­ju ni­šta osim smrt­ne kaz­ne. Od bo­les­ti. On tvr­di da us­tav svi­ma jam­či pra­vo na po­tra­gu za sre­ćom, ali is­ti­če da nig­dje ne piše da net­ko mo­ra do­bi­ti bes­plat­nu mag­net­nu re­zo­nan­cu ili sku­pi li­jek. Is­to­dob­no u In­di­ji pro­mo­vi­ra­ju po­sve dru­ga­či­ji sus­tav u ko­jem se naj­so­fis­ti­ci­ra­ni­ji pa­met­ni li­je­ko­vi pro­izvo­de i pro­da­ju i po sto­ti­nu pu­ta ni­žoj ci­je­ni. I oni že­le za­ra­di­ti, ali ne na vi­so­koj ci­je­ni, ne­go na ko­li­či­ni pro­da­nog li­je­ka. To mi se svi­đa. Mo­žda je kraj­nje vri­je­me da se okre­ne­mo pre­ma tom di­je­lu svi­je­ta.

Dok se u SAD-u pro­mo­vi­ra smrt­na kaz­na bo­leš­ću, u In­di­ji pa­met­ne li­je­ko­ve pro­da­ju po ra­zum­noj ci­je­ni dos­tup­noj svi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.