Ban­krot, pa lju­bav­ni bro­do­lom Bo­ri­sa Bec­ke­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sce­na@ve­cer­nji.net (jb)

Do­ma­će zvijezde do­is­ta se ne­ma­ju če­ga sra­mi­ti

Dis­ci­pli­na u pre­hra­ni i vjež­ba­nju da­ju od­lič­ne re­zul­ta­te kod mno­gih do­ma­ćih zvi­jez­da pa bez pro­ble­ma ra­zot­kri­va­ju svo­ja ti­je­la Ja­na Ba­čić Kad u 47. go­di­ni iz­gle­da­te po­put glu­mi­ce Ne­le Koc­sis, on­da do­is­ta tre­ba­te to i po­ka­za­ti. I broj­ne dru­ge do­ma­će zvijezde sprem­ne su do­če­ka­le ljet­ne vru­ći­ne ka­ko bi po­ka­za­le svo­ja is­tre­ni­ra­na ti­je­la i sa­vr­še­nu li­ni­ju. “Za­hval­na sam na fi­zič­kom iz­gle­du jer mi omo­gu­ća­va da glu­mim i ba­be i mla­de za­vod­ni­ce”, ta­ko je svoj iz­gled ko­men­ti­ra­la glu­mi­ca ka­za­li­šta Ga­vel­la Ne­la Koc­sis. Ova Osje­čan­ka na svom Ins­ta­gram pro­fi­lu po­hva­li­la se vr­lo iz­a­zov­nom fo­to­gra­fi­jom u kor­ze­tu i štik­la­ma, po­ka­zu­ju­ći ka­ko joj i mno­go mla­đe že­ne mo­gu za­vi­dje­ti na iz­gle­du. Ne­la se ta­ko pri­dru­ži­la i dru­gim poz­na­tim da­ma­ma ko­je se na druš­tve­nim mre­ža­ma hva­le iz­a­zov­nim fo­to­gra­fi­ja­ma. Me­đu nji­ma je i pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put ko­ja je sa­da obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju snim­lje­nu na Kr­ku s dvo­smis­le­nom po­ru­kom: “To je taj po­gled ko­ji nam sva­ko ju­tro tre­ba...”.

Pro­vo­ka­tiv­ne fo­to­gra­fi­je

Pri­tom ni­je jas­no alu­di­ra li na pre­kra­san po­gled na pu­či­nu ili na svoje po­lu­go­lo ti­je­lo. Vr­lo je ak­tiv­na i nje­zi­na es­trad­na ko­le­gi­ca Ža­na­ma­ri Per­čić, ko­ja ra­do po­zi­ra pod objek­ti­vom svo­jeg su­pru­ga. Pje­va­či­ca La­na Jur­če­vić svoje obo­ža­va­te­lje re­do­vi­to po­čas­ti ne­kom pro­vo­ka­tiv­nom fo­to­gra­fi­jom. Po­red te­be sja­jim ko Ve­gas i Du­ba­iii – na­pi­sa­la je La­na u opi­su vi­dea u ko­jem ma­že svoje sek­si ti­je­lo ti­je­kom sun­ča­nja. Pri­zor je odu­še­vio nje­zi­ne fa­no­ve ko­ji su je na­gra­di­li broj­nim laj­ko­vi­ma i kom­pli­men­ti­ma. La­na tre­nu­tač­no pro­mo­vi­ra no­vi al­bum ‘Ta­bu’, iz kojeg je iz­a­šao i nje­zin no­vi hit ‘Kim Kar­da­shi­an’ ko­ji je u sa­mo po­la mje­se­ca sku­pio 3,5 mi­li­ju­na laj­ko­va pa je usko­ro če­ka­ju nas­tu­pi di­ljem Hr­vat­ske, a pla­ni­ra i kon­cert u Be­ču.

Dis­ci­pli­nom do re­zul­ta­ta

Dis­ci­pli­na u pre­hra­ni i vjež­ba­nju od­lič­ne je re­zul­ta­te da­la i kod vo­di­te­lji­ce RTL-a An­to­ni­je Stu­par Jur­kin ko­ja se sa­da zbog to­ga ta­ko­đer bez pro­ble­ma ra­zot­kri­va. Nje­zi­no is­tre­ni­ra­no ti­je­lo u kom­bi­na­ci­ji s hit mo­de­lom lje­ta, cr­ve­nim jed­no­di­jel­nim ba­di­ćem, odu­še­vi­lo je nje­zi­ne pra­ti­te­lje na druš­tve­nim mre­ža­ma. Svoj ba­dić po uzo­ru na onaj ko­ji pam­ti­mo iz “Spa­si­lač­ke služ­be” An­to­ni­ja je upot­pu­ni­la de­ta­ljem – vo­lan­či­ćem. Prem­da se od­ma­ra u Za­dru, vo­di­te­lji­ca za uži­va­nje ni­je oda­bra­la jed­nu od za­dar­skih pla­ža, već ba­zen. Osim ban­kro­ta, Boris Bec­ker do­ži­vio je i lju­bav­ni bro­do­lom. Su­pru­ga Lil­ly i ne­koć slav­ni te­ni­sač pla­ni­ra­ju se ra­zves­ti jer već ne­ko vri­je­me nji­hov brak ne funk­ci­oni­ra. Par je iz­ja­vio ka­ko nji­ho­va brač­na si­tu­aci­ja ne­ma ve­ze s ban­kro­tom.

Fan­tas­ti­čan iz­gled Ne­li Koc­sis omo­gu­ća­va da glu­mi i “ba­be i mla­de za­vod­ni­ce” Vo­di­te­lji­ca An­to­ni­ja Stu­par Jur­kin za­vid­nu li­ni­ju po­ka­za­la je u cr­ve­nom ba­di­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.