No­vi di­zel i auto­ma­tik sa 8 br­zi­na

Fran­cu­ski re­di­zaj­ni­ra­ni kom­pakt sa­da je još si­gur­ni­ji i priv­lač­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Di­men­zi­je su os­ta­le is­te pa je Pe­uge­ot 308 s du­ži­nom od 425 cm je­dan od naj­kom­pak­t­ni­jih auto­mo­bi­la tra­že­nog C seg­men­ta Vi­zu­al­no vr­lo de­cen­tan re­di­zajn oba­vio je Pe­uge­ot na svom kom­pak­t­nom auto­mo­bi­lu 308, dok su iapk ve­će no­vos­ti Fran­cu­zi po­nu­di­li is­pod li­ma auto­mo­bi­la ko­ji je na tr­ži­šte sti­gao kra­jem 2013., a pro­gla­šen je hr­vat­skim ali i europ­skim autom go­di­ne. No­vi svje­tlos­ni pot­pis i po­ne­što dru­ga­či­ji pred­nji od­boj­nik kao i no­vi pok­lo­pac mo­to­ra oš­tri­jih li­ni­ja da­ju mu di­na­mič­ni­ji i sport­ski­ji iz­gled. Di­men­zi­je su os­ta­le is­te, a Pe­uge­ot 308 je je­dan od naj­kom­pak­t­ni­jih (du­ži­na 425 cm) i sa­mim ti­me naj­jed­nos­tav­ni­jih auto­mo­bi­la za ru­ko­va­nje u svom C seg­men­tu, dok za one ko­ji tre­ba­ju vi­še pros­to­ra Pe­uge­ot nu­di ta­ko­đer re­di­zaj­ni­ra­nu ka­ra­van­sku ver­zi­ju 308 SW (du­ži­na 458,5 cm) s prt­ljaž­ni­kom od čak 610 li­ta­ra. Dak­le, ve­će pro­mje­ne 308 do­no­si u unu­traš­njos­ti, is­pod pok­lop­ca mo­to­ra i u seg­men­tu pri­je­no­sa sna­ge. Si­gur­nost je po­bolj­ša­na s osam sus­ta­va kao što su auto­mat­sko ko­če­nje u nu­ždi ili upo­zo­re­nje na ne­na­mje­ran iz­la­zak iz voz­nog tra­ka, pri­la­god­lji­vog tem­po­ma­ta, a za još jed­nos­tav­ni­je par­ki­ra­nje nu­di se Vi­si­opark 1 sa straž­njom ka­me­rom s ku­tom gle­da­nja od 180° i funk­ci­jom Park Assist. Taj sus­tav mje­ri ras­po­lo­živ pros­tor i ti­je­kom par­ki­ra­nja okre­će uprav­ljač umjes­to vo­za­ča. Vo­zač­ko okru­že­nje či­ni već poz­na­ti i-Coc­pit s pre­poz­nat­lji­vim ma­lim ko­lom uprav­lja­ča i mi­ni­ma­lis­tič­kim di­zaj­nom, a po­jed­nos­tav­lje­no je ko­ri­šte­nje funk­ci­ja pre­ko do­dir­nog zas­lo­na mul­ti­me­di­je te su sa­da dos­tup­ne ve­će mo­guć­nos­ti po­ve­zi­vos­ti s pa­met­nim te­le­fo­ni­ma. Naj­ve­ća no­vost u mo­to­ri­za­ci­ji jest una­pri­je­đe­ni 2-li­tre­ni BluHDI di­zel­ski mo­tor ko­ji osim sa 150 KS sa­da do­la­zi i u ver­zi­ji sa 180 ko­nja i čak 400 Nm okret­nog mo­men­ta. Taj će mo­tor bi­ti upa­ren sa no­vim 8-stu­panj­skim auto­mat­skim mje­nja­čem ja­pan­skog Ai­si­na. I ma­nji 1,6-li­tre­ni Blu­eHDI je sa­da dos­tu­pan sa 130 KS umjes­to do­sa­daš­njih 120 KS, a uz 6-br­zin­ski ruč­ni mje­njač mo­ći će se na­ru­či­ti i uz 6-stu­panj­ski auto­ma­tik. Ta­ko­đer, Pe­uge­ot je ve­će iz­mje­ne na­pra­vio i kod tro­ci­lin­dar­skog ben­zin­skog mo­to­ra Pu­reTech sa 130 KS, ko­jem je sna­ga os­ta­la is­ta, ali su po­bolj­ša­ne per­for­man­se i emi­si­je is­puš­nih pli­no­va. Vrh po­nu­de su GT iz­ved­ba sa 205 KS te pra­va sport­ska ju­ri­li­ca 308 GTI sa 270 KS, ko­ja je dos­tup­na i u no­voj dvo­boj­noj iz­ved­bi Mag­ne­tic Blue i Per­la Ne­ra Black. Na na­še tr­ži­šte Pe­uge­ot 308 i 308 SW sti­žu na je­sen kad će­mo zna­ti i ci­je­ne no­vih mo­de­la.

Re­di­zaj­ni­ra­na je i ka­ra­van­ska SW ver­zi­ja Pe­uge­ota 308 ko­ja ima prt­ljaž­nik od 610 li­ta­ra

PE­UGE­OT

Još priv­lač­ni­ji Ia­ko se iz­gled ni­je pre­vi­še mi­je­njao, Pe­uge­ot 308 sa­da je još di­na­mič­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.