Pi­lić: Ge­ni­jal­ci smo što sve pos­ti­že­mo uz ma­lo nov­ca

Sa­mo Špa­njol­ska, Hr­vat­ska, Fran­cu­ska i SAD ima­ju po 2 igra­ča i igra­či­ce u top 30!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net

Na­ši sjaj­ni te­ni­ski do­se­zi re­zul­tat su ve­li­kog ta­len­ta, od­lič­nih tre­ne­ra ko­je ima­mo te am­bi­ci­oz­nih ro­di­te­lja ko­ji ula­žu svoj no­vac, ka­že Pi­lić Po­gle­da­mo li naj­no­vi­je ATP i WTA ljes­tvi­ce – če­ti­ri naj­ve­će te­ni­ske ve­le­si­le su Špa­njol­ska, SAD, Fran­cu­ska – i Hr­vat­ska! Na­ime, sa­mo te če­ti­ri na­ci­je ima­ju po dva te­ni­sa­ča i dvi­je te­ni­sa­či­ce me­đu top 30! U le­đa Hr­vat­skoj ta­ko gle­da­ju Ru­si­ja, Nje­mač­ka, Švi­car­ska, Aus­tra­li­ja, Ita­li­ja, Če­ška..., sve re­dom zem­lje ko­je ne­us­po­re­di­vo vi­še ula­žu u te­nis od nas. Ma­rin Či­lić na ju­če­raš­njoj je naj­no­vi­joj ATP lis­ti pos­tao šes­ti te­ni­sač svi­je­ta, što mu je iz­jed­na­če­nje naj­bo­ljeg ren­kin­ga ka­ri­je­re. Naj­bo­lji ren­king iz­jed­na­či­la je Ana Ko­njuh (28.), dok je u top 30 i Mir­ja­na Lu­čić (29.) A Ivo Kar­lo­vić je 23. na ATP lis­ti. No ima Hr­vat­ska još raz­lo­ga za za­do­volj­stvo jer Don­na Ve­kić je pro­igra­la i već je 63. na lis­ti, dok je Bor­na Ćo­rić, na­ša neo­s­por­no ve­li­ka bu­duć­nost, tre­nu­tač­no 42. igrač svi­je­ta.

Ne­nad­maš­ni Ni­ko­la Pi­lić

Ka­ko je mo­gu­će da je Hr­vat­ska u druš­tvu ve­le­si­la SAD-a, Fran­cu­ske i Špa­njol­ske? Od­go­vor na to zna naj­us­pješ­ni­ji te­ni­ski tre­ner u po­vi­jes­ti Ni­ko­la Pi­lić, čo­vjek kroz či­je je ru­ke pro­šao čak 41 igrač ko­ji je bio u top 100. – Ra­do bih da mo­gu re­ći da su ta fe­no­me­nal­na os­tva­re­nja naših te­ni­sa­ča re­zul­tat sus­ta­va i ula­ga­nja dr­ža­ve u te­nis, no za ovo da ima­mo po dvi­je te­ni­sa­či­ce i te­ni­sa­ča u top 30 zas­lu­žan je ve­li­ki ta­lent ko­ji Hr­va­ti ima­ju za te­nis. Sus­tav kod nas ne pos­to­ji, jer nov­ca ne­ma, jer se dr­ža­va ne bri­ne o spor­tu. Ali sre­ćom, igra­či(ce) is­pli­va­ju za­hva­lju­ju­ći tom ve­li­kom ta­len­tu i od­lič­nim tre­ne­ri­ma ko­je ima­mo te am­bi­ci­oz­nim ro­di­te­lji­ma ko­ji su sprem­ni pu­no ulo­ži­ti. A te ci­fre ni­su ma­le, po ne­kim ra­ču­ni­ca­ma tre­ba u di­je­te ulo­ži­ti 400.000 eura do tre­nut­ka ka­da poč­ne za­ra­đi­va­ti. A na­rav­no, tih 400.000 eura ni­je i ga­ran­ci­ja da će di­je­te us­pje­ti u pro­fe­si­onal­nom te­ni­su – ka­že Pi­lić i do­da­je: – Ne­dav­no sam na sve­ča­nos­ti HOO-a do­bio na­gra­du za ži­vot­no dje­lo i žao mi je što ta­da pred broj­nim po­li­ti­ča­ri­ma nisam re­kao da je sra­mo­ta ko­li­ko ma­lo dr­ža­va ula­že u sport. Jed­na Nje­mač­ka ula­že 3 pos­to BDP-a u sport, a na­ša dr­ža­va sa­mo 0,1 pos­to. I za­to, mi smo ge­ni­jal­ci što uz to­li­ko ma­lo ula­ga­nja pos­ti­že­mo tak­ve re­zul­ta­te. Sre­ća je za hr­vat­ski te­nis da ima­mo i tak­ve tre­ne­re kao što je Pi­lić, ko­ji je i ju­čer, po naj­ve­ćem sun­cu, odra­đi­vao tre­nin­ge sa svo­jim pu­le­ni­ma u Ma­kar­skoj. – Upra­vo tre­ni­ram s jed­nom ja­ko na­da­re­nom 15-go­diš­nja­ki­njom, Anom Pr­šo, ko­ja bi jed­nog da­na mo­gla pos­ta­ti sjaj­na igra­či­ca.

A u pa­uza­ma iz­me­đu tre­nin­ga, 77-go­diš­nji Pi­lić pra­ti nas­tu­pe naših te­ni­sa­ča i te­ni­sa­či­ca. – Pra­tio sam Či­li­će­ve igre u Qu­een’su i mo­gu re­ći da je bio od­li­čan. Šte­ta što ni­je do­bio to fi­na­le jer bio je bo­lji od Lo­pe­za. Mo­ra­mo svi bi­ti po­nos­ni na Ma­ri­na jer ve­lik je us­pjeh bi­ti šes­ti na svi­je­tu u te­ni­su, i to od­mah iza ve­li­ke pe­tor­ke Fe­de­re­ra, Na­da­la, Đo­ko­vi­ća, Mur­raya i Wawrin­ke – ka­že Pi­lić i do­da­je: – Ma­rin može ja­ko da­le­ko na Wim­ble­do­nu, na­pre­do­vao je ot­kad ga je pre­uzeo Björ­k­man, vi­di mu se žar u oči­ma, ta že­lja za pobjedom. Lju­ti se ka­da gu­bi, stiš­će ša­ke ka­da po­bje­đu­je. To je ja­ko važ­no. Osim te agre­si­je i že­lje, Björ­k­man mu je do­nio i smi­re­nost u pre­sud­nim tre­nu­ci­ma me­če­va. Vje­ru­jem da Ma­rin još može po­di­ći ni­vo svoje igre, ući u top 5, pa čak mo­žda i u top 3. Na­rav­no, i osvo­ji­ti još po­ko­ji Grand Slam. I Goran Iva­ni­še­vić sma­tra da Či­lić ima ve­li­ke šan­se os­tva­ri­ti do­bar re­zul­tat na pred­sto­je­ćem Wim­ble­do­nu. Goran je u raz­go­vo­ru za en­gle­ske me­di­je uvr­stio Ma­ri­na na tre­će mjes­to fa­vo­ri­ta, od­mah iza Na­da­la i Fe­de­re­ra, a is­pred Mur­raya i Đo­ko­vi­ća.

Ima jed­na ma­la Noa Krz­na­rić

Ne bri­ne se Ni­ko­la Pi­lić ni za bu­duć­nost na­šeg žen­skog te­ni­sa. – Pr­vo, sva­ka čast Mir­ja­ni Lu­čić-Ba­ro­ni ko­ja je osvo­ji­la tur­nir na­kon 16 go­di­na stan­ke. Ana Ko­njuh ima ve­li­ki po­ten­ci­jal, vje­ru­jem da će sa­da ka­da je uze­la Kra­ja­na za tre­ne­ra pos­lo­ži­ti stva­ri ko­je su joj ne­dos­ta­ja­le. Vi­dim je u top 10 jed­no­ga da­na – ka­že Pi­lić i za­klju­ču­je: – A ima i jed­na ma­la ko­ja bi ta­ko­đer mo­gla ima­ti ve­li­ku ka­ri­je­ru, 14-go­diš­nja Noa Krz­na­rić iz Za­gre­ba. Odu­še­vi­la me ta cr­ve­no­ko­sa dje­voj­či­ca ka­da sam je prije dvi­je go­di­ne pr­vi put vi­dio ka­ko snaž­no uda­ra lop­ti­cu. U sva­kom slu­ča­ju, za bu­duć­nost na­šeg te­ni­sa ne tre­ba­mo se bri­nu­ti. Ia­ko, bi­lo bi još vi­še sjaj­nih re­zul­ta­ta da mla­de ta­len­te vi­še po­gu­ra i dr­ža­va...

Sra­mo­ta je ko­li­ko dr­ža­va ma­lo ula­že u sport, sa­mim ti­me i te­nis, ka­že Pi­lić Do se­ni­or­ske ka­ri­je­re u igra­ča tre­ba ulo­ži­ti 400.000 eura, no ni to ni­je ga­ran­ci­ja za us­pjeh

U ODLIČNOJ FORMI Či­lić je ula­skom u fi­na­le Qu­een’sa sti­gao na 6. mjes­to ATP ljes­tvi­ce, što mu je naj­bo­lji ren­king ka­ri­je­re. Is­pred je tek ve­li­ka pe­tor­ka – Mur­ray, Na­dal, Wawrin­ka, Đo­ko­vić i Fe­de­rer

Mi ima­mo po dva igra­ča i igra­či­ce u top 30, oni ne­ma­ju: U le­đa Hr­vat­skoj gle­da­ju Ru­si­ja, Nje­mač­ka, Švi­car­ska, Aus­tra­li­ja, Ita­li­ja, Če­ška...

Ana Ko­njuh na ju­če­raš­njoj je WTA lis­ti 28. te­ni­sa­či­ca svi­je­ta, što je iz­jed­na­če­nje nje­zi­na naj­bo­ljeg ren­kin­ga ka­ri­je­re. Pi­lić joj pre­dvi­đa ula­zak u top 10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.