Igra­či­ma smo duž­ni jed­nu do če­ti­ri pla­će, i u 10-15 da­na će sve do­bi­ti

Ci­ba­li­ji­ni igra­či ne že­le u auto­bus za Ku­pres, pr­vi put u po­vi­jes­ti pri­pre­me će odra­di­ti u Vin­kov­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Igra­či su prije kra­ja se­zo­ne pot­pi­sa­li od­go­du pla­ća­nja du­go­va do 15. lipnja, na te­me­lju če­ga je klub do­bio li­cen­ci­ju za Pr­vu HNL To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB Što se do­ga­đa u NK Ci­ba­li­ji i ho­će li ne­ka­da sta­bil­ni, a da­nas po­sr­nu­li pr­vo­li­gaš us­pje­ti iz­gu­ra­ti se­zo­nu na­kon što su prije ne­ko­li­ko da­na igra­či di­gli bu­nu i od­bi­li ići na pri­pre­me jer ni­su mje­se­ci­ma do­bi­li pla­će? Pred­sjed­nik Ci­ba­li­je Mi­ros­lav Ga­gro nas­tu­pa emo­tiv­no pre­ma vin­ko­vač­kom klu­bu, pa on­da po­ne­kad, ne­kri­tič­ki, iz­o­kre­će te­ze. – Ovo što se do­go­di­lo u Ci­ba­li­ji ni­je smje­lo oti­ći u me­di­je! Ru­še nas me­di­ji, internetski por­ta­li, pa i ne­kak­va oporba, ia­ko su vra­ta klu­ba otvo­re­na svi­ma ko­ji mu že­le po­mo­ći. Stvo­ri­la se ta­ko lo­ša sli­ka o na­še­mu klu­bu, a is­ti­na je sa­svim dru­ga­či­ja i ra­do ću vam je pre­zen­ti­ra­ti – ka­že Ga­gro, ko­ji je na če­lu klu­ba od lis­to­pa­da 2014. go­di­ne.

Spa­sit će ih no­vac od TV pra­va

Pa zar je iz­vje­šta­va­nje me­di­ja o do­ga­đa­ji­ma ko­ji su se za­is­ta do­go­di­li u Ci­ba­li­ji ve­ći gri­jeh od či­nje­ni­ce ka­ko no­go­me­ta­ši ni­su do­bi­li pla­će i od­bi­li su ići na pri­pre­me na Ku­pres? – Naj­pri­je, re­ći ću vam da u Ci­ba­li­ji u ovom tre­nut­ku ne­ma ni­kak­ve dra­me. Da, igra­či su od­bi­li ići na pri­pre­me, što sam im za­mje­rio i što me na­lju­ti­lo, ali ih s dru­ge strane ra­zu­mi­jem i ci­je­nim nji­hov po­šte­ni pris­tup pre­ma ra­du. Oni re­do­vi­to is­pu­nja­va­ju svoje obve­ze, do­la­ze na tre­nin­ge sva­ki dan, i sa­da smo od­lu­či­li ka­ko će­mo kom­plet­ne pri­pre­me odra­di­ti u Vin­kov­ci­ma. Pr­vi put u po­vi­jes­ti klu­ba ne ide­mo na ljet­ne pri­pre­me iz­van Vin­ko­va­ca, ali opet ov­dje ima­mo sve uvje­te i na­pra­vit će­mo sve što smo pla­ni­ra­li. Tre­ni­rat će­mo i od 20 sa­ti, pod re­flek­to­ri­ma – nas­tav­lja Ga­gro. Igra­či Ci­ba­li­je pot­pi­sa­li su prije kra­ja proš­le se­zo­ne od­go­du pla­ća­nja du­go­va do 15. lipnja, na te­me­lju če­ga je klub do­bio li­cen­ci­ju za Pr­vu HNL, ali pla­će ni na­kon spo­me­nu­tog da­tu­ma ni­su vi­dje­li. Za­to je i nas­ta­la po­bu­na? – Is­pla­te idu, pri­ba­vi­li smo sred­stva i rje­ša­va­mo igra­ča po igra­ča, ski­da­ju­ći du­go­ve. Da nas ne bis­te stav­lja­li uz bok Spli­tu, či­ji je biv­ši igrač Pe­šić iz­ja­vio ka­ko ni­je 18 mje­se­ci pri­mio pla­ću, re­ći ću vam da smo mi duž­ni igra­či­ma jed­nu do če­ti­ri pla­će te da će u ro­ku od 10-15 da­na sve bi­ti is­pla­će­no. Mo­ra­te, me­đu­tim, zna­ti da je ova uprava u 33 mje­se­ca pred­ste­čaj­ne na­god­be vra­ti­la 3,6 mi­li­ju­na ku­na du­ga, te ulo­ži­la još 800 ti­su­ća ku­na u bro­ja­če, da mi sva­ke go­di­ne mo­ra­mo ot­pla­ti­ti ra­tu od 2,5 mi­li­ju­na ku­na pred­ste­čaj­ne na­god­be. A pro­ra­čun za se­zo­nu nam je mi­li­jun eura – do­da­je Ga­gro. Po­žar ste uga­si­li, ali tko ka­že da se no­va po­bu­na igra­ča ne­će do­go­di­ti već za po­la go­di­ne? – Ne­će se do­go­di­ti, mi­li­jar­du pos­to, ja vam to tvr­dim! Mi ne­će­mo stva­ra­ti no­ve du­go­ve, jer ima­mo re­do­vi­te pri­ho­de od mar­ke­tin­ga, Gra­da i Žu­pa­ni­je, no­vi gra­do­na­čel­nik Ivan Bo­san­čić ima po­zi­ti­van stav o klu­bu, pun je ra­zu­mi­je­va­nja, a u ruj­nu nam sti­že oko 4 mi­li­ju­na ku­na od tv-pra­va i mi će­mo ima­ti pot­pu­no za­tvo­re­nu se­zo­nu. Ne za­bo­ra­vi­mo i pri­hod od ulaz­ni­ca, jer mi smo, una­toč bor­bi za os­ta­nak, u do­ma­ćim utak­mi­ca­ma u proš­loj se­zo­ni bili pe­ta naj­gle­da­ni­ja mom­čad li­ge (1739 pro­sjek gle­da­nos­ti u Vin­kov­ci­ma, nap.a.) – is­ti­če Mi­ros­lav Ga­gro. Če­ka li Ci­ba­li­ju u slje­de­ćoj se­zo­ni po­nov­no bor­ba za os­ta­nak?

Kre­nu­li do­vo­di­ti po­ja­ča­nja

– Na­kon što su za­pu­ha­li no­vi vje­tro­vi, tvr­dim da će Ci­ba­lia u slje­de­ćoj se­zo­ni bi­ti iz­me­đu šes­tog i osmog mjes­ta, sto pos­to! – za­klju­ču­je pred­sjed­nik Ga­gro, uz na­po­me­nu ka­ko se Vin­kov­ča­ni po­ja­ča­va­ju, pa je sti­gao biv­ši vra­tar Is­tre Ivan Br­kić, za­tim po­naj­bo­lji sto­per 2. HNL Špi­ro Pe­ri­čić iz Du­go­po­lja, kao i nje­gov su­igrač Hr­vo­je Plum, te Osi­je­kov dvo­jac na po­sud­bu, Ka­ra­mar­ko i Štr­kalj. Ci­ba­lia će u pr­vom ko­lu no­ve se­zo­ne gos­to­va­ti kod In­te­ra u Za­pre­ši­ću. Ta­da bi se već tre­bao vi­dje­ti uči­nak no­vih vje­tro­va o ko­ji­ma pri­ča pred­sjed­nik Ci­ba­li­je Ga­bro...

No­va po­bu­na ne­će se do­go­di­ti, mi­li­jar­du pos­to. Ne­će­mo stva­ra­ti no­ve du­go­ve, ka­že Ga­gro Ci­ba­lia je u proš­loj se­zo­ni kod ku­će bi­la pe­ta naj­gle­da­ni­ja mom­čad

Pred tre­ne­rom Mla­de­nom Bar­to­lo­vi­ćem ni­je la­gan za­da­tak, igra­či su mu od­bi­li ići na pri­pre­me, a on tre­ba stvo­ri­ti mom­čad ko­ja će os­ta­ti u 1. HNL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.