Mor­ski pas br­ć­kao se uz lju­de u pli­ća­ku pješ­ča­ne pla­že

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Lju­di su pa­nič­no bje­ža­li iz mo­ra, za­bra­nje­no je ku­pa­nje sve dok se te­ško ra­nje­ni mor­ski pas mo­drulj ni­je na­su­kao na oba­lu Pa­ni­ka u špa­njol­skoj Pal­ma de Mal­lor­ci – u ne­dje­lju su mor­ski psi dva­put vi­đe­ni uz sa­mu mor­sku oba­lu. Naj­pri­je je oko 8.15 sa­ti mor­ski pas vi­đen u bli­zi­ni pla­že Ca­la Ma­jor. De­vet sa­ti kas­ni­je vi­đen je iz glav­nu grad­sku pla­žu u Pal­ma de Mal­lor­ci, naj­ve­ćem mjes­tu na oto­ku. Ta­mo se u pli­ća­ku br­ć­kao mor­ski pas od dva me­tra. Lju­di su pa­nič­no bje­ža­li iz mo­ra. Od­mah je na Mal­lor­ci ogla­šen alarm i na pla­že su pos­tav­lje­ne cr­ve­ne zas­ta­ve – Za­bra­nje­no ku­pa­nje, opas­nost od mor­skih pa­sa! No opas­nos­ti za lju­de ipak ni­je bi­lo. Is­pos­ta­vi­lo se to ka­da se mor­ski pas na­su­kao na oba­lu, a ve­te­ri­na­ri su us­ta­no­vi­li da je bio te­ško oz­li­je­đen - u us­ti­ma su mu pro­naš­li ve­li­ku udi­cu. Zbog te­ških ra­na ni­je bio u sta­nju hra­ni­ti se pa je bio pot­pu­no one­mo­ćao. U oba slu­ča­ja ra­di­lo se o is­tom, mla­dom, mor­skom psu mo­dru­lju ko­ji obi­ta­va i u Ja­dra­nu i ko­ji može bi­ti opa­san po lju­de. (am) Džep­ni di­ja­mant­ni sat ko­ji je pri­pa­dao Alu Ca­po­neu, pro­izve­den dva­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća u Chi­ca­gu, kao i ruč­no is­pi­sa­na sklad­ba ko­ju je taj gan­g­s­ter smis­lio dok je tri­de­se­tih go­di­na bio u Al­ca­tra­zu, me­đu pred­me­ti­ma su ko­ji su se pro­da­li na auk­ci­ji “Gan­g­s­te­ri, od­met­ni­ci i po­li­caj­ci”. Naj­vi­šu ci­je­nu pos­ti­gao je sat, 84 ti­su­će do­la­ra, obja­vi­la je bos­ton­ska ku­ća RR Auc­ti­on. Ku­pac ni­je poz­nat, no zna se da je ri­ječ o ko­lek­ci­ona­ru ko­ji je za­in­te­re­si­ran za za­nim­lji­ve ame­rič­ke ar­te­fak­te, is­tak­nuo je za­mje­nik iz­vr­š­nog pred­sjed­ni­ka RR Auc­ti­ona Bob­by Li­vin­g­s­ton. U auk­ci­ji je su­dje­lo­va­lo tri­de­se­tak ku­pa­ca. Ca­po­ne­ova sklad­ba na­zva­na “Hu­mo­re­ska”, ko­ja po­ka­zu­je nje­go­vu njež­ni­ju stra­nu, pro­da­na je za oko 18 ti­su­ća do­la­ra. Pje­sma sa­dr­ži sti­ho­ve: “Ti me ushi­ću­ješ i pu­niš mo­je sr­ce, s ra­doš­ću po­put umi­ru­ju­će sim­fo­ni­je, po zra­ku ti la­ga­no plu­taš, a u mo­me sr­cu no­tu po­ga­đaš”.

Na pješ­ča­nu pla­žu u Pal­ma de Mal­lor­ci na­su­kao se mor­ski pas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.