Za Hr­va­te ko­ji ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji po­jed­nos­ta­vit će­mo mo­guć­nost os­tan­ka

Ve­li­ka Britanija je uvi­jek bi­la to­le­rant­na i otvo­re­na, zem­lja raz­li­či­tos­ti. Tak­va će i os­ta­ti. Že­li­mo jam­či­ti sta­tus Hr­vat­skim i os­ta­lim građanima EU ko­ji već ži­ve u V. Bri­ta­ni­ji i omo­gu­ći­ti im da nas­ta­ve ži­vje­ti kao i do sa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & analize - Da­vid Da­vis, bri­tan­ski mi­nis­tar za Brexit

Pre­go­va­rač Europ­ske uni­je Mic­hel Bar­ni­er i ja pr­vi put smo se sas­ta­li proš­li tje­dan ka­ko bi­smo za­po­če­li pre­go­vo­re o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU. Naz­na­čio sam mu da je naš pri­ori­tet da­ti građanima EU ko­ji ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i bri­tan­skim dr­žav­lja­ni­ma ko­ji ži­ve u EU jas­nu po­zi­ci­ju o nas­tav­ku bo­rav­ka u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­nos­no EU. Dra­go mi je što se EU slo­ži­la da je to jed­no od pr­vih pi­ta­nja ko­ji­ma će­mo se ba­vi­ti, a mi smo ju­čer pred­sta­vi­li i na­crt po­li­ti­ke u ko­jem iz­no­si­mo de­ta­lje na­šeg pri­jed­lo­ga. Ve­li­ka Britanija je dom tri mi­li­ju­na EU dr­žav­lja­na, uklju­ču­ju­ći i ne­ko­li­ko ti­su­ća Hr­va­ta. Svi su oni da­li svoj do­pri­nos Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i zas­lu­žu­ju pla­ni­ra­ti bu­duć­nost sa što ve­ćom si­gur­noš­ću. Sto­ga, s po­kre­ta­njem pre­go­vo­ra o Brexi­tu na pre­go­va­rač­ki stol stav­lja­mo na­crt bri­tan­ske po­nu­de ko­jom že­li­mo osi­gu­ra­ti pra­va građanima EU ko­je iz­nim­no ci­je­ni­mo. Is­to­dob­no, po prin­ci­pu re­ci­pro­ci­te­ta, že­li­mo s EU do­go­vo­ri­ti zaštitu pre­ko mi­li­jun bri­tan­skih dr­žav­lja­na ko­ji ži­ve u EU. Svjes­tan sam da ne­ki od vas, va­še obi­te­lji i pri­ja­te­lji ko­ji ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji već ne­ko vri­je­me osje­ća­ju ne­si­gur­nost zbog gla­si­na o to­me ka­ko će­mo pris­tu­pi­ti ovo­me pi­ta­nju. Te gla­si­ne se kre­ću od to­ga da će Ve­li­ka Britanija po­du­ze­ti dra­kon­ske mje­re ka­ko bi is­tje­ra­la EU gra­đa­ne ka­da iz­a­đe­mo iz EU do to­ga da će­mo osmis­li­ti ta­ko kom­pli­ci­ra­nu pro­ce­du­ru ko­ja će obes­hra­bri­ti lju­de da os­ta­nu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji na­kon na­šeg iz­la­ska. Tak­va na­ga­đa­nja ovim pu­tem že­lim opo­vrg­nu­ti. Ve­li­ka Britanija je uvi­jek bi­la to­le­rant­na i otvo­re­na, zem­lja raz­li­či­tos­ti. Tak­va će i os­ta­ti. Za Hr­va­te ko­ji ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji po­jed­nos­ta­vit će­mo mo­guć­nost os­tan­ka. Ci­je­ni­mo do­pri­nos ko­ji ste da­li na­šoj zem­lji. Že­li­mo jam­či­ti sta­tus Hr­vat­skim i os­ta­lim građanima EU ko­ji već ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i omo­gu­ći­ti im da nas­ta­ve ži­vje­ti kao i do sa­da. Kao naj­mla­đi čla­no­vi EU, hr­vat­ski gra­đa­ni ko­ji ra­de u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pod­li­je­žu pri­je­laz­nim mje­ra­ma ogra­ni­če­nja kre­ta­nja i pris­tu­pa tr­ži­štu ra­da u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Pri­je­laz­ne mje­re tra­ju do kra­ja lipnja 2018., a o na­šim na­mje­ra­ma ve­za­nim za te mje­re na­kon to­ga da­tu­ma pos­lat će­mo jas­nu oba­vi­jest. Po­li­ti­ka Ve­li­ke Bri­ta­ni­je je jas­na, ka­da jed­nom na­pus­ti­mo Eu­rop­sku uni­ju svim građanima EU ko­ji na to ima­ju pra­vo na­mje­ra­va­mo osi­gu­ra­ti sta­tus, bez dis­kri­mi­na­ci­je. To zna­či da će svi mo­ra­ti za­do­vo­lji­ti is­te kri­te­ri­je i pro­ći kroz is­te pos­tup­ke bez ob­zi­ra na na­ci­onal­nost, uklju­ču­ju­ći i hr­vat­ske dr­žav­lja­ne. Na­ša na­mje­ra je omo­gu­ći­ti svim građanima EU ko­ji po­štu­ju za­kon i ko­ji su se do­se­li­li u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju prije da­tu­ma ko­ji će bi­ti usu­gla­šen da apli­ci­ra­ju za svoj sta­tus i sta­tus svoje obi­te­lji po­štu­ju­ći bri­tan­sko za­ko­no­dav­s­tvo. Mi u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji mis­li­mo da bi taj da­tum tre­bao bi­ti od 29. ožuj­ka ove go­di­ne naj­kas­ni­je do tre­nut­ka ka­da Ve­li­ka Britanija služ­be­no na­pus­ti Eu­rop­sku uni­ju. Pre­ma na­šem pri­jed­lo­gu, građanima EU ko­ji bo­ra­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji već pet go­di­na i ov­dje že­le nas­ta­vi­ti ži­vje­ti nji­ho­vo pra­vo na bo­ra­vak ne­će pod­li­je­ga­ti imi­gra­cij­skim uvje­ti­ma. To zna­či da će oni mo­ći slo­bod­no ra­di­ti i stu­di­ra­ti u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i ima­ti pris­tup zdrav­s­tve­noj skr­bi. Mo­ći će za­tra­ži­ti raz­ne vi­do­ve po­mo­ći, mi­ro­vi­nu i pri­ja­vi­ti se za so­ci­jal­no stam­be­no zbri­nja­va­nje pod is­tim uvje­ti­ma kao i bri­tan­ski dr­žav­lja­ni. Za­što to či­ni­mo? Za­to što je to je­di­no is­prav­no. I da­lje će­mo ra­do pri­ma­ti lju­de iz EU ili iz­van EU ko­ji će že­lje­ti do­ći u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju vri­jed­no ra­di­ti i do­pri­no­si­ti na­šoj zem­lji. Pos­to­jat će i “pri­je­laz­no raz­dob­lje” od tre­nut­ka iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU do tre­nut­ka pri­bav­lja­nja do­ku­me­na­ta o bo­ra­vi­štu, a sve to ka­ko bi­smo iz­bje­gli prav­ni va­ku­um od tre­nut­ka pres­tan­ka pra­va slo­bo­de kre­ta­nja gra­đa­na EU i os­tva­re­nja nji­ho­vog sta­tu­sa u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. To zna­či da će­mo građanima EU omo­gu­ći­ti da os­ta­nu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i ti­je­kom ovog pri­je­laz­nog raz­dob­lja ka­ko bi­smo pre­mos­ti­li vri­je­me do odo­bre­nja do­ku­me­na­ta ko­ji­ma re­gu­li­ra­ju svoj sta­tus bo­rav­ka. Na­mje­ra­va­mo uves­ti i do­bro­volj­ni plan ko­jim će­mo omo­gu­ći­ti građanima EU da apli­ci­ra­ju za do­ku­ment o bo­ra­vi­štu prije ne­go što Ve­li­ka Britanija na­pus­ti EU, uma­nju­ju­ći ta­ko ne­iz­vjes­nost i či­ne­ći Brexit što učin­ko­vi­ti­jim i jed­nos­tav­ni­jim za gra­đa­ne EU ko­ji ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Ovo je pra­ve­dan pri­jed­log ko­ji na pra­vi na­čin priz­na­je ne­mjer­ljiv do­pri­nos ko­ji su gra­đa­ni EU da­li Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Na­ša dje­ca idu za­jed­no u ško­lu. Na­še obi­te­lji i pri­ja­te­lji pu­tu­ju jed­ni dru­gi­ma na go­diš­nji od­mor, ra­de za­jed­no u na­šim bol­ni­ca­ma i jav­nim služ­ba­ma. I ka­da smo su­oče­ni s ne­vo­lja­ma sto­ji­mo za­jed­no ra­me uz ra­me. Na­da­mo se da će po prin­ci­pu re­ci­pro­ci­te­ta jed­na­ka po­nu­da vri­je­di­ti i za Bri­tan­ce ko­ji ži­ve u Hr­vat­skoj. Ti­je­kom proš­le go­di­ne dok sam raz­go­va­rao s li­de­ri­ma di­ljem Eu­ro­pe pos­ta­lo je jas­no da osi­gu­ra­va­nje pra­va na­šim građanima ko­je će im pru­ži­ti mir i si­gur­nost pred­stav­lja­ju pri­ori­tet za obje strane. Zbog to­ga tra­ži­mo do­go­vor na ba­zi re­ci­pro­ci­te­ta, is­tin­ski stav­lja­ju­ći gra­đa­ne na pr­vo mjes­to. Ne sum­njam da je ovo os­tva­ri­vo. I na­kon Brexi­ta nas­ta­vit će­mo pri­ma­ti va­še gra­đa­ne u na­šu zem­lju. Nas­ta­vit će­mo ku­po­va­ti va­še pro­izvo­de i pro­da­va­ti vam na­še. Od­la­zit će­mo na go­diš­nji od­mor u va­še li­je­pe gra­do­ve i na pre­div­nu oba­lu. Brexit ni­po­što ni­je kraj naših od­no­sa, on je sa­mo no­vo po­glav­lje. Po­vi­jest Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Eu­ro­pe snaž­no je po­ve­za­na, a i na­ša bu­duć­nost će bi­ti is­ta. Na­dam se da ovaj pri­jed­log po­ka­zu­je pra­ve­dan na­čin na ko­ji na­mje­ra­va­mo vo­di­ti na­še pre­go­vo­re i du­bo­ko, po­seb­no part­ner­stvo ko­je že­li­mo s EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.