Split na no­ga­ma

Sed­mo­go­diš­njeg dje­ča­ka odu­zi­ma­ju maj­ci i odvo­de ocu u Ita­li­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Ce­sa­re je ro­đen u Ita­li­ji, na­kon ras­ta­ve ro­di­te­lja ta­li­jan­ski sud od­lu­čio je da ži­vi s ocem. Maj­ka je s njim po­bje­gla u BiH pa u Split

Ovr­ha nad dje­te­tom je u 11 sa­ti, ali Spli­ća­ni su naj­a­vi­li pro­s­vjed za 9 sa­ti. Do­la­zak je naj­a­vi­la i Se­ve­ri­na ko­ja se ta­ko­đer bo­ri za skr­b­niš­tvo Split je na no­ga­ma! Za da­nas za­ka­za­na ovr­ha sed­mo­go­diš­njeg Ce­sa­rea Ave­na­ti­ja, ko­ji po od­lu­ci su­da tre­ba bi­ti odvo­jen od maj­ke Ni­ne Ku­luz i pre­dan ocu Ta­li­ja­nu Ale­ssan­dru Ave­na­ti­ju ko­ji će ga odves­ti u Ita­li­ju, uje­di­ni­la je Spli­ća­ne ko­ji su naj­a­vi­li da će se već oko po­no­ći po­če­ti okup­lja­ti u grad­skom ko­ta­ru Pu­jan­ke u ko­jem Ce­sa­re ži­vi s maj­kom i spri­je­či­ti ovr­hu. Pro­s­vjed, ko­ji služ­be­no po­či­nje u 9 sa­ti, dok je ovr­ha nad dje­te­tom za­ka­za­na u 11 sa­ti, or­ga­ni­zi­ra­ju GK Pu­jan­ke, bra­ni­telj­ske udru­ge, Tor­ci­da i Fa­ce­bo­ok gru­pa “Spa­si­mo ma­log Ce­sa­rea” ko­ja je u dva da­na oku­pi­la 43.000 čla­no­va. Do­la­zak je naj­a­vi­la i Se­ve­ri­na ko­ja se ta­ko­đer bo­ri za skr­b­niš­tvo nad si­nom Alek­san­drom.

“Da­nas Ce­sa­re, su­tra Du­je”

– Su­tra je jed­no di­je­te osu­đe­no na ži­vot bez maj­ke. Pra­vi se nad njim ovr­ha kao da je di­je­te stvar. Ne do­zvo­li­mo da nam dje­cu tre­ti­ra­ju kao bro­je­ve – po­zva­la je Se­ve­ri­na ko­ja or­ga­ni­zi­ra do­la­zak auto­bu­som iz Za­gre­ba do Spli­ta. Ni­nu Ku­luz ju­čer je pri­mio split­ski gra­do­na­čel­nik An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra. – Sas­ta­nak je odr­žan, iz­ja­va ne­će bi­ti – po­t­vr­di­la nam je Ma­ri­na Pro­tić iz Gra­da Spli­ta. U ne­dje­lju je na zvo­ni­ku sve­tog Du­je osva­nuo ogro­man tran­s­pa­rent “Da­nas Ce­sa­re, su­tra Du­je” i, su­de­ći pre­ma ras­po­lo­že­nju u gra­du, Spli­ća­ni ne­će tek ta­ko do­pus­ti­ti da Ce­sa­re bu­de odve­den u dr­ža­vu ko­ju ne poz­na­je, s ocem ko­ji, tvr­de u kru­go­vi­ma bli­skim maj­ci, ni­šta ni­je po­du­zeo ka­ko bi se zbli­žio s dje­te­tom.

Bio u Spli­tu, ali ni­je vi­dio si­na

Ce­sa­re Ave­na­ti ro­dio se u ruj­nu 2009. u Ita­li­ji, a ka­da su go­di­nu i pol kas­ni­je Ni­na Ku­luz i Ale­ssan­dro Ave­na­ti pre­ki­nu­li ve­zu, ona je u trav­nju 2011. sa si­nom doš­la u Split. Dva mje­se­ca kas­ni­je ta­li­jan­ski sud odre­dio im je za­jed­nič­ko skr­b­niš­tvo, ali dje­čak je tre­bao ži­vje­ti na oče­voj adre­si u Ita­li­ji. Ni­na je od­lu­ku su­da po­ku­ša­la os­po­ri­ti tvr­de­ći da je Ale­ssan­dro na­si­lan, me­đu­tim ni­je us­pje­la, a od­lu­ku ta­li­jan­skog su­da po­t­vr­dio je Žu­pa­nij­ski sud u Spli­tu. Ni­na u Ita­li­ji ni­je ima­la po­sao ni stan, ni­je se že­lje­la odvo­ji­ti od dje­te­ta i s njim je po­bje­gla u BiH, što je prav­no ot­mi­ca dje­te­ta. Za njom je MUP ras­pi­sao tje­ra­li­cu, a Ale­ssan­dro ju je vi­še pu­ta po­sred­stvom me­di­ja po­zi­vao da vra­ti di­je­te. Vra­ti­la se u Split proš­le go­di­ne, pred Ce­sa­re­ov po­la­zak u ško­lu. Na Op­ćin­skom su­du u Spli­tu su­di joj se zbog pro­tu­prav­nog odvo­đe­nja, a di­je­te mo­ra pre­da­ti ocu i omo­gu­ći­ti mu ži­vot u Ita­li­ji za što je sud oba ro­di­te­lja za­du­žio da pri­pre­me ma­log Ce­sa­rea. To se ni­je do­go­di­lo. – Mi ne ka­že­mo da je maj­ka je­di­ni ni bo­lji ro­di­telj, mi že­li­mo da ins­ti­tu­ci­je oba­ve svoj po­sao ko­ji ni­su iz­vr­ši­le. Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb ni­je ime­no­vao po­sred­ni­ka-skr­b­ni­ka ko­ji je tre­bao zas­tu­pa­ti in­te­re­se dje­te­ta i pra­ti­ti nje­go­vo zbli­ža­va­nje s ocem. Otac je u Spli­tu bio sve­ga pet pu­ta u zad­njih de­vet mje­se­ci, a ni­jed­nom ni­je os­tao osam da­na, ko­li­ko mu je sud odre­dio da tre­ba bi­ti mje­seč­no s Ce­sa­re­om u pri­prem­nom raz­dob­lju. U svib­nju je bio u Spli­tu na su­du, ali ni­je na­šao vre­me­na za dje­ča­ka – tvr­di Van­da Pla­zo­nić ko­ja je or­ga­ni­zi­ra­la gru­pu Spa­si­mo ma­log Ce­sa­rea. U kru­gu oko Ni­ne Ku­luz uvje­re­ni su da se po­li­ti­ka tre­ba­la uklju­či­ti i zaštitu dje­ča­ka. – Po­treb­no je pre­is­pi­ta­ti odluke naših su­do­va ko­ji su sa­mo po­t­vr­di­li odluke ta­li­jan­skih, a ne in­zis­ti­ra­ti na ovr­si i na­kon to­li­ko go­di­na da­ti dje­ča­ka nje­mu ne­poz­na­tom čo­vje­ku u stra­nu sre­di­nu – po­ru­ču­je Van­da Pla­zo­nić.

Se­ve­ri­na or­ga­ni­zi­ra do­la­zak auto­bu­som iz Za­gre­ba u Split. Ni­nu Ku­luz ju­čer je pri­mio An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra MAR­KO BORAS MANDIĆ: Nit­ko se ni­je sje­tio ri­ječ­kog aero­dro­ma ko­ji se može otvo­ri­ti u 15 mi­nu­ta. Ti put­ni­ci iz Za­gre­ba mo­gli su sle­tje­ti u Ri­je­ku...

OTAC GA MOŽE VIĐATI OSAM DA­NA MJE­SEČ­NO Otac je u Spli­tu bio sve­ga pet pu­ta u zad­njih de­vet mje­se­ci, a ni­jed­nom ni­je os­tao osam da­na, ko­li­ko mu je sud odre­dio, tvr­di Van­da Pla­zo­nić

Sud­ske bit­ke Ni­na je od­lu­ku su­da po­ku­ša­la os­po­ri­ti tvr­de­ći da je otac Ale­ssan­dro Ave­na­ti na­si­lan, me­đu­tim ni­je us­pje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.