DIJETE NI­JE LOPTA, ZA NA­VI­JAČ­KO OZ­RA­ČJE TU NE­MA MJES­TA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Ma­sov­no odu­šev­lje­nje na Pu­jan­ka­ma“, nas­lo­vio je je­dan hr­vat­ski por­tal ras­po­lo­že­nje pri­sut­nih na­kon od­lu­ke da se od­ga­đa odu­zi­ma­nje dje­te­ta Ce­sa­rea maj­ci Ni­ni Ku­luz. Odu­zi­ma­nje, ili prav­no re­če­no ovr­ha, sa­mo je od­go­đe­no. Zna­či li to da smo po­ve­li je­dan nu­la u utak­mi­ci s Ita­li­jom? Dra­ma­tič­ni slu­čaj dje­te­ta s ko­jim bi, što je ra­zum­lji­vo, na­kon ras­ta­ve htje­lo ži­vje­ti obo­je ro­di­te­lja, pre­tvo­rio se u utak­mi­cu. Doš­li su čak i na­vi­ja­či (no­go­met­ni i oni dru­gi), sve je iz­rav­no pre­no­še­no na druš­tve­nim mre­ža­ma, a web stra­ni­ce objav­lji­va­le su što se do­ga­đa na te­re­nu kao ka­da pre­no­se utak­mi­ce. Na­vod­no se pje­va­la i “Li­je­pa na­ša”. Dijete ni­je no­go­met­na lopta, a dvo­je ro­di­te­lja ni­su dr­žav­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Zar se ne bi­smo svi tre­ba­li po­sra­mi­ti tak­vog na­vi­jač­kog oz­ra­čja oko sud­bi­ne jed­nog dje­te­ta? Ljud­ska dra­ma pre­tvo­re­na je u na­vi­jač­ku eufo­ri­ju. A sud će na kon­cu pre­su­di­ti bez ob­zi­ra na na­vi­jač­ke stras­ti. U Eu­ro­pi se go­diš­nje u pro­sje­ku

Spek­takl u Spli­tu oko od­lu­ka su­da za­si­gur­no ne­će po­mo­ći ma­lom Ce­sa­reu

skla­pa 13% mje­šo­vi­tih bra­ko­va, ka­ko se na­zi­va­ju oni iz­me­đu oso­ba iz raz­li­či­tih dr­ža­va. U Ita­li­ji je 2015. sklop­lje­no vi­še od 24.000 mje­šo­vi­tih bra­ko­va, a 8657 ih je za­vr­ši­lo ra­zvo­dom. Ta­li­jan­ski za­kon iz 2006. odre­đu­je da obo­je ro­di­te­lja os­ta­ju ro­di­te­lji te mo­ra­ju vo­di­ti skrb nad dje­te­tom pro­por­ci­onal­no za­ra­da­ma. To je pre­uze­to iz europ­ske re­gu­la­ti­ve tzv. Bruxel­les II bis. „Eu­rop­ska ured­ba ut­vr­đu­je pra­vi­la o nad­lež­nos­ti, priz­na­va­nju i iz­vr­še­nju sud­skih od­lu­ka u brač­nim stva­ri­ma i stva­ri­ma ko­je se od­no­se na ro­di­telj­sku od­go­vor­nost za za­jed­nič­ku dje­cu“. Iz­me­đu ze­ma­lja čla­ni­ca EU nad­le­žan je su­dac zem­lje u ko­joj je dijete bo­ra­vi­lo pri­je ot­mi­ce. A, prema ha­aškoj ko­nven­ci­ji iz 1980., ko­ja je te­melj europ­skih ured­bi, dijete se sma­tra ote­tim ako je­dan ro­di­telj ode s nji­me u dru­gu dr­ža­vu bez zna­nja dru­gog ro­di­te­lja. Ne ula­ze­ći u od­no­se i raz­lo­ge ra­ski­da ve­ze iz­me­đu Ni­ne Ku­luz i Ale­ssan­dra Ave­na­ti­ja, ža­los­ni spek­takl u Spli­tu oko od­lu­ka su­da za­si­gur­no ne­će po­mo­ći ma­lom Ce­sa­reu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.