Dug Agro­ko­ra znat će se u ko­lo­vo­zu, sti­glo 11.659 traž­bi­na

Pe­de­se­tak struč­nja­ka iz kon­zul­tant­ske ku­će KPMG pro­vje­ra­va sva­ku traž­bi­nu. Os­no­vat će se i stal­no vje­rov­nič­ko vi­je­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

Agro­kor je, ka­ko su iz­vi­jes­ti­li iz tvrt­ke, za­pri­mio ukup­no 11.659 pri­ja­va traž­bi­na, što či­ni ot­pri­li­ke 99 pos­to za­prim­lje­nih pri­ja­va. – Oče­ku­je­mo da bi ukup­na broj­ka traž­bi­na mo­gla bi­ti ve­ća za ot­pri- li­ke sto­ti­njak do­dat­nih traž­bi­na – is­tak­nu­la je iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca u Agro­ko­ru Mar­ta Bog­da­nić. Agro­kor ima do­dat­nih go­to­vo dva mje­se­ca za ut­vr­đi­va­nje traž­bi­na. Ukup­ni dug ta­ko će bi­ti poz­nat tek kra­jem ko­lo­vo­za, od­nos­no Tr­go­vač­kom su­du tre­bao bi bi­ti pri­jav­ljen za­ključ­no s 23. ko­lo­vo­zom. U dva mje­se­ca tim od pe­de­se­tak lju­di pro­vje­ra­vat će sva­ku po­je­di­nač­nu traž­bi­nu ka­ko bi ut­vr­di­li ukup­ni iz­nos du­ga. Na­ime, ne­ke traž­bi­ne pri­jav­lji­va­li su i do­bav­lja­či i fak­to­ring ku­će, a ima si­tu­aci­ja u ko­joj se mo­ra pro­vje­ri­ti tko je os­nov­ni vje­rov­nik. Za po­sao ut­vr­đi­va­nja traž­bi­na an­ga­ži­ra­ni su struč­nja­ci iz KPMG-a. Ka­da se ut­vr­di uku­pan iz­nos du­ga i pri­ja­vi Tr­go­vač­kom su­du, os­no­vat će se i stal­no vje­rov­nič­ko vi­je­će ko­je će ima­ti ukup­no de­vet čla­no­va. Sa­mi će vje­rov­ni­ci od­lu­či­ti ka­ko će se gru­pi­ra­ti i ka­ko će bi­ra­ti svo­je pred­stav­ni­ke u vi­je­ću ko­je bi tre­ba­lo do­ni­je­ti ko­nač­ne od­lu­ke o na­či­nu res­truk­tu­ri­ra­nja Agro­ko­ra i ko­nač­nom ot­pi­su du­go­va. U Agro­ko­ru još če­ka­ju i od­go­vor ru­skih vje­rov­ni­ka o to­me ho­će li su­dje­lo­va­ti u naj­no­vi­jem kre­di­tu kom­pa­ni­ji. Ru­si, prema do­go­vo­ru iz­me­đu vje­rov­ni­ka, u kre­di­tu od ukup­no 480 mi­li­ju­na eura mo­gu su­dje­lo­va­ti s mak­si­mal­no 170 mi­li­ju­na eura, a svoj od­go­vor tre­ba­li bi da­ti do sre­di­ne idu­ćeg tjed­na, na­kon če­ga bi se tre­bao za­okru­ži­ti kre­dit. I dok se fi­nan­cij­ski aran­žma­ni za­okru­žu­ju, tek se naj­av­lju­je pos­lov­no res­truk­tu­ri­ra­nje i pr­vi ot­ka­zi. SDP je sto­ga naj­a­vio da će od Mar­ti­ne Da­lić tra­ži­ti os­tav­ku jer je obe­ća­la da ot­ka­za ne­će bi­ti, a ona im je od­go­vo­ri­la da je us­pje­la za­us­ta­vi­ti ma­sov­ne ot­ka­ze i ste­ča­je­ve tvrt­ki. – Ako u res­truk­tu­ri­ra­nju do­đe do gu­bi­ta­ka po­je­di­nač­nih rad­nih mjes­ta, upra­va Agro­ko­ra mo­ra zna­ti da je naj­važ­ni­ji za­da­tak oču­va­ti pos­lo­va­nje i naj­ve­ći broj za­pos­le­nih u tom sus­ta­vu – rek­la je Da­lić te na­gla­si­la da sve mo­ra bi­ti suk­lad­no Za­ko­nu o ra­du.

U kon­cer­nu če­ka­ju od­go­vor ru­skih ba­na­ka ho­će li su­dje­lo­va­ti u zaj­mu od 480 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.