Go­ogle re­kord­no kaž­njen s 2,42 mi­li­jar­de eura zbog zlo­po­ra­be vla­da­ju­ćeg po­lo­ža­ja tra­ži­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Teh­no@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić

Kriv je što je svo­joj us­lu­zi da­vao pri­ori­tet pri pre­tra­ži­va­nju neo­vis­no o kva­li­te­ti. Sa­da ima 90 da­na da “po­pra­vi” tra­ži­li­cu Go­ogle je kaž­njen s re­kord­nih 2,42 mi­li­jar­di eura zbog zlo­po­ra­be svog do­mi­nant­nog po­lo­ža­ja na tr­ži­štu. Na­ime, pu­tem svo­je tra­ži­li­ce, ko­ja u zem­lja­ma EU ima tr­žiš­ni udio od 95 pos­to pro­mo­vi­rao je svoj alat za us­po­red­bu ci­je­na Fro­ogle. Ti­me je one­mo­gu­ćio kon­ku­ren­te da is­ko­če na pr­va mjes­to pre­tra­ži­va­nja i sa­mim tim bu­du kon­ku­rent­ni. Go­ogle sa­da mo­ra u ro­ku od 90 da­na pre­ki- nu­ti tak­vo po­na­ša­nje ili se iz­la­že pla­ća­nju do­dat­ne nov­ča­ne kaz­ne u iz­no­su od 5 pos­to pro­sječ­nog dnev­nog pri­ho­da Go­ogle­ova ma­tič­nog druš­tva Alp­ha­bet. – Go­ogle je osmis­lio broj­ne ino­va­tiv­ne pro­izvo­de ko­ji su nam pro­mi­je­ni­li ži­vot. To je do­bro. Go­ogle je zlo­upo­tri­je­bio svoj vla­da­ju­ći po­lo­žaj na tr­ži­štu tra­ži­li­ca da­ju­ći ne­za­ko­ni­tu pred­nost svo­joj us­lu­zi za us­po­re­đi­va­nje ci­je­na. Is­tak­nu­to mjes­to u re­zul­ta­ti­ma pre­tra­ži­va­nja da­vao je sa­mo svo­joj us­lu­zi za us­po­re­đi­va­nje ci­je­na, dok je kon­ku­rent­skim us­lu­ga­ma sni­ža­vao po­re­dak. Gu­šio je tr­žiš­no na­tje­ca­nje na te­me­lju kva­li­te­te na tr­ži­šti­ma us­po­re­đi­va­nja ci­je­na – iz­ja­vi­la je Mar­gret­he Ves­ta­ger, po­vje­re­ni­ca za tr­žiš­no na­tje­ca­nje. Go­ogle je tu prak­su uveo u svih 13 ze­ma­lja Europ­skog gos­po­dar­skog po­dru­čja u ko­ji­ma je pred­sta­vio svo­ju us­lu­gu za us­po­re­đi­va­nje ci­je­na. Zbog ne­za­ko­ni­tih prak­si pro­met Go­ogle­ove us­lu­ge za us­po­re­đi­va­nje ci­je­na znat­no se po­ve­ćao, dok su kon­ku­rent­ske us­lu­ge pre­tr­pje­le znat­no i traj­no sma­nje­nje pro­me­ta,sto­ji u po­jaš­nje­nju EK ko­ja je kaz­nu odre­za­la spram Go­ogle­ovih pri­ho­da u tih 13 zem­lja. Us­to Go­ogle mo­že od­go­va­ra­ti i za gra­đan­sko­prav­ne tuž­ne za nak­na­du štete ko­je mo­gu po­kre­nu­ti gra­đa­ni i tvrt­ke. EK je već do­ni­je­la pre­li­mi­nar­ne za­ključ­ke da je Go­ogle svoj vo­de­ći po­lo­žaj zlo­upo­tri­je­bio u dva dru­ga pred­me­ta ko­ji se još uvi­jek is­tra­žu­ju. I to u slu­ča­ju ope­ra­tiv­nog sus­ta­va An­dro­id, gdje Ek tvr­di da je Go­ogle ogra­ni­čio iz­bor i ino­va­ci­je u ni­zu mo­bil­nih apli­ka­ci­ja i us­lu­ga. Dru­gi slu­čaj je - AdSen­se, gdje Ko­mi­si­ju bri­ne to što je Go­ogle ogra­ni­čio iz­bor spre­ča­va­njem objav­lji­va­nja ogla­sa Go­ogle­ovih kon­ku­re­na­ta na web-mjes­ti­ma tre­ćih oso­ba.

Go­ogle je do­mi­na­ci­ju na tr­ži­štu is­ko­ris­tio za pro­mo­ci­ju svog pro­izvo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.