Ar­bi­tra­ža: SAD na stra­ni Hr­vat­ske

Od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da ni­je obve­zu­ju­ća, to je bi­la­te­ral­no pi­ta­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana -

S. Tal­mon (Oxford), vo­de­ći svjet­ski struč­njak za jav­no pra­vo: Po­ku­ša li Slo­ve­ni­ja si­lom pro­ves­ti od­lu­ku su­da, kr­šit će me­đu­na­rod­no pra­vo Dr­ža­va se ne smi­je ko­ris­ti­ti si­lom ili pri­jet­njom si­le u od­no­su pre­ma dru­goj dr­ža­vi ni ka­da pro­vo­di svo­je pra­vo, ka­že Tal­mon

Za Hr­vat­sku od­lu­ka ne­ma važ­nost. Po­t­vr­đe­no je da da­nas u sud­ni­ci ne­će ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke, a od­bit će i fi­zič­ki pri­mi­ti tekst od­lu­ke Iz ve­le­pos­lans­tva Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Hr­vat­skoj ju­čer su nam, na naš upit je li nji­hov stav u ve­zi gra­nič­nog spo­ra i ar­bi­tra­že Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je još uvi­jek taj da je “na dvje­ma dr­ža­va­ma, obje­ma čla­ni­ca­ma Europ­ske uni­je i sa­vez­ni­ca­ma u NATO-u, da raz­ri­je­še to bi­la­te­ral­no pi­ta­nje” te da “bi ohra­bri­li obje dr­ža­ve da se do­go­vo­re oko naj­bo­ljeg pu­ta za nje­go­vo rje­ša­va­nje” – od­go­vo­ri­li po­t­vrd­no. – Da, to je još stav ve­le­pos­lans­tva – po­ru­či­li su. Pr­vi put su taj stav iz­ni­je­li dan na­kon iz­bi­ja­nja ar­bi­traž­nog skan­da­la 2015., ta­ko­đer na upit Ve­čer­nja­ka. U me­đu­vre­me­nu su i iz ame­rič­kog ve­le­pos­lans­tva u Ljub­lja­ni u pro­sin­cu 2016. po­ru­či­li ka­ko je rje­še­nje bi­la­te­ral­nih spo­ro­va iz­me­đu čla­ni­ca EU i NATO-a od­go­vor­nost dvi­ju vla­da te da je SAD uvje­ren da će pro­na­ći rje­še­nje.

Ne­do­pu­šte­no ko­mu­ni­ci­ra­li

Po­t­vr­da iz ve­le­pos­lans­tva u Za­gre­bu o ne­pro­mi­je­nje­nom sta­vu, kao i iz­ja­va Europ­ske ko­mi­si­je iz trav­nja ka­ko je ri­ječ o bi­la­te­ral­nom pi­ta­nju, važ­na je po­ru­ka na dan kad se u Ha­agu iz­ri­če od­lu­ka su­da oko mor­ske i kop­ne­ne gra­ni­ce. Hr­vat­ska se po­vuk­la i iz spo­ra­zu­ma i pos­tup­ka na­kon ot­kri­ća da su ar­bi­tar ime­no­van od Slo­ve­ni­je – ko­ji bi po pra­vi­li­ma mo­rao bi­ti ne­utra­lan – te slo­ven­ska zas­tup­ni­ca Si­mo­na Dre­nik ne sa­mo ne­do­pu­šte­no ko­mu­ni­ci­ra­li ne­go i do­go­va­ra­li utje­caj na su­ce i pod­me­ta­nje do­ka­za. Hr­vat­ska us­tra­je da za nju od­lu­ka ne­ma ni­kak­vu važ­nost. Služ­be­no je po­t­vr­đe­no da da­nas u sud­ni­ci ne­će ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke, a od­bit će i fi­zič­ki pri­mi­ti tekst od­lu­ke ko­ji se po pro­ce­du­ri ša­lje stran­ka­ma ne­ko­li­ko sa­ti pri­je či­ta­nja od­lu­ke. Una­toč to­mu, pr­vi ko­rak na­kon obja­ve od­lu­ke Ar­bi­traž­nog tri­bu­na­la, bit će de­fi­ni­tiv­no i di­plo­mat­ska ak­ci­ja. Ona već iona­ko tra­je jer obje stra­ne i pre­ko di­plo­mat­skih pred­stav­ni­šta­va u svi­je­tu ak­tiv­no su­go­vor­ni­ci­ma objaš­nja­va­ju svo­je po­zi­ci­je, a tak­ve su na­put­ke do­bi­li i za slje­de­će da­ne. No, što još sto­ji na ras­po­la­ga­nju slo­ven­skoj stra­ni, ko­ja us­tra­je na pri­mje­ni od­lu­ke, iako već sad naj­av­lju­je da za pri­mje­nu ima šest mje­se­ci. Što ako Slo­ve­ni­ja od­lu­či pro­ves­ti od­lu­ku si­lom? – Na­sil­na pro­ved­ba ili na­me­ta­nje od­lu­ke su­da jed­ne stra­ne su­prot­na je me­đu­na­rod­nom pra­vu – vr­lo jez­gro­vi­to od­go­va­ra pro­fe­sor Ste­fan Tal­mon, od­vjet­nik u ugled­noj fir­mi 20 Essex Stre­et, pro­fe­sor na Oxfor­du i na Sve­uči­li­štu u Bon­nu. Tal­mon se ba­vi me­đu­na­rod­nim jav­nim pra­vom, rje­ša­va­njem me­đu­na­rod­nih spo­ro­va te pra­vom mo­ra.

Slu­čaj Kr­f­skog ka­na­la

Tu va­lja pod­sje­ti­ti na slu­čaj Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Al­ba­ni­je i na­pe­tos­ti u Kr­f­skom ka­na­lu na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta, ko­ji je Al­ba­ni­ja svo­ja­ta­la te ga osi­gu­ra­la mi­na­ma, dok je Bri­ta­ni­ja –a i me­đu­na­rod­no pra­vo – bi­la sta­va da je ri­ječ o me­đu­na­rod­nim vo­da­ma. Kad je ve­li­ka Bri­ta­ni­ja kre­nu­la po­ka­zi­va­ti mi­ši­će, Me­đu­na­rod­ni je sud – a bi­la je to nje­go­va pr­va od­lu­ka – ka­zao ka­ko je pri­jet­nja ili upo­tre­ba si­le ap­so­lut­no za­bra­nje­na čak i kad dr­ža­va pri­mje­nju­je svo­je pra­vo. – Je­di­ni na­čin na ko­ji jed­na stra­na mo­že “na­tje­ra­ti” dru­gu da pri­hva­ti od­lu­ku je kroz ne­na­sil­ne pro­tu­mje­re ili jav­ni pri­ti­sak – ka­že Tal­mon. I sto­ga je od iz­nim­ne važ­nos­ti pot­po­ra me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, po­se­bi­ce ve­li­kih dr­ža­va, za ko­ju obje stra­ne lo­bi­ra­ju.

SAD: Ohra­bru­je­mo obje dr­ža­ve da se do­go­vo­re oko naj­bo­ljeg pu­ta za nje­go­vo rje­ša­va­nje

Oxford Uni­ver­sity Press pro­gla­sio je skan­dal u ar­bi­tra­ži oko gra­ni­ce Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je (Ar­bi­traž­ni sud na fo­to­gra­fi­ji iz 2015.) naj­ve­ćim u me­đu­na­rod­nom pra­vu te go­di­ne; nas­lov­ni­ca Ve­čer­njeg lis­ta 31. sr­p­nja 2015. po­ka­zu­je da Ame­ri­kan­ci sve vri­je­me po­dr­ža­va­ju Hr­vat­sku

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump sa su­pru­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.